Wyszukaj:
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Szkoła
•  o szkole...
•  statut
•  pieśń szkolna
•  ślubowanie
•  patron
  Z życia szkoły
•  struktura
•  ceryfikaty
•  galeria
•  ferie zimowe
•  aktualności
•  Szkoła w ruchu
•  kalendarz imprez
  Samorząd Szkolny
•  skład
  Dla rodziców
•  zasady poprawiania ocen
•  podręczniki 2014 / 2015
•  pedagog radzi
•  rekrutacja 2015/2016
•  konsultacje z rodzicami
•  kółka zainteresowań
•  Zebrania z rodzicami
  Rada Rodziców
•  Regulamin RR
  Zarządzenia Dyrektora
•  rok 2009
•  rok 2010
•  rok 2011
•  rok 2012
•  rok 2013
•  rok 2014
•  rok 2015
  Plan finansowy
•  rok 2014
  Kontrole
•  rok 2014
•  raport z ewaluacji problemowej
  Majątek
•  majątek SP1 Lubań
  Ogłoszenia
•  dla wyjeżdżających za granicę
  6 latki
•  informacje dla rodziców 6latków
Pomoc
Statystyki


291308
od 22 czerwca 2006
Zarządzenia Dyrektora » rok 2010 Wersja do druku

Zarządzenie nr 1/2010 w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

ZARZĄDZENIE  NR 1/2010

 

DYREKTORA  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1  im. T. Kościuszki w LUBANIU

z dnia 1 marca 2010 r.

 

w sprawie funkcjonowania kontroli zarządczej.

 

 

 

Na podstawie art. 69. ust. 1, pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240.); art. 14, ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające  ustawę o finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1241) oraz Komunikatu nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. (Dz.U. Ministra Finansów z 2009 r. Nr 15, poz. 84)

 

Zarządza się, co następuje:

 

§1.

 

Wprowadzam w życie zasady prowadzenia w Szkole Podstawowej nr 1 im. T. Kościuszki w Lubaniu,  zwanym dalej szkołą, kontroli zarządczej.

 

§2.

 

1. Kontrola zarządcza w szkole funkcjonuje w oparciu o standardy kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych i przyjęte standardy przez dyrektora szkoły, uwzględniające specyfikę placówki oświatowej, których wykaz stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia.

 

 2. Kontrola zarządcza w szkole stanowi ogół działań dyrektora, jego zastępcy, nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, podejmowanych dla zapewnienia realizacji celów i zadań statutowych szkoły w sposób zgodny  i spójny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy.

 

3. Celem kontroli zarządczej w szkole jest zapewnienie:

1)    zgodności działalności wszystkich podmiotów szkoły z przepisami prawa oraz wewnątrzszkolnymi regulaminami, instrukcjami i  procedurami,

2)    skuteczności działania,

3)    wiarygodności sprawozdań,

4)    ochrony zasobów szkolnych,

5)    przestrzegania i promowania zasad etycznego postępowania,

6)    efektywności przepływu informacji i komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej,

7)    skuteczności zarządzania ryzykiem,

8)    stosowania skutecznych mechanizmów kontroli,

9)    bieżącego monitorowania i samooceny procesów kontroli zarządczej,

10) szybkiego reagowania w sytuacji pojawiających się zagrożeń, ryzyk i nieprawidłowości.

 

§3.

 

1. Kontrolę zarządczą w szkole realizują następujące działania:

1)    opracowanie i wdrożenie wewnątrzszkolnych standardów i wskaźników kontroli zarządczej,

2)    opracowanie niezbędnych procedur, regulaminów i innych mechanizmów kontroli   zarządczej,

3)    prowadzenie instruktażu i szkoleń z zakresu dokumentacji regulującej system   kontroli zarządczej,

4)    sprawowanie nadzoru pedagogicznego,

5)    prowadzenie kontroli wewnętrznej wszystkich obszarów pracy szkoły,

6)    prognozowanie zagrożeń i ryzyk oraz mechanizmów ich zapobiegania,

7)    monitorowanie i ocena funkcjonowania systemu kontroli zarządczej,

8)    składanie oświadczenia o stanie kontroli zarządczej.

 

2. Zasady i sposoby realizacji oraz mechanizmy kontroli zarządczej regulują w szkole obowiązujące regulaminy, instrukcje, zarządzenia dyrektora i procedury, a także plany, sprawozdania i protokoły kontroli wewnętrznej. Wykaz dokumentów związanych z kontrolą zarządczą stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia.

 

§4.

 

1. Celem zarządzania ryzykiem i podejmowania skutecznych działań eliminujących ich wystąpienie oraz w celu eliminowania skutków ich  wystąpienia wprowadzam Politykę Zarządzania Ryzykiem w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu, która stanowi załącznik nr 3 do zarządzenia.

 

 

§5.

 

1. Zadania kontroli zarządczej realizują wszyscy nauczyciele i pracownicy, zatrudnieni                  w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu, a za skuteczne, efektywne i adekwatne funkcjonowanie systemu kontroli zarządczej odpowiedzialny jest dyrektor szkoły.

2. Kontrolę zarządczą sprawuje się w odniesieniu do danego roku szkolnego kalendarzowego.

 

 

§6.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem jego podpisania z mocą  obowiązującą od 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Księdze zarządzeń  i na tablicy ogłoszeń.

 

 

 

 

                                                                                                   Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 

w Lubaniu 

mgr Beata Myśliwiec

 

 

 

                                                     

 

 

 

 


Informację wytworzył: Krzysztof Arbaczewski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Krzysztof Arbaczewski, Data wprowadzenia: 2011-03-07 10:16:42, Zatwierdził do publikacji: Krzysztof Arbaczewski, Data publikacji 2011-03-07 10:17:07, Ostatnia zmiana: 2011-03-24 14:04:06, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3672