Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Uchwała Rady Pedagogicznej z dnia 10 września 2013r.

 

 

 

 

 

 

STATUT

 

 

Spis treści

 

ROZDZIAŁ I         INFORMACJE  OGÓLNE  .............................................................................................1

ROZDZIAŁ II       GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY  ......................................................................2

ROZDZIAŁ III      SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH  I WYCH.  SZKOŁY  ........4

ROZDZIAŁ IV      ORGANA SZKOŁY  .........................................................................................................7

ROZDZIAŁ V        KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY ....................................................................8

ROZDZIAŁ VI      ORGANIZACJA SZKOŁY ..............................................................................................15

ROZDZIAŁ VII    ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

                                PEDAGOGICZNEJ………………………………………………………………………..23

ROZDZIAŁ VIII   ORGANIZACJA NAUCZANIA, ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH

                                 UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM…………………………………………..……….27

ROZDZIAŁ IX      PODSTAWOWE PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI   SZKOLNEJ…………………………………………………………………………………29

ROZDZIAŁ X       WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE………    ...................................................... …32

ROZDZIAŁ XI      SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA ..........................................................................50  

ROZDZIAŁ XII     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY .....................................................52   

ROZDZIAŁ XIII   UCZNIOWIE SZKOŁY  ....................................................................................................57

ROZDZIAŁ XIV   GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY  .....................................................................62

ROZDZIAŁ XV   PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE .....................................................................63

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROZDZIAŁ I

 

INFORMACJE  OGÓLNE

 

Przepisy wprowadzające

§ 1

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na szkołę przez Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie MEN z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowego statutu publicznej sześcioletniej szkoły podstawowej i publicznego gimnazjum (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 ze zm.). Określa on podział zadań, kompetencji i odpowiedzialności między poszczególnymi organami szkoły, zasady ich współdziałania oraz sposób rozwiązywania sporów między nimi.

Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, nauczycieli,

pracowników administracji i obsługi.

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

-        Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

        (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

-        Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 w Lubaniu,

-        Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela- funkcjonariusza publicznego, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia Szkoły Podstawowej nr 1                      w Lubaniu,

-        Pracowniku administracji lub obsługi - należy przez to rozumieć pracownika administracji lub obsługi zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu,

-        Radzie Rodziców – należy rozumieć przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 wybranych  spośród Rad Oddziałowych,

-        Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć przedstawicieli uczniów wybranych w wyborach szkolnych.

 

Informacja o szkole

§ 2

1.                           Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu jest szkołą publiczną.

2.                           Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

3.                           Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Adama Mickiewicza 1.

4.                           Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Lubań.

5.                           Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

6.                           Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

§ 3

 1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej zgodnie z ustawą i przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi sześć lat i obejmuje klasy  / I – VI/.
 2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej uprawnia absolwentów do ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum.
 3. Szkoła może organizować klasy z zajęciami dodatkowymi wg programów opracowanych przez nauczycieli                i zatwierdzonych przez Dyrektora.
 4. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły podstawowej może przydzielić dodatkowe godziny                             na prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami, którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała stosowne orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ II.

 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 

  Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych  na jej podstawie.

 

§ 5

 

 Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej,  

a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

§ 6

Misja szkoły

      Misją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu jest stworzenie przyjaznego uczniowi               i jego rodzicom  środowiska wychowawczego, w którym uczniowie będą dorastali w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. Stanowi społeczność kreatywną, zintegrowaną wobec celów, problemów i potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 1 jest przyjazna dziecku:

 1. dba o rozwój moralny ucznia w duchu wartości chrześcijańskich,
 2. kształtuje postawę patriotyczną,
 3. uczy zasad demokracji i umiejętności korzystania z wolności,
 4. budzi i rozwija zainteresowania ucznia,
 5. uczy radości życia,
 6. dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo,
 7. współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

§ 7

 

Cel i wizja szkoły

  Pragniemy nauczyć młodych ludzi lepszego rozumienia świata i samego siebie, lepszego sterowania własnym życiem, tak, aby było ono duchowo bogate, godne i wierne wartościom ponadczasowym. Rozwijać będziemy: UCZCIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ, SAMODOSKONALENIE. Cechy te będą podstawą, na której młody człowiek zbuduje  swoje życie osobiste                    i społeczne. Uznajemy, że rozwój sfery poznawczej powinien być zharmonizowany z wychowaniem oraz  kreowaniem  umiejętności. Uczyć będziemy poszanowania dobra społecznego oraz szacunku wobec dziedzictwa kulturowego. Pragniemy, aby nasz absolwent  potrafił funkcjonować w rodzinie, w sąsiedztwie, w regionie, województwie, państwie.  Celem, do którego dążymy, jest stworzenie w naszej szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.

§ 8

 

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.. 

       Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa w odrębnych przepisach

            W szczególności Szkoła:

 1. umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;
 2. zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;
 3. z należytą troską dba o rozwój umysłowy,  moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

a.       organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno-  krajoznawczej;

b.       stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

c.        przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku,  państwie,            narodzie i społeczeństwie;

d.       zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej i  wyznaniowej;

e.        umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

 1. kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,
 2. kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,
 3. dostosowuje treści kształcenia do standardów i wymagań sprawdzianu,
 4. upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,
 5. umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania,
 6. w miarę możliwości tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym,
 7. umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,                               w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury,
 8. zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

 

§ 9

 

 Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.

             W szczególności:

 1. umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie  z odrębnymi  przepisami.
 2. organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;
 3. organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;
 4. stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

§ 10

 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania  wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

 

§ 11

 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

§ 12

 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi                    i kulturalnymi regionu.

 

§ 13

 

  Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Szkoła- od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły (zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć).

 

§ 14

 

Szkoła zapewnia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

SPOSOBY  REALIZACJI   ZADAŃ  OPIEKUŃCZYCH  I WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY

 

§ 15

 

 Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych.

 

§ 16

 

 Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej

 wychowawcą klasy.  Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy  wychowawczej przez cały okres nauki.     

       

§ 17

 

 Uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 1  mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy                      z zastrzeżeniem   § 55 pkt 4.

 

§ 18

 

  Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w  formach:

 1. realizowanych przez wychowawcę klasy, określonych w zadaniach wychowawcy klasy; 
 2. określonych w obowiązkach nauczycieli,  m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i 

zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;

 1. przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;
 2. zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.

 

§ 19

 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na  terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:

 1. realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 193  niniejszego statutu.
 2. opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia :

a.       równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

b.       różnorodność zajęć w każdym dniu,

c.        niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów których program nauczania tego wymaga,

 1. pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z  zasadami zapisanymi w § 196  pkt 3.
 2. zasady  organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na rejony:

a.       szkoła – korytarz II piętro,

b.       szkoła – korytarz I piętro,

c.        szkoła – korytarz parter

d.       szkoła– korytarz piwnica,

e.        boisko szkolne

 1. dyżury nauczycieli, które rozpoczynają się o godz. 750, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej.
 2. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych na przedmiotach wymagających podziału na grupy.
 3. odpowiednie oświetlenie, wentylację i  ogrzewanie pomieszczeń szkolnych .
 4. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.
 5. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny.
 6. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.
 7. uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.
 8. kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie.
 9. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.
 10. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.
 11. ogrodzenie terenu szkoły.
 12. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.
 13. zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.
 14. dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.
 15. odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń,             do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.
 16. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.
 17. wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, pracowni technicznej oraz sekretariatu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy.
 18. zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.
 19. zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach i wycieczkach poza teren szkoły.
 20. przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
 21. wprowadzenie monitoringu wizyjnego, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

a.       Kamery wizyjne obejmują następujące obszary :

- wejście główne szkoły (2),

- piwnica (2),

- parter (3),

-I piętro (3),

-II piętro (5),

- wejścia boczne (3).

b.       Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w gabinecie księgowości.

c.        Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 10 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnych przepisach.

 

§ 20

 

 

 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

 

1.       nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

a.       organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

b.       rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu     

rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych;

c.        pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga ;

d.       udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela   dyrekcji.

e.        kierowanie  do poradni specjalistycznej (za zgodą rodziców);

f.        respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

g.        organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

 

2.       nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i 

       losowych  poprzez:

a.       udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

b.       występowanie o pomoc dla uczniów wybitnie uzdolnionych do Rady Rodziców i sponsorów.

 

 

§ 21

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

a.       realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

b.       rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

c.        realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami                          i psychologami;

d.       działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

e.        działania pedagoga ;

f.        współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,   spotkań  z psychologami.

g.        współpracę  z Referatem Edukacji i Sportu Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 22

 

 

 Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół  nauczycieli zwany dalej Zespołem Profilaktycznym, powoływany przez Dyrekcję Szkoły. Szkolny ProgramProfilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 23

 

Szkolny Program  Profilaktyki zatwierdza na początku każdego roku szkolnego plenarna rada pedagogiczna                            po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Po zatwierdzeniu przez radę  pedagogiczną wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom na wrześniowym spotkaniu.

 

 

§ 24

 

 Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego

1.       W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

  1. dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;
  2. udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności w wychowywaniu własnych  dzieci;
  3. współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.
 1. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
  1. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;
  2. opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i trosk  wychowawczej;
  3. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki  i troski wychowawczej;
  4. udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności   wychowawcze.
 2. W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
  1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
  2. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
  3. udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych ;
 3. W zakresie pomocy materialnej:
  1. współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy  materialnej;
  2. organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas  i dyrekcji Szkoły ;
  3. dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej    sytuacji  materialnej (w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły).

 

 

§ 25

 

Organizacja pracy pedagoga :

      W celu realizacji zadań zawartych w § 24  pedagog  między innymi:

 1. jest członkiem Komisji Profilaktyki Szkolnej;  
 2. posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych i uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;
 3. zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów,                       jak i  ich rodziców;
 4. współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, radą rodziców, w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;
 5. współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;
 6. składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych   występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;
 7. prowadzi następującą dokumentację:

a.       dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania;

b.       ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;

c.        ewidencję uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącymi  dysortografii                  i dysleksji.

 

 

§ 26

 

 

Uczniom uczęszczającym do Szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom szkoła zapewnia pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

 

§ 27

 

 

 Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy samorządu uczniowskiego. 

 

 

§ 28

 

 

Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

 wypadków.  

 1. Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając

możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie;

 1. W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję                           o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

 

 

§ 29

 

 Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia  podczas wyjazdów zagranicznych.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANA SZKOŁY

 

 

 

§ 30

Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada Pedagogiczna (RP) ,
 3. Rada Rodziców (RR),
 4. Samorząd Uczniowski ( SU).

 

 

§ 31

W Szkole Podstawowej nr 1 powołuje się:   

 1. Oddziałowe  Rady Rodziców;
 2. Wicedyrektora;
 3. Kierownika świetlicy (za zgodą organu prowadzącego).

 

 

§ 32

 

Każdy z wymienionych w Art. 31 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują  

według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze  statutem Szkoły.

 

§ 33

 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych  organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

 

§ 34

 

Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły.

 

 

§ 35

 

1.       Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

a.       wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowania,

b.       główny księgowy.

2.       Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.

3.       Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydział czynności   (zadań,  uprawnień i odpowiedzialności)  zgodnie z potrzebami i organizacją  Szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY

 

 

§ 36

 

 Dyrektor Szkoły:

1.       kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;

2.       jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;

3.       jest organem nadzoru pedagogicznego;

4.       jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

5.       wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.

6.       ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

a.       poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć                        z wychowawcą;

b.       zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

c.        dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;

d.       zajęć religii lub etyki;

e.        zajęć wychowania do życia w rodzinie;

7.       ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela;

8.       może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

9.       po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa;

10.    powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym;

11.    ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12.    w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania                     i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy;

 

 

§ 37

 

W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań  wynikających             z nadzoru pedagogicznego powierza się  wicedyrektorowi.

 

§ 38

 

Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły.

 Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

           Dyrektor Szkoły w szczególności:

           1. Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego  i wychowawczego poziomu Szkoły;
 2. przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady,
 3. realizuje uchwały  rady pedagogicznej i  rady  rodziców podjęte w  ramach ich kompetencji stanowiących; 
 4. udziela pomocy przedstawicielom rady pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji.
 5. sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami                                      w  celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez :

1)       opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie                           z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go radzie pedagogicznej  i radzie rodziców,

2)       badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, profilaktycznej,  wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 Ustawy o systemie oświaty,

3)       badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich                         na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i testach zewnętrznych,

4)       dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami,

5)       kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej             i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,

6)       prowadzenie obserwacji, w tym obserwacji diagnozujących,

7)       ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych                        i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,

8)       upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych                    w Rozdziale II  niniejszego statutu,

9)       zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,

10)   wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,

11)   organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,

12)   wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami  i stowarzyszeniami,

13)   wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

14)   gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy,

15)   przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,

16)   przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji o działalności Szkoły,

17)   przedstawianie radzie pedagogicznej i radzie rodziców przed zakończeniem roku szkolnego informacji o realizacji planu nadzoru pedagogicznego, zgodnie z wymogami zawartymi  w § 7 pkt 4  Rozporz. MEN    z 15XI 2006 ( Dz. U . Nr 235,  poz. 1703 ),

 

 1. dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;
 2. podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny  zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,
 3. współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,
 4. odpowiada za właściwą organizację i przebieg sprawdzianu, o których mowa w art. 9 ust1, przeprowadzanych w Szkole,
 5. stwarza warunki do działania w Szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,
 6. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych.
 7. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i podręczniki.

 

 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami:

a.       tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z samorządem  uczniowskim;

b.       w miarę możliwości przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły; organizuje nabór uczniów do Szkoły;

c.        udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców,                   po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

d.       egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;

e.        sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne.

 

3. Współpracuje z rodzicami uczniów, radą rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej,  

    wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy opisane są w  § 67  niniejszego statutu.

 

 

4. Organizuje działalność Szkoły:

a.       sporządza przydział  czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną; 

b.       zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników  nie będących nauczycielami;

c.        zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych                  i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki  bezpieczeństwa uczniów,  nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć  organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym;

d.       dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

e.        egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonych w Szkole zasad dotyczących porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę;

f.        organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;

g.        sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;

h.       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

i.         organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje                w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;

j.         opracowuje w porozumieniu z  radą pedagogiczną plan  Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

k.       podejmuje działania umożliwiające obrót używanymi podręcznikami (giełdę podręczników).

 

 

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 

a.       nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;

b.       powierza funkcje wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu   opinii   rady pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę;

c.        dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

d.       przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom  Szkoły;

e.        występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych  pracowników  Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

f.        udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą  Nauczyciela;

g.        załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

h.       wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;

i.         wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

j.         w porozumieniu z radą pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego,

k.       dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

l.         występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone

m.     podaje w arkuszu organizacji szkoły liczbę nauczycieli- w podziale na stopnie awansu zawodowego -przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz, a także wskazuje najbliższe terminy wszczęcia tych postępowań.

 

6. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje               z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej  działalności Szkoły.

 

 

 

§ 39

 

 

Rada pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

 

 

§ 40

 

W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

 

 

 

§ 41

 

 

W zebraniach rady pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

 

 

§ 42

 

Kompetencje rady pedagogicznej

 

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w  Lubaniu w ramach kompetencji stanowiących:

1.       planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza Plan Pracy Szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu go przez radę rodziców,

2.       zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3.       podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4.       podejmuje uchwały w sprawach wniosków o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

5.       ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN,

6.       uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

7.       uchwala statut Szkoły i inne regulaminy,

8.       podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej                         o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu;

 

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w  ramach kompetencji opiniujących:

1.       opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych,

2.       opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień,

3.       opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

4.       opiniuje projekt finansowy szkoły,

5.       opiniuje przedłużenie powierzenia funkcji dyrektora , powierzenia funkcji wicedyrektora i innych funkcji kierowniczych w szkole,

6.       opiniuje  kryteria oceny pracy nauczyciela,

7.       opiniuje kryteria przyznawania nauczycielom  dodatków motywacyjnych,

8.       opiniuje podjęcie działalności w Szkole przez stowarzyszenia, wolontariuszy i inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza szkoły.

9.       opiniuje wprowadzenie do szkolnego planu nauczania dodatkowych przedmiotów, dla których nie jest ustalona podstawa programowa,

10.    opiniuje programy nauczania przed dopuszczeniem ich przez Dyrektora do użytku w Szkole.

 

 1. Ponadto rada pedagogiczna :

 

1.       przygotowuje projekt statutu albo jego zmian oraz nowelizacji i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców,

2.       może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku radę pedagogiczną w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku.

3.       uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,

4.       głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,

5.       ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

6.       uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,

7.       występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania i wychowania,

8.       w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian

w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym zestawie podręczników;  zmiana  w tych zestawach nie może  nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 

§ 43

 

Zebrania plenarne rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze                       w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej  1/3 członków rady pedagogicznej.

 

§ 44

 

Rada pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały rady pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 45

 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonani uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 46

 

Rada pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania RP  są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani              do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 47

 

W szkole działa rada rodziców. Rada rodziców jest organem Szkoły. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców  uczniów przed innymi organami Szkoły.

 

§ 48

 

W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych (klasowych). Przedstawiciele rad oddziałowych powołują Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 49

 

Wybory reprezentantów oddziałowych rad rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

§ 50

 

W wyborach, o których mowa w § 49, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

 

§ 51

 

Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców, wyborów reprezentantów                    do Rady Rodziców Szkoły, 
 3. zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

  Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 

§ 52

 

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

§ 53

 

Kompetencje rady rodziców

1. Rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z radą pedagogiczną :

 1. Program Wychowawczy Szkoły, obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści i działania                            o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,
 2. Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców                      i nauczycieli.

Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną             w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1 a. lub 1 b. programy ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu                    z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z radą pedagogiczną.

 

2. Rada rodziców opiniuje :

 1. projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,
 2. program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,
 3. podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w § 38 ust 1,  pkt  j,
 4. wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia.

3.  Rada rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

5. Przedstawiciel rady rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

   § 54

 

 

Rada rodziców może wnioskować do rady pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

                                                                                                                        

 

§ 55

 

Kompetencje oddziałowych rad rodziców.

Oddziałowe rady rodziców :

 1. zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,
 2. wspierają wychowawców klasy w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danej klasy,
 3. reprezentują wszystkich rodziców danej klasy przed innymi organami Szkoły,
 4. występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy klasy w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,
 5. występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego                 w danym oddziale,
 6. uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych rad rodziców.

 

§ 56

 

Rada rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w § 60  niniejszego statutu. 

 

§ 57

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu działa samorząd uczniowski, zwany dalej SU. SU tworzą wszyscy uczniowie  danej Szkoły.

 

§ 58

 

 

Zasady wybierania i działania organów SU określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów SU jest przewodniczący SU.

 

 

§ 59

 

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

Samorząd  uczniowski Szkoły ma prawo do:

 1. przedstawienia  radzie pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły,
 2. zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 3. organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym , a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,
 4.  redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła,
 5. organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,
 6. organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,
 7. wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,
 8. występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom,
 9. udziału przedstawicieli samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

 

§ 60

 

Zasady współpracy organów Szkoły

 1. Wszystkie organy Szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji .
 2. Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia                        i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.
 3. Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań , proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje : radę rodziców i samorząd uczniowski.
 7. Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.
 8. Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.
 9. Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi

         w § 67 .

 1. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad  ujętych               w § 61 niniejszego statutu.

 

§ 61

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły :

 1. Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Komisja mediacyjna. Komisja w pierwszej kolejności powinna prowadzić postępowanie mediacyjne.
 2. W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.
 3. Organy Szkoły wybierają swego przedstawiciela do Komisji mediacyjnej.
 4. Dyrektor Szkoły wyznacza swego przedstawiciela do pracy komisji, jeśli jest stroną sporu.
 5. Powołana komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną .
 6. Komisja mediacyjna wydaje swoje rozstrzygnięcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów,                przy obecności wszystkich jej członków.
 7. W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w głosowaniu decyzję podejmuje jej przewodniczący.
 8. Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.
 9. Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej.
 10. O swojej decyzji komisja zawiadamia strony konfliktu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

§ 62

 

 Forma organizacyjna Szkoły

   Szkoła Podstawowa nr1 w Lubaniu jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań  Szkoły uregulowane zostały w rozdziale Gospodarka finansowa

 

§ 63

 

 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej

 1. Szkoła  realizuje cele i zadania statutowe z wykorzystaniem wszystkich dostępnych form pracy z uczniem, osiągnięć nowoczesnej dydaktyki, uwzględniając tradycje placówki.  
 2. Właściwy dobór różnorodnych form pracy na poszczególnych etapach edukacyjnych jest podstawą wszechstronnego  i efektywnego kształceniu w Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu. 
 3. Zajęcia w Szkole prowadzone są:

a.       w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min., przerwy- 10 minut,  a długa przerwa -15 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej.

b.       w strukturach międzyoddziałowych: wybrane zajęcia z języków obcych, religii/etyki wychowania fizycznego 

c.        w toku nauczania indywidualnego;

d.       w układzie zajęć pozalekcyjnych: koła przedmiotowe, koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, inne formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

e.        w systemie wyjazdowym o charakterze klasowym i ponadklasowym: wycieczki turystyczne                              i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe.

f.        w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

g.        w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne; 

h.       w strukturach międzyklasowych, tworzonych z uczniów z różnych poziomów edukacyjnych: zajęcia z j. obcego, specjalistyczne z WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

i.         w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

j.         w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

k.       w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z: zajęć artystycznych, zajęć technicznych, wychowania fizycznego  (2 godz.).

l.         w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

 1. Organizacja zajęć w strukturach międzyoddziałowych opisana została  w § 73 i 74  Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych. 
 2. Dyrektor szkoły na wniosek rady rodziców i rady pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.3.

 

§ 64

 

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców.

 

 

§ 65

 

 

 1. Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym,  o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin  w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.
 2. Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.
 3. Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 66

 

 

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

 

 

§ 67

 

 

 Formy współpracy Szkoły z rodzicami

             1. Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami polega m.in.  na :

a.       zapoznaniu rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły,   zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi i  opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców  i uczniów przyjętych do klas I,

b.       udziale Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły,  zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

c.        przekazywaniu informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

d.       rozpatrywaniu wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich,

e.         współdziałaniu w zakresie:

·         doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

·         poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

·         zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.

f.        wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły :

·         za pośrednictwem oddziałowych  rad rodziców,

·         za pośrednictwem rady rodziców.

         2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

a.       rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska  rodzinnego,   zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka,  jego możliwościach i problemach,

b.       spotkania  nauczycieli z rodzicami na indywidualnych konsultacjach .

        3. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły) maja na celu:

a.       przekazanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

b.       ustalenie form pomocy,

c.        wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,  wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

d.       omówienie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

e.        zaproszenie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, finału projektów edukacyjnych itp.),

f.        udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach  sportowych,

g.        zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.

         4.Formy  indywidualnych kontaktów:

a. wywiad środowiskowy (wizyty wychowawcy i pedagoga  w domu ucznia) przeprowadza się, gdy :

a)       uczeń stwarza problemy wychowawcze,

b)       rodzic nie stawia się na wezwania do szkoły a kontakt z rodzicem/opiekunem jest utrudniony;

c)       uczeń jest  nieobecny  w szkole w  wybrane, pojedyncze dni tygodnia.

d)       podana przyczyna nieobecności dziecka w szkole przez rodzica budzi wątpliwości;

e)       rodzic/opiekun   nie informuje  szkoły o przyczynie  nieobecności dziecka.

f)        dziecko ma niezaspokojone podstawowe potrzeby;.

b.       kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce, poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach  korespondencji  ucznia  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

c.        udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

d.       udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej, kierowanie do poradni psychologiczno-pedagogicznej,

e.        obowiązkowe informowanie rodziców przez  nauczyciela uczącego o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu

 

 

§ 68

 

 

1.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  i letnich określają  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.         Semestry, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach zespołu, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne  Ocenianie.

 

§ 69

 

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny  szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 
 2. W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie z liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych   ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

 

§ 70

 

 

 1. Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli 
 2. W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

 

 

§ 71

 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza   organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

§ 72

 

 

  Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia 

  w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

 

§ 73

 

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej.

 1. Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze  międzyoddziałowej.
 2. Zajęcia, o których mowa w punkcie 1., mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.
 3. W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.
 4. Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

a. opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych w  warunkach organizacyjnych Szkoły;

b. bieżąca kontrola realizacji zajęć;

c. prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

d. współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych.

 1. W przypadku organizacji międzyoddziałowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego w zakresie  rozszerzonym koordynatorem tej formy jest przewodniczący przedmiotowego zespołu nauczycieli 
 2. W przypadku wyjazdów o strukturze ponadklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.
 3. Na zajęciach edukacyjnych  informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych w pracowni komputerowej
 4. Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych i międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów.
 5. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących nie więcej niż 26.
 6. Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt   i chłopców.

 

 

§ 74

 

 Organizacja specjalistycznych zajęć w zakresie rozszerzonym w strukturze międzyoddziałowej w Szkole Podstawowej  nr1 w Lubaniu .

 1. Udział dziecka w zajęciach  w zajęciach jest możliwy na podstawie  deklaracji podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Podręcznik i program nauczania.

Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  w  danej  grupie  decyduje  o  doborze  podręcznika  oraz  materiałów uzupełniających  do prowadzenia zajęć.  Jeżeli  zajęcia  prowadzone    przez  więcej  niż  jednego nauczyciela,  dobór  materiałów  jest  wynikiem  konsultacji  pomiędzy  tymi  nauczycielami.  W  sprawach spornych  nauczyciele  mogą  zgłosić się  do  Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego  o  pomoc w  ich  rozwiązaniu. 

 1. Ocenianie i kontrola postępów uczniów. 

Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  programie  rozszerzonym  kontrolują  i  oceniają  postępy  uczniów  w różnych formach zgodnych z Wewnątrzszkolnym   Ocenianiem Szkoły Podstawowej nr1 w Lubaniu Jeżeli zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, oceny śródroczne są wynikiem konsultacji pomiędzy tymi  nauczycielami

 1. Uczeń zostaje wcześniej poinformowany o sposobie realizacji zajęć podczas nieobecności nauczyciela danego przedmiotu.

 

§ 75

I.            Działalność innowacyjna i eksperymentalna

 1. W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.
 2. Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  Szkole  podejmuje  rada  pedagogiczna  po   uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,  oraz opinii rady rodziców.
 3. Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt . 1,  nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.
 4. W  szczególności  w  Szkole  mogą  być  prowadzone  zajęcia  w  ramach  indywidualnego  toku  nauki                            i indywidualnego programu nauki.  Szczegóły organizacji zajęć zawiera Regulamin ITN  zatwierdzany   przez plenarną radę pedagogiczną.

II.            Indywidualny tok nauki

 1. Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.
 2. Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

a.       wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

b.       oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

 1. Przyznanie ITN uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 2. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 3. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

a.       uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

b.       rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

c.        wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek –  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

 1. Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
 2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
 3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w Szkole oraz zainteresowany uczeń.
 4. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
 5. Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.
 6. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
 7. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
 8. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.
 9. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
 10. Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

a.       uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,

b.       zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

 1. Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.
 2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
 3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego                       w terminie ustalonym z uczniem.
 4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego                   na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
 5. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
 6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
 7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy  odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji                   w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

§ 76

 

W Szkole Podstawowej  nr 1 w Lubaniu działa biblioteka.

 1. Biblioteka jest :

a.       pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

b.       ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

c.        ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

 1. Zadaniem  biblioteki jest :

a.       gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

b.       obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej i medioteki,

c.        prowadzenie działalności informacyjnej,

d.       zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

e.        podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

f.        wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

g.        przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia, działanie na  rzecz  przygotowania  uczniów

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,

h.       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

i.         kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

j.         organizacja wystaw okolicznościowych.

 

 1. Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:

a.          w zakresie pracy pedagogicznej:

a)       udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki i  medioteki,

b)       prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

c)       prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

d)       udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły  poprzez  współpracę                                                   z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów,  bibliotekarzami innymi instytucjami  pozaszkolnymi;

b.       w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a)       gromadzenie zbiorów,

b)       ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c)       selekcjonowanie zbiorów,

d)       opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,

e)      prowadzenie dokumentacji pracy. 

 1. Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani    prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujący w  Szkole  programów  i  ofertą  rynkową                   oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 
 2. Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki i medioteki.
 3. Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.
 4. Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.
 5. Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

 

 

§ 77

 

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 

 1. W Szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe,  problemowo – zadaniowe.
 2. Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami. 
 3. Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty  przekazane Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 78

 

Zespoły oddziałowe.

 1. Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.
 2. Zadania zespołu to:

a.       ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby,

b.       korelowanie treści programowych przedmiotów  w trakcie realizacji

i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów,

c.        uzgodnienie terminów prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów  (nie więcej niż dwie prace                           w tygodniu),

d.       wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i rady pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych  i profilaktycznych.

 1. Pracą zespołu kieruje wychowawca klasy.   

 

§ 79

 

Zespoły wychowawcze. 

 1. W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie   zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego.
 2. Zadania zespołu to:

a.       analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne z  oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców oraz uwzględniać założenia Programu  Wychowawczego Szkoły;

b.       ocenianie efektów pracy wychowawczej;

c.        ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

 1. Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych).

 

§ 80

 

Komisja wychowawcza jest stałym zadaniowym zespołem, wspierającym działalność dyrektora i wychowawców w sferze wychowawczej i dyscyplinarnej.

 

 1. Cele pracy komisji :

a.       rozpoznawanie problemów osobistych, społecznych, edukacyjnych dzieci ;

b.       rozwiązywanie problemów wychowawczych: indywidualnych, klasowych i szkolnych;

c.        podejmowanie problemów dyscyplinarnych uczniów.

 1. Sposoby realizacji celów :

a.       diagnozowanie problemów młodzieży;

b.       opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania w sferze  wychowawczej i dyscyplinarnej;

c.        monitorowanie realizacji postanowień, zaleceń lub wniosków komisji;

d.       ustalenie i wdrażanie programów indywidualnej lub grupowej pomocy dzieciom;

e.        organizowanie posiedzeń rozpatrujących (podejmujących) konkretne problemy (sprawy).

 

 1. Organizacja i zasady pracy komisji :

a.       działalność komisji ma charakter zadaniowy i podejmowana jest w zależności od potrzeb;

b.       działania komisji mogą być podejmowane na wniosek pedagoga, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły;

c.        dokumentację pracy komisji przygotowuje, prowadzi i przechowuje pedagog;

d.       termin spotkania komisji ustala pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 1. Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.
 2. W zależności od potrzeb (sprawy), propozycję składu danego zespołu przygotowuje pedagog szkolny, a zatwierdza z-ca Dyrektora.
 3. W pracach komisji rozpatrujących sprawę danego ucznia uczestniczą :

a.       z-ca dyrektora jako przewodniczący komisji;

b.       pedagog szkolny;

c.        wychowawca klasy jako członek komisji;

d.       uczeń (uczniowie), którego dotyczy podejmowana sprawa;

e.        rodzice (opiekunowie prawni) ucznia;

 1. W pracach komisji mogą brać udział:

a.       nauczyciele uczący w danej klasie (danego ucznia);

b.       wychowawca (kierownik) świetlicy;

c.        opiekun samorządu uczniowskiego;

d.       inne, zaproszone osoby (policja, lekarze itd.)

 1. Postępowanie dyscyplinarne wobec ucznia podejmuje się w następujących sytuacjach:

1.       gdy uczniowi udzielono wcześniej pisemnej kary upomnienia wychowawcy klasy
i upomnienia dyrektora szkoły, a uczeń w dalszym ciągu narusza postanowienia statutu szkoły;

2.       gdy uczeń rażąco naruszył normy postępowania szkolnego przez

a.       narażenie zdrowia lub życia innych osób,

b.       działanie na szkodę innych osób lub mienia szkolnego,

c.        zażywanie lub posiadanie narkotyków,

d.       nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów,

e.        opuszczenie, co najmniej, 10 godzin zajęć bez usprawiedliwienia,

f.        wulgarne lub agresywne zachowania wobec innych osób,

bez względu na to, czy uczeń był wcześniej ukarany karą statutową,

 1. W postępowaniu dyscyplinarnym komisja pracuje w składzie, co najmniej  trzyosobowym, tj.:

a.       z-cy Dyrektora jako przewodniczącego komisji;

b.       pedagoga szkolnego;

c.        wychowawcy klasy jako członka komisji;

d.       z udziałem:

·         ucznia, którego dotyczy podejmowana sprawa;

·         rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

 

 1. Na wniosek wychowawcy do pracy komisji mogą być włączone inne osoby wymienione w  pkt. 6 i 7 niniejszego  paragrafu.
 2. Przed posiedzeniem komisji wychowawca klasy ma obowiązek poznać sytuację społeczną, rodzinną i materialną ucznia, a na posiedzeniu komisji przedstawić ją.
 3. Na posiedzenie komisji wychowawca przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dziennik lekcyjny.
 4. Komisja, rozpatrując przedstawioną sprawę, bierze pod uwagę sytuację ucznia, opinię wychowawcy klasy, postawę oraz wyjaśnienia ucznia, wyjaśnienia rodziców (opiekunów prawnych) i może podjąć jedno lub kilka z następujących postanowień:

1.       przyjęcie (pisemnego) zobowiązania ucznia do zmiany postępowania i (lub) naprawienia szkód, i (lub) wykonania prac na rzecz Szkoły;

2.       udzielenie nagany dyrektora Szkoły;

3.       warunkowego odstąpienia od udzielenia kary z dokładnym określeniem:

a.       warunków odstąpienia od udzielenia kary,

b.       czasu trwania okresu warunkowego,

c.        skutków niedotrzymania przez ucznia postawionych warunków.

 1. Rodzice lub prawni opiekunowie potwierdzają podpisem zapoznanie się z postanowieniem komisji.
 2. Od ustaleń komisji rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać pisemnie  do Dyrektora w ciągu 7 dni.
 3. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.
 4. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

 

§ 81

 

 Zespoły przedmiotowe

 1. W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

a.       humanistyczny

b.       matematyczno-przyrodniczy

c.        profilaktyczny

d.       sportu i rekreacji

e.        nauczycieli klas I-III

 1. Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.
 2. Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.
 3. Zadania zespołu to:

a.       ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,

b.       zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak: wystawy,

konkursy, inscenizacje, wycieczki,

c.        ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;

d.       nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów i olimpiad;

e.        udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

 1. Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się w sierpniu.  
 2. Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym.

 

§ 82

 

 Zespoły problemowe

 

 1. Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.
 2. Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub przez Dyrektora Szkoły.
 3. Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

 

§ 83

 

Wicedyrektor.

 

 1. Po zasięgnięciu opinii plenarnej rady pedagogicznej Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora Szkoły. 
 2. Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę.
 3. Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w  § 84  Zakres obowiązków wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 84

 

Zakres obowiązków wicedyrektora.

 1. Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:

a.       udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,

b.       obserwowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych ze  szczególnym  uwzględnieniem problematyki obserwacji w danym roku szkolnym,

c.        kontrola pracowni przedmiotowych,

d.       formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,

e.        przedstawianie spostrzeżeń z obserwacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

f.        gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.

 1. Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.
 2. Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.
 3. Nadzorowanie spraw dotyczących:

a.       zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe,

b.       prenumeraty czasopism,

c.        olimpiad, konkursów i zawodów, wycieczek

d.       współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym i organizowania ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli Szkoły,

e.        praktyk studenckich.

 1. Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.
 2. Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.
 3. Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty — współpraca  z komórką finansową Szkoły.
 4. Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:

a.       analiza pracy wychowawców,

b.       profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,

c.        wycieczki szkolne i turystyka,

d.       nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych,

e.        koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,

f.        dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.

 1. Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.
 2. Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami.
 3. Sporządzanie harmonogramu prac do sprawdzianu .
 4. Organizacja i udział w spotkaniach z rodzicami.
 5. Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in. nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.
 6. Kontrola dokumentacji szkolnej:

a.       dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,

b.       rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych,

c.        planów pracy i sprawozdań organizacji młodzieżowych oraz komisji przedmiotowych,

d.       dotyczącej spraw wychowawczych,

e.        dotyczącej wycieczek szkolnych,

f.        doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.

 1. Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.
 2. Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.
 3. Wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

                                                                               ROZDZIAŁ VII 

 

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

§ 85

 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom                               i nauczycielom.

§ 86

 

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

§ 87

 

1.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

a.       diagnozowaniu środowiska ucznia;

b.       rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia  i umożliwianiu ich zaspokojenia;

c.        rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

d.       wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

e.        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio                          o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

f.        prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

g.        podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

h.       wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

i.         udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

j.         wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

k.       umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

l.         podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 88

 

 1. Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

a.       wybitnych uzdolnień;

b.       niepełnosprawności;

c.        niedostosowania społecznego;

d.       zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

e.        specyficznych trudności w uczeniu się;

f.        zaburzeń komunikacji językowej;

g.        przewlekłej choroby;

h.       zaburzeń psychicznych;

i.         sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

j.         rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

k.       zaniedbań środowiskowych;

l.         trudności adaptacyjnych;

m.     odmienności kulturowej.

 

§ 89

 

 1. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

a.       nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

b.       specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a)       terapeuta,

b)       logopeda.

§ 90

 

 1. Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

 

a.       rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

b.       świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

c.        realizacja zaleceń i ustaleń zespołu wspierającego;

d.       dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

 

 § 91

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymaga/ją pomocy psychologiczno -pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę klasowego.
 2. O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust. 1:

a.       rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

b.       uczeń;

c.        poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

d.       Dyrektor Szkoły

e.        pielęgniarka szkolna;

f.        asystent edukacji romskiej

g.        pracownik socjalny;

h.       asystent rodziny;

i.         kurator sądowy.

§ 92

 

 

 1. Wychowawca klasy, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną.
 2. W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla  uczniów  posiadających orzeczenie Dyrektor Szkoły powołuje zespół wspierający.

 

§ 93

 

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej w Szkole.

 

 

§ 94

 

 

 1. Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa w  §93   jest pedagog szkolny.
 2. Do zadań koordynatora należy:

a.       ustalanie terminów spotkań zespołu;

b.       zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: Dyrektora Szkoły i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);

c.        prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

d.       nawiązywanie  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustalenie rozwiązań organizacyjnych, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustalenie czasu, miejsca zajęć, ilości osób w grupie itp).

 

§ 95

 

                

Na podstawie zaleceń zespołu Dyrektor Szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

§ 96

 

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pisemnie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 97

 

 1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

a.       systemowych działań, mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych,  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

b.       działań pedagogicznych, mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

c.        zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

d.       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

e.        zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

f.        zajęć socjoterapeutycznych;

g.        porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

h.       działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 98

 

 1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.
 2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.
 3. W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  i uzdolnieniami uczniów.
 4. Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w statucie Szkoły.
 5. Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

§ 99

 

W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień, który realizuje zadania według opracowanego planu pracy.

 

§ 100

 

 

 1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

a.       dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

b.       dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;

c.        przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

d.       umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;

e.        różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

 

 

§ 101

 

 1. Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.
 2. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi  i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.
 3. Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.
 4. Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust.1
 5. O zakończeniu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych decyduje dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii nauczyciela prowadzącego te zajęcia lub na podstawie opinii wychowawcy.
 6. Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy    i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

 

§ 102

 

 1. Zajęcia specjalistyczne organizowane są w miarę potrzeby. Są to zajęcia:

a.       korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności             w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;

b.       logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

c.        socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów                     z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

 1. Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele   i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

§ 103

 

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 104

 

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.

 

§ 105

 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 106

 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

§ 107

 

W szkole dwa razy w roku prowadzone są pedagogizacje dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA  ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH                                         UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

§ 108

 

W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym .              

 

§ 109

 

 1. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne w miarę posiadanych środków finansowych.
 2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 110

 

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.
 2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców.
 3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.
 4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.
 5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje Dyrektor Szkoły nie później niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.
 6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

a.       braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

b.       psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 

§ 111

 

 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dyslekscją rozwojową, z afazją ze sprzężonymi niepełno sprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.
 2. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

 

 

 

 

 

§ 112

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

 

§ 113

 

 

 1. Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny na ucznia.
 2. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.
 3. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§ 114

 

 1. Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego zespół wspierający, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia, opracowuje indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej  „ programem”.
 2. Program określa:

a.       zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa             w przepisach w sprawie warunków sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów                           i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

b.       rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem                   o charakterze rewalidacyjnym;

c.        formy i metody pracy z uczniem;

d.       formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;

e.        działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci                          i młodzieży;

f.        zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe                i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;

g.        zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych                         w programie.

 1. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.
 2. Zespół na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej, udzielanej uczniowi oraz, w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

§ 115

 

 

1.       W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

a.       korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);

b.       korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne );

c.        korekcyjno –kompensacyjne.

 

     § 116

 

 1. W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje                     w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych.
 2. Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 :

a.       prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami               i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

b.       prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

c.        uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz                        w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli                 i specjalistów;

d.       udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

 1. Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

§ 117

 

 1. Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", przeprowadzanego zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów                  i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności,  a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym -                        w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

 1. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 

a.       zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

b.       odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu ;

c.        zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 1. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych  i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez tego ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w oparciu  o szczegółową informację o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania sprawdzianu podaną do publicznej wiadomości na stronie internetowej CKE w terminie do 1 września roku szkolnego, w którym przeprowadzany jest egzamin.
 2. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 3  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

§ 118

 

 

Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno –pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w statucie Szkoły.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

 

§ 119

 

 Członek społeczności szkolnej

 1. Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.
 2. Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§ 120

 

Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

 

§ 121

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

 

§ 122

 Traktowanie członków. 

 1. Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.
 2. Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.
 3. Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice  narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.
 4. Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

 

§ 123

 

 Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr1 w Lubaniu. ma prawo do:

 

 1. opieki zarówno podczas lekcji jak i podczas przerw międzylekcyjnych,
 2. maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole,
 3. konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,
 4. pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,
 5. zapoznania z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,
 6. jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WO ,
 7. życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,
 8. reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi  możliwościami              i umiejętnościami,
 9. realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,
 10. indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,
 11. korzystania z poradnictwa pedagogicznego,
 12. korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły,
 13. wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,
 14. zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,
 15. swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,
 16. wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pisemnej  pracy domowej.
 17. do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły, wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.
 18. bycia wybieranym i brać udział w wyborach do SU

 

 

§ 124

 

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego ma obowiązek być obecnym na tych zajęciach.
 2. Uczeń zwolniony z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego albo z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych ma prawo do zwolnienia z  uczestnictwa w  tych zajęciach,  jeżeli  są one umieszczone w planie zajęć jako pierwsze lub ostatnie w danym dniu. Uczeń po dostarczeniu oświadczenia rodzica (opiekuna prawnego) o wzięciu odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka, może być zwolniony z tych zajęć, a jego nieobecność odnotowuje się w dzienniku jako nieobecność usprawiedliwioną.
 3. Jeżeli uczeń uzyskuje zwolnienie w trakcie roku szkolnego, a jego nieobecności na lekcjach nie przekroczyły połowy wymaganego czasu i podstawy do wystawienia oceny, to wówczas uczeń podlega klasyfikacji z danego przedmiotu.
 4. W wyjątkowych sytuacjach rodzice (opiekunowie prawni) mogą zwolnić ucznia z uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego poprzez dokonanie pisemnego umotywowania zwolnienia. Łączna długość tego typu zwolnień nie powinna przekroczyć dwóch tygodni w semestrze.
 5. Uczeń nabiera uprawnień do zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły. Rodzice występują z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o wydanie takiej decyzji.
 6. Szczegółowe zasady zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego zawarte są w Procedurze uzyskiwania zwolnień z wychowania fizycznego.

 

§ 125

 

W ostatnim tygodniu nauki (lub zmiana szkoły) uczeń ma obowiązek rozliczyć się ze Szkołą. Potwierdzeniem rozliczenia jest wypełniona karta obiegowa.

 

§ 126

 

Uczeń zagrożony uzależnieniem ma obowiązek na wniosek pedagoga uczestniczyć w zajęciach profilaktyczno- terapeutycznych.

 

§ 127

 

Podstawowym obowiązkiem ucznia jest pogłębianie swojej wiedzy poprzez systematyczna naukę.

 

§ 128

 

 W szczególności, każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr1 w Lubaniu ma obowiązek:

 

 1. przestrzegania postanowień zawartych w statucie,
 2. godnego, kulturalnego zachowania się w Szkole i poza nią,
 3. systematycznego przygotowywania się do zajęć szkolnych, uczestniczenia w obowiązkowych i wybranych przez siebie zajęciach,
 4. bezwzględnego podporządkowania się zaleceniom Dyrektora Szkoły, wicedyrektora, nauczycieli oraz ustaleniom samorządu Szkoły lub klasy,
 5. przestrzegania zasad kultury i współżycia społecznego, w tym  :

- okazywania szacunku dorosłym i kolegom,

- szanowania godności osobistej, poglądów i przekonań innych ludzi,

- przeciwstawiania się przejawom brutalności i wulgarności,

 1. troszczenia się o mienie Szkoły i jej estetyczny wygląd,
 2. przychodzenia do Szkoły 10 minut przed rozpoczęciem swojej pierwszej lekcji w danym dniu,
 3. punktualnego przychodzenia na lekcje i inne zajęcia,
 4. usprawiedliwiania nieobecności według zasad określonych w § 132.
 5. uczęszczania na zajęcia w estetycznym stroju; strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, sprawdzianu po kl.VI i konkursów,
 6. uczestniczenia w imprezach i uroczystościach szkolnych i klasowych, udział traktowany jest na równi z   uczestnictwem na zajęciach szkolnych,
 7. dbania o zabezpieczenie mienia osobistego w szkole, w tym w szatni szkolnej,
 8. stwarzać atmosferę wzajemnej życzliwości,
 9. dbać o zdrowie, bezpieczeństwo swoje i kolegów, wystrzegać się wszelkich szkodliwych nałogów: nie palić tytoniu, nie pić alkoholu, nie używać środków odurzających.
 10. pomagać kolegom w nauce, a szczególnie tym, którzy mają trudności powstałe z przyczyn od nich niezależnych,
 11. przestrzegać zasad higieny osobistej, dbać o estetykę ubioru oraz fryzury,
 12. posiadać wyniki okresowych badań lekarskich wykonywanych wg harmonogramu badań.

 

 

§ 129

 

Uczniom nie wolno:

 1. przebywać w Szkole pod wpływem alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 2. wnosić na teren Szkoły alkoholu, narkotyków i innych środków o podobnym działaniu,
 3. wnosić na teren Szkoły przedmiotów i substancji zagrażających zdrowiu i życiu,
 4. wychodzić poza teren Szkoły w czasie trwania planowych zajęć,
 5. spożywać posiłków i napojów w czasie zajęć dydaktycznych,
 6. rejestrować przy pomocy urządzeń technicznych obrazów i dźwięków bez wiedzy i zgody zainteresowanych,
 7. używać podczas pobytu w Szkole telefonów komórkowych.; w sytuacjach nagłych informacje przekazywane są za pośrednictwem sekretariatu Szkoły,
 8. zapraszać  obcych osób do Szkoły.

 

§ 130

 

 1. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w Szkole. 
 2. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie  za wyrządzone przez ucznia szkody.

 

§ 131

 

 Wszyscy uczniowie naszej Szkoły mają obowiązek troszczyć się o honor Szkoły i kultywować jej tradycje.

 

§ 132

Zasady zwalniania uczniów i usprawiedliwiania nieobecności na zajęciach szkolnych w Szkole Podstawowej nr 1             w Lubaniu

 1. Usprawiedliwiona nieobecność ucznia może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową.
 2. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie ich trwania oraz samowolnie oddalać się  z terenu Szkoły.
 3. Zwolnienia (tylko z przyczyn istotnych/losowych) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę wicedyrektora Szkoły.
 4. Uczeń może opuścić Szkołę w  czasie trwania lekcji tylko pod opieką dorosłej osoby.
 5. Nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwia wychowawca klasy na podstawie pisemnego oświadczenia rodziców (prawnych opiekunów), informującego o przyczynie nieobecności.
 6. Rodzic bądź uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy pisemne usprawiedliwienie nieobecności               do tygodnia obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
 7. Usprawiedliwienia dostarczone w późniejszym terminie nie będą honorowane.
 8. Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
 9. Wychowawca ma prawo odmówić usprawiedliwienia nieobecności ucznia, jeżeli w usprawiedliwieniu podana jest inna przyczyna  w ust 1.
 10. Na dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją zezwala wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy (na podstawie pisemnego wniosku rodziców).
 11. Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
 12. Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica (prawnego opiekuna). W takiej sytuacji, uczeń przynosi wychowawcy klasy, pisemne usprawiedliwienie od rodziców w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
 13. Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora lub wicedyrektora Szkoły.
 14. Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków (do 10 dnia kolejnego miesiąca).
 15. Wychowawca powinien gromadzić usprawiedliwienia.
 16. W przypadku opuszczenia przez ucznia 25% zajęć edukacyjnych danego przedmiotu w semestrze (licząc łącznie godziny usprawiedliwione i nieusprawiedliwione) nauczyciel ma prawo przeprowadzić pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału programowego na miesiąc przed końcem semestru.
 17. Jeżeli nieobecność ucznia spowodowana jest pobytem w szpitalu z powodu choroby lub urazu, to frekwencja tej osoby nie wlicza się do ogólnej frekwencji oddziału.
 18. Dyrektor Szkoły ma prawo zawiadomić sąd rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a tym samym nie realizuje prawidłowo obowiązku nauki/obowiązku szkolnego.
 19. W przypadku opuszczenia bez usprawiedliwienia co najmniej 30 godzin w semestrze uczeń otrzymuje ocenę naganną na dany semestr.
 20. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane                     z frekwencją uczniów.

 

 

 

ROZDZIAŁ X

WEWNĄTRZSZKOLNE    OCENIANIE    

 

§ 133

 

Postanowienia ogólne. 

 1. Ocenianiu podlegają :

a.       osiągnięcia edukacyjne ucznia,

b.       zachowanie ucznia .

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 2. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę, oraz formułowaniu oceny.

 

§ 134

 

Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie Szkoły.

 

§ 135

 

1.       Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

a.       poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i  jego zachowaniu oraz  postępach 

   w tym zakresie,

a.       udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju, 

b.       motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,

c.        dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach   w nauce  i specjalnych uzdolnieniach ucznia,

d.       umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.

2.       Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:

a.       formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych  zajęć edukacyjnych ,

b.       ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych  zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach    przyjętych w Szkole,

c.        ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 150

d.       przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,

e.        ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych                               z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,

f.        ustalanie kryteriów oceniania zachowania,

g.        ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach                         i  trudnościach ucznia w nauce.

3.       Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą. 

 

§ 136

 

Zasady w wewnątrzszkolnym  ocenianiu.

 1. Zasada częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych.
 2. Zasada jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie.
 3. Zasada różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu.
 4. Zasada różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom maja zróżnicowany poziom trudności i dają możliwość uzyskania wszystkich ocen szkolnych.
 5. Zasada otwartości – wewnątrzszkolny system oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji w oparciu o okresową ewaluację.

 

§ 137

 

 Jawność oceny. 

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom  program nauczania w danej klasie, uwzględniający specyfikę zespołu.  
 2. Nauczyciel na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:

a.       wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen  klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z  realizowanego  programu nauczania,

b.       sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,

c.        warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z  obowiązkowych                  i dodatkowych zajęć edukacyjnych. 

d.       skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

3. Wymienione w pkt. 2 informacje dostępne są w bibliotece Szkoły.

 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
 2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do podpisu. Uczeń ma obowiązek podpisaną pracę przynieść na kolejne zajęcia.
 3.  Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 138

 

 Tryb oceniania i skala ocen. 

 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i końcoworoczne ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:

    -   stopień celujący               -            6   -  cel

    -   stopień bardzo dobry       -            5   -  bdb

    -   stopień dobry                   -            4   -  db

    -   stopień dostateczny         -            3   -  dst

    -   stopień dopuszczający     -            2   -  dop

    -   stopień niedostateczny     -           1   -  ndst

 

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym w formie cyfrowej, oceny klasyfikacyjne i w pozostałych dokumentach – słownie, w pełnym brzmieniu.
 2. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych, odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z rodzicami. 
 3. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:

1)       prace pisemne :

a.       kartkówki dotyczące materiału z trzech ostatnich  tematów lekcyjnych, które nie muszą być zapowiadane;

b.       sprawdziany  obejmujące większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym;

2)       praca i aktywność na lekcji,

3)       odpowiedź ustna ,

4)       praca projektowa,

5)       praca domowa,

6)       prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji,

7)       twórcze rozwiązywanie problemów.

 

§ 139

 

Częstotliwość oceniania

 

Tygodniowa ilość godzin przedmiotu

Ilość ocen w miesiącu

1-2

1

3-4

2

5-6

3

 

 

§ 140

 

 Zasady poprawiania niekorzystnych ocen cząstkowych.

 1. Uczeń może poprawić ze sprawdzianu i kartkówek daną  ocenę niedostateczną tylko raz, po uzgodnieniu                z nauczycielem terminu  poprawy do 2 tygodni od napisania sprawdzianu.
 2. W przypadku przystąpienia ucznia do poprawy, do dziennika lekcyjnego wpisywane są obie oceny : zapis oceny 1./ zapis oceny 2., ocena poprawiona anuluje ocenę poprawianą.
 3. Zadania domowe – jeżeli uczeń zgłosi brak zadania domowego przed lekcją, ma obowiązek uzupełnienia zadania   do następnych zajęć. Jeżeli uczeń nie zgłosi braku zadania domowego, otrzymuje ocenę niedostateczną bez możliwości jej poprawy.
 4. Uczeń może w ciągu semestru usprawiedliwić brak zadania domowego wg zasad zapisanych w poniższej tabeli.
 5. Każdy kolejny brak zadania domowego skutkuje oceną niedostateczną.

 

 

Tygodniowa ilość godzin przedmiotu

Dopuszczalna liczba braku zadania domowego w semestrze

1-2

1

3

2

4-6

3

 

 1. Pozostałe oceny nie podlegają poprawie, chyba że zaistnieją szczególne okoliczności (np. długa choroba dziecka, ważne zdarzenie rodzinne).

 

§ 141

 

Zasady uzupełniania powstałych braków na skutek dłuższej nieobecności ucznia w szkole (sanatorium, dłuższa choroba –powyżej 2 tygodni).

 

 1. Uczeń ma podany materiał do uzupełnienia
 2. Nauczyciel wyznacza  termin zaliczeń uzgodniony z uczniem.
 3. Uczeń ma zapewnioną dodatkową pomoc nauczyciela w postaci  np. zajęć zdw., indywidualnych konsultacji.

 

 

§ 142

 

Ocena bieżąca.

 1. Bieżące ocenianie, wynikające z przedmiotowego systemu oceniania, winno być dokonywane systematycznie.
 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu,
 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne.
 4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych.
 5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet.
 6. Jedną z form oceniania bieżącego jest kartkówka (pisemne sprawdzenie wiedzy i umiejętności z trzech ostatnich lekcji), trwająca do piętnastu minut.
 7. Nauczyciel stosuje zróżnicowane formy oceny pracy uczniów : za odpowiedzi ustne, krótsze i dłuższe prace pisemne, zadania domowe, dodatkowo wykonane zadania, prace, itp.

 

 

§ 143

 

Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.

 1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych.
 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają do 45 minut i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową.
 3. Prace klasowe są planowane w  rozkładach materiałów (planach wynikowych) ze wszystkich przedmiotów              na cały semestr.
 4. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.
 5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją. Jeśli termin ten zostanie przekroczony, nauczyciel nie wpisuje ocen niedostatecznych.
 6. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, powinien  ją napisać  w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły lub od momentu otrzymania oceny. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów.
 7. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela)  może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i  pkt 4.
 8. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów (diagnoz).
 9. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.
 10. Progi procentowe ocen przy ocenianiu prac pisemnych:

100% - 90%        - stopień  bardzo dobry

89% - 75%          - stopień dobry

74% - 51%          - stopień dostateczny

40% - 50%         -  stopień dopuszczający

39% - 0%           - stopień niedostateczny              

 

 

 

 

§ 144

 

 Nieprzygotowane ucznia do lekcji. 

 1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją  nieprzygotowanie w liczbie określonej w  poniższej tabeli.

 

 

Tygodniowa ilość godzin przedmiotu

Dopuszczalna liczba nieprzygotowań do lekcji w semestrze

1-2

1

3

2

4-6

3

 

 1. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do Szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności.   
 2. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.
 3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

§ 145

 

Wymagania edukacyjne w kl.I-III

 1. Ocenianie ma charakter ciągły, odbywa się na bieżąco w klasie podczas wielokierunkowej działalności ucznia.
 2. Sposób oceniania jest adekwatny do danego rodzaju działań.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów przyjmuje formę:

a.       pisemną - ocena cyfrowa od 1 do 6 do dziennika lekcyjnego .

b.       werbalną - ustne wyrażanie uznania, akceptacji przez nauczyciela i kolegów podczas zajęć.

 1. Ocenie podlegają postępy uczniów w edukacji:        

a.       polonistycznej w zakresie: korzystania z informacji, analizowania i interpretowania tekstów, czytania i pisania;

b.       matematycznej w zakresie: rachowania,  rozwiązywania zadań tekstowych, umiejętności praktycznych i geometrycznych;

c.        społecznej i przyrodniczej w zakresie: wiadomości o środowisku, wychowania komunikacyjnego, zdrowia i higieny, znajomości norm społecznych;

d.       muzycznej w zakresie : śpiewu, gry na instrumentach perkusyjnych, rytmu, odbioru muzyki, elementów tańca;

e.        edukacji  plastycznej w zakresie : percepcji sztuki, ekspresji sztuki, rozpoznawania dzieł sztuki;

f.          zajęć technicznych w zakresie: znajomości środowiska technicznego, umiejętności technicznych : cięcia, mierzenia, klejenia, bezpieczeństwa własnego i innych;

g.        wychowania fizycznego w zakresie sprawności fizycznej;

h.       zajęć komputerowych z zakresu : obsługi komputera, posługiwania się wybranymi programami, korzystania z informacji,  bezpieczeństwa w sieci;

i.         języka obcego w zakresie : rozumienia wypowiedzi ze słuchu, czytania ze zrozumieniem, prostego komunikowania się, nazywania i opisywania obiektów z otoczenia, śpiewania i recytacji, przepisywania.

 1. Nauczyciel wyraża ocenę bieżącą z zajęć edukacyjnych w formie kolejnych cyfr 6,5,4,3,2,1.

 

§ 146

Kryteria oceniania :

Ocenę 6- celującą otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje szczególne zainteresowanie treściami zajęć;
 • samodzielnie formułuje problemy, jest dociekliwy i konsekwentnie dąży do rozwiązania problemu;
 • osiąga sukcesy w konkursach klasowych, szkolnych i międzyszkolnych

 

Uczeń swoją wiedzą i umiejętnościami często wykracza poza program nauczania i doskonale posługuje się nimi w praktyce. Potrafi samodzielnie zaplanować i zorganizować pracę, wypowiedzi ustne i pisemne charakteryzują się poprawnym i bogatym słownictwem, jest bardzo aktywny, samodzielnie formułuje pytania i rozwiązuje problemy.

 

Ocenę 5- bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który:

 •  często wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;
 • sprawnie i precyzyjnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym i praktycznym;
 • jasno i logicznie rozumuje;
 • samodzielnie rozwiązuje zadania;
 • rozwiązuje problemy w sposób wyczerpujący i twórczy;
 • rzadko popełnia błędy;
 • chętnie podejmuje działania, które są zaplanowane i dobrze zorganizowane, jest odpowiedzialny w swych działaniach;
 • jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są dojrzałe językowo i stylistycznie, wyczerpują temat, zawierają bogate słownictwo.

 

Uczeń posiada pełen zakres wiedzy określonej programem nauczania i samodzielnie potrafi się nią posługiwać w podejmowanych zadaniach dydaktycznych. Rozwiązuje problemy, planuje i organizuje swoją pracę. Jest aktywy i zaangażowany, chętnie podejmuje dodatkowe zadania.

 

 

Ocenę 4-  dobrą otrzymuje uczeń, który:

 • wykazuje się znajomością i rozumieniem wielu pojęć;
 • sprawnie, ale nie zawsze precyzyjnie, posługuje się odpowiednią terminologią;
 • logicznie rozumuje, przy czym nie zawsze wybiera prosty sposób rozwiązania;
 • samodzielnie rozwiązuje typowe zadania;
 • potrafi zastosować wiedzę i umiejętności do rozwiązywania zadań praktycznych;
 • przy rozwiązywaniu problemów nie uwzględnia wszystkich aspektów;
 • jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są poprawne językowo i stylistycznie.

 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty programem nauczania i posiada umiejętności zastosowania go w praktyce, rozwiązuje zadania problemowe przy pomocy nauczyciela, nie zawsze jest samodzielny i aktywny na lekcjach.

 

Ocenę 3- dostateczną otrzymuje uczeń, który:

 • zna i rozumie podstawowe pojęcia;
 • przy rozwiązywaniu zadań nie zawsze sprawnie posługuje się odpowiednią terminologią w wymiarze teoretycznym;
 • czasami samodzielnie analizuje i rozwiązuje typowe zadania;
 • najczęściej rozwiązuje zadania przy pomocy nauczyciela, popełnia błędy;
 • zadania rozwiązuje nie zawsze starannie;
 • jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są na ogół poprawne językowo i stylistycznie, posługuje się jednak ubogim słownictwem.

 

Uczeń w podstawowym stopniu opanował zakres materiału objęty programem nauczania i nie posiada umiejętności zastosowania go w praktyce, przy pomocy nauczyciela rozwiązuje proste zadania problemowe, mało aktywny na lekcjach.

 

Ocenę 2 – dopuszczającą otrzymuje uczeń, który :

 • zna najbardziej podstawowe pojęcia;
 • analizuje i rozwiązuje zadania najczęściej z pomocą nauczyciela;
 • czasami samodzielnie potrafi rozwiązać proste zadania w sytuacjach problemowych;
 • zadania rozwiązuje długo, czasami niestarannie;
 • bardzo często popełnia błędy;
 • jego wypowiedzi (ustne i pisemne) są mało poprawne językowo i stylistycznie.

 

Uczeń w stopniu minimalnym opanował zakres wiedzy objęty programem nauczani, nie posiada umiejętności samodzielnego jej zastosowania, wykazuje chęci do współpracy i odpowiednio umotywowany jest w stanie z pomocą nauczyciela wykonać proste zadania dydaktyczne.

 

 

Ocenę 1- niedostateczną otrzymuje uczeń, który:

·         nie opanował wiadomości i umiejętności, które są konieczne (tj. łatwe, najistotniejsze oraz najbardziej użyteczne)

o    ma bardzo duże braki w zakresie podstawowej wiedzy, nie rozumie poleceń, nie jest w stanie ich wykonać nawet przy pomocy nauczyciela, wykazuje się brakiem chęci do współpracy i nauki.

 

§ 147

 

 1. Obowiązuje opisowa forma oceny śródrocznej i rocznej w klasach I-III.
 2. Roczna opisowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych, o której mowa w ust. 1, uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. Ocena opisowa uwzględnia postępy :
 1. w edukacji polonistycznej,
 2. w edukacji matematycznej,
 3. w edukacji społecznej,
 4. w edukacji przyrodniczej,
 5. w edukacji muzycznej,
 6. w edukacji plastycznej,
 7. z zajęć technicznych,
 8. z wychowania fizycznego,
 9. z zajęć komputerowych
 10. z języka obcego,
 11. szczególne osiągnięcia uczniów,
 12. zachowanie ucznia, czyli stopień respektowania przez niego zasad współżycia społecznego, norm etycznych, a w szczególności: wywiązywania się z obowiązku ucznia, umiejętność współdziałania w zespole lub grupie z zachowaniem odpowiednich norm, kulturalne zachowanie się poza szkołą, okazywanie szacunku innym osobom, zachowanie na zajęciach, na przerwach, podczas wyjść (np. kino, teatr), uspołecznienie.

 

§ 148

 1. Ocenę śródroczną otrzymuje uczeń po zakończeniu I semestru na specjalnie przygotowanym arkuszu.
 2. Ocenę roczną otrzymuje uczeń w dniu zakończenia roku szkolnego na świadectwie szkolnym.

3.       Ocena opisowa śródroczna i roczna zawiera dodatkowo zalecenia dla uczniów dotyczące zarówno postępów  w edukacji jak i zachowania.

 

§ 149

 

 1. Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej.
 2. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
 3. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek  wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia.

 

§ 150

Wymagania edukacyjne w kl. IV-VI

 

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są                                     w przedmiotowych kryteriach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe, przy czym podczas klasyfikacji końcoworocznej:

stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 • posiadł wiedzę i umiejętności, znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez  nauczyciela  w danej klasie, udokumentowane ocenami cząstkowymi,
 • uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu  wojewódzkim  i ponadwojewódzkim .   

stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 • opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami,
 • rozwiązuje samodzielnie problemy  teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez  nauczyciela, potrafi zastosować  posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela  w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej                        (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),
 • poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub  praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),

stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej, 
 • rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności                                   (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych),

stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 • ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają  możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej  (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych),  
 • rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności                            (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 • nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach                         i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu  oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym)  stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 1. Wymagania edukacyjne w przypadku przedmiotów nauczanych przez co najmniej dwóch nauczycieli powinny być opracowane w ramach zespołów przedmiotowych. 
 2. Nauczyciel zobowiązany jest, na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych   i edukacyjnych ucznia, u którego zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się uniemożliwiają sprostanie tym wymaganiom.
 3. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć.

 

§ 151

 

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych  na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
 2. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona”.
 3. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie  indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych może nastąpić na podstawie  tego orzeczenia .
 4. W przypadku zwolnienia ucznia z zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej  wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
 5. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony" albo "zwolniona".

 

§ 152

 

Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna. 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry: I   semestr   -   IX  -  I  oraz II   semestr   -  II  -   VI.  
 2. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny z zachowania.
 3. Klasyfikowanie śródroczne przeprowadza się na koniec I semestru, a końcoworoczne na koniec II semestru.
 4. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. 
 5. Na miesiąc przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt  w dzienniku.
 6. Klasyfikacja śródroczna ucznia z  upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 7. Wychowawca  klasy  zobowiązany  jest  przekazać  przynajmniej jednemu z rodziców  (prawnych  opiekunów)  ucznia  informacje   o przewidywanej  dla  niego  rocznej  (semestralnej)  ocenie  niedostatecznej  w formie pisemnej. Fakt ten odnotowuje się w dzienniku lekcyjnym.
 8. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi  lub utrudni  kontynuowanie  nauki  w  klasie  programowo  wyższej,  szkoła  stwarza  uczniowi  szanse  uzupełnienia braków w terminie do dwóch miesięcy od klasyfikacji śródrocznej.
 9. Klasyfikacja roczna ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjnego opracowanego dla niego na podstawie odrębnych przepisów, i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania
 10. Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
 11. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, należy uwzględnić wpływ stwierdzonych zaburzeń lub odchyleń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej
 12. Przy wystawianiu oceny semestralnej i końcoworocznej pod uwagę bierze się systematyczność uczenia się .
 13. Dla uczniów niepełnosprawnych można przedłużyć okres nauki na każdym etapie edukacyjnym co najmniej o jeden rok, zwiększając proporcjonalnie liczbę godzin zajęć edukacyjnych.
 14. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim w szkole podstawowej otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną. Uczeń, który tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 

 

§ 153

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny z zajęć edukacyjnych

 

 1. Tryb i warunki uzyskania  wyższej niż przewidywana oceny końcoworocznej ustalono na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. oraz statutu Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu nazywanego dalej statutem  Szkoły.
 2. Za  przewidywaną  ocenę  końcoworoczną  przyjmuje  się  ocenę  zaproponowaną    przez  nauczyciela  zgodnie  z terminem ustalonym w statucie Szkoły.
 3. Uczeń  może  ubiegać  się  o  podwyższenie  przewidywanej  oceny  tylko  o  jeden  stopień  i  tylko  w  przypadku,  gdy  co najmniej  połowa  uzyskanych  przez  niego  ocen  cząstkowych  jest  równa  ocenie,  o  którą  się  ubiega,  lub od  niej wyższa.
 4. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celującą, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy (§ 149  statutu Szkoły)
 5. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
  1. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
  2.  usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
  3.  przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów i prac pisemnych;
  4. uzyskanie  z  wszystkich  sprawdzianów  i  prac  pisemnych  ocen  pozytywnych  (wyższych  niż    ocena  niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
  5. skorzystanie  z  wszystkich  oferowanych  przez  nauczyciela  form  poprawy,  w  tym    konsultacji indywidualnych.
 6. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemna prośbą w formie podania do wychowawcy klasy w ciągu 7 dni od ostatecznego  terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach końcoworocznych.
 7. W  przypadku  spełnienia  przez ucznia  kryteriów,  o  których  mowa  w  punkcie  5  a)  i  b),  wychowawca  odnotowuje  ten fakt na podaniu ucznia i przekazuje je nauczycielowi przedmiotu.
 8. Nauczyciel  przedmiotu  odnotowuje  na  podaniu  spełnienie  przez  ucznia  pozostałych  kryteriów,  wyrażając    zgodę  na przystąpienie do poprawy oceny.
 9. W  przypadku  niespełnienia  któregokolwiek  z  warunków  wymienionych  w  punkcie  5.  prośba  ucznia  zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.
 10. Uczeń  spełniający wszystkie warunki  najpóźniej  na  7  dni przed  klasyfikacyjnym posiedzeniem  Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.
 11. Sprawdzian,  oceniony  zgodnie  z  przedmiotowym  systemem  oceniania,  zostaje  dołączony  do   dokumentacji wychowawcy klasy. 
 12. Poprawa oceny końcoworocznej  może  nastąpić jedynie  w przypadku,  gdy sprawdzian został zaliczony na  ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.
 13. Ostateczna  ocena  końcoworoczna  nie  może  być  niższa  od  oceny  proponowanej,  niezależnie  od  wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

 

§ 154

 

  Egzamin klasyfikacyjny. 

1.       Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw  do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

2.       Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia z powodu określonej w pkt 1 absencji.

3.       Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

4.       Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. W przypadku braku zgody rady pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo najwyższej lub nie kończy Szkoły.

5.       Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń :

a)       realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki,

b)       spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

6.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w pkt 5b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne, plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

7.       Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, technologii informacyjnej, zajęć komputerowych i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

8.       Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami)

9.       Egzamin klasyfikacyjny końcoworoczny musi być przeprowadzony w terminie umożliwiającym uczniowi przystąpienie do egzaminu poprawkowego.

10.    Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej z zastrzeżeniem pkt. 7.

11.    Egzamin  klasyfikacyjny  dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  pkt  1,  2,  3,  4,  przeprowadza  nauczyciel  danych  zajęć  edukacyjnych  w  obecności  wskazanego  przez  Dyrektora  Szkoły  nauczyciela  takich  samych  lub  pokrewnych  zajęć edukacyjnych.

12.    Egzamin  klasyfikacyjny dla  ucznia,  o  którym  mowa  w  pkt  5  przeprowadza  komisja,  powołana  przez  Dyrektora  Szkoły,  który  zezwolił  na  spełnianie  przez  ucznia  obowiązku  szkolnego  lub  obowiązku  nauki  poza  szkołą. W skład komisji wchodzą:

a.       Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze      jako przewodniczący komisji,

b.       nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

13.    W  czasie  egzaminu  klasyfikacyjnego  mogą  być  obecni   w  charakterze  obserwatorów    rodzice  (prawni opiekunowie) ucznia.

14.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:

  1. imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w pkt 11, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w 12  - skład komisji;
  2. termin egzaminu klasyfikacyjnego;
  3. zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
  4. wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

15.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

16.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

17.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych lub dodatkowych zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany" albo "nieklasyfikowana”

18.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem § 156 i § 155 pkt 1.

19.    Uczeń, któremu w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego końcoworocznego ustalono jedną ocenę niedostateczną, może przystąpić do egzaminu poprawkowego. W szczególnym wypadku rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na przeprowadzenie egzaminu poprawkowego z dwóch przedmiotów, z których ustanowiono uczniowi oceny niedostateczne w toku egzaminu klasyfikacyjnego.

 

 

§ 155

 

Egzamin poprawkowy. 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.
 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 3. Wniosek do rady pedagogicznej o przeprowadzenie egzaminu poprawkowego składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) w terminie ustalonym przez Dyrektora Szkoły.
 4. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 5. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin tylko z jednego przedmiotu.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:

a.       Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji,

b.       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący,

c.        nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed  egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym według pełnej skali ocen.
 2. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.
 3. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję. 
 4. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
 5. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną.
 6. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może  przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca sierpnia.
 7. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
 8. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

§ 156

 

 Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym.

 1. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu  ustalania  tej  oceny.  Zastrzeżenia  mogą  być  zgłoszone  w  terminie  do  7  dni  po  zakończeniu  zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 2. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych   została ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu  ustalania  tej  oceny,  powołuje  komisję,  która przeprowadza  sprawdzian  wiadomości  i  umiejętności  ucznia,  w  formie  pisemnej  i  ustnej,  oraz  ustala  roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.
 3. Sprawdzian, o którym mowa w pkt. 2, przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1. Termin sprawdzianu uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
 4. W skład komisji wchodzą:

a.       Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący  komisji,

b.       nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c.        dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia  edukacyjne.

 1. Nauczyciel,  o  którym  mowa  w  ust.  4,  może  być  zwolniony  z  udziału  w  pracy  komisji  na  własną  prośbę  lub  w innych,  szczególnie  uzasadnionych  przypadkach.  W  takim  przypadku  Dyrektor  Szkoły  powołuje  innego nauczyciela  prowadzącego  takie  same  zajęcia  edukacyjne,  z  tym  że  powołanie  nauczyciela  zatrudnionego  w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona  przez  komisję  roczna  ocena  klasyfikacyjna  z  zajęć  edukacyjnych  nie  może  być  niższa  od  ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena  ustalona  przez  komisję  jest  ostateczna,  z  wyjątkiem  niedostatecznej  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład  komisji,  termin  sprawdzianu,  zadania  sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 5. Do  protokołu,  o  którym  mowa  w ust.  8,  dołącza  się  pisemne  prace  ucznia  i  zwięzłą  informację  o  ustnych odpowiedziach ucznia.
 6. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w  ust  2, w wyznaczonym  terminie,  może  przystąpić  do  niego  w  dodatkowym  terminie,  wyznaczonym  przez  Dyrektora Szkoły.
 7. Przepisy  1-10  stosuje  się  odpowiednio  w  przypadku  rocznej  oceny  klasyfikacyjnej  z  zajęć  edukacyjnych  uzyskanej w wyniku egzaminu  poprawkowego, z  tym  że termin  zgłoszenia  zastrzeżeń  wynosi  5  dni  od  dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. 

 

§ 157

 

  Ocena zachowania.

1.       Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy  .

2.       Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu i zapisy w statucie.

3.       Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów)                       o warunkach i sposobie  oraz  kryteriach  oceniania  zachowania oraz o warunkach  i  trybie  uzyskania  wyższej  niż  przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

4.       Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

a.       wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

b.       postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

c.        dbałość o honor i tradycje Szkoły,

d.       dbałość o piękno mowy ojczystej,

e.        dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

f.        godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

g.        okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Śródroczną  i  roczną  ocenę  klasyfikacyjną  zachowania  ustala  się  według  następującej  skali,  z  podanymi skrótami:

a.       wzorowe          -  wz

b.       bardzo dobre   -  bdb

c.        dobre               -  db

d.       poprawne        -  popr

e.        nieodpowiednie  -  ndp

f.        naganne            -  ng

 1. Ocena  klasyfikacyjna  zachowania  nie  ma  wpływu na oceny klasyfikacyjne  z zajęć edukacyjnych  i  promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły z zastrzeżeniem pkt 1.
 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 9.
 3. Uczniowi  realizującemu na podstawie odrębnych  przepisów  indywidualny  tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.
 4. Uczeń lub jego rodzice  (prawni opiekunowie) mogą  zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została  ustalona  niezgodnie  z  przepisami  prawa  dotyczącymi  trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
 5. Dyrektor  Szkoły  w  przypadku  stwierdzenia,  że  roczna  ocena  klasyfikacyjna  zachowania  została   ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
 6. W skład komisji wchodzą:

a. Dyrektor  Szkoły  albo  nauczyciel  zajmujący  w  tej  szkole  inne  stanowisko  kierownicze    jako     przewodniczący komisji,

b. wychowawca klasy,

c. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

d. pedagog,

e. przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

f. przedstawiciel rady rodziców.

 1. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.
 2. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 3. Rada pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu w danej szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.

 

 

§ 158

 

Tryb ustalania oceny zachowania

 1. Uczeń ma prawo do samooceny zgodnie z kryteriami zachowania.
 2. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.
 3. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.
 4. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed  radą  klasyfikacyjną.
 5. Wychowawca przedkłada zespołowi klasyfikacyjnemu uzasadnienie oceny nagannej na  piśmie.
 6. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących  dodatkowych, dotychczas nieznanych  informacji, pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

 

§ 159

 

Zasady oceniania zachowania

 1. Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
 2. W ocenianiu zachowania punktem wyjścia jest ocena dobra, którą otrzymuje uczeń awansem na początku roku szkolnego i II semestru bez względu na to, jaką ocenę uzyskał poprzednio.
 3. Ocena zachowania wystawiana jest na podstawie ocen cząstkowych.
 4. Uczeń oceniany jest z trzech zakresów postępowania:

a.       kultury osobistej,

b.       stopnia pilności i systematyczności w wykonywaniu obowiązków szkolnych,

c.        stopnia przestrzegania norm społecznych, obyczajowych, etycznych.

 1. Kultura osobista ucznia:

a.       czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej):

1)       troska o estetykę własnego wyglądu i estetykę otoczenia,

2)       dbałość o higienę osobistą,

3)       życzliwość i kulturalny stosunek do kolegów, nauczycieli i innych pracowników szkoły,

4)       troska o kulturę słowa i dyskusji,

5)       poszanowanie godności własnej i innych.

b.       czynniki negatywne obniżające ocenę (poniżej dobrej):

1)       celowe i świadome naruszenie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

2)       nieestetyczny wygląd.

 1. Stopień pilności i systematyczności ucznia:

a.       czynniki pozytywne podwyższające ocenę (powyżej dobrej):

1)       sumienność w nauce i obowiązkach szkolnych,

2)       przezwyciężanie trudności w nauce (wytrwałość, samodzielność, dążenie do doskonalenia wiedzy                               i umiejętności),

3)       rozwijanie zainteresowań i uzdolnień (udział w kołach zainteresowań, olimpiadach, konkursach itp.),

4)       systematyczność i punktualność uczęszczania na zajęcia szkolne.

b.       czynniki negatywne obniżające ocenę  (poniżej dobrej):

1)       celowe i świadome naruszanie sformułowanych wyżej warunków pozytywnych,

2)       nieusprawiedliwione godziny nieobecności:

do 1 godziny

ocena wzorowa

2 – 3 godziny

ocena bardzo dobra

4 - 10 godzin

ocena dobra

11 – 17 godzin

ocena poprawna

18– 29 godzin

ocena nieodpowiednia

powyżej 30 godzin

ocena naganna

 

 

 

 

3)       Za opuszczenie bez usprawiedliwienia 30 godzin zajęć lekcyjnych uczeń otrzymuje ocenę naganną na semestr.

 

 1. Stopień przestrzegania norm społecznych, etycznych:

a.       czynniki pozytywne podwyższające ocenę:

1)       reagowanie na przejawy zła,

2)       szacunek dla pracy innych,

3)       pomoc innym,

4)       troska o mienie szkolne i indywidualne,

5)       udział w pracach samorządu i innych pracach społecznych na rzecz Szkoły i środowiska,

6)       przestrzeganie zasad bezpieczeństwa,

7)       przejawianie inicjatyw dotyczących funkcjonowania Szkoły.

b.       czynniki negatywne obniżające ocenę:

1)       celowe i świadome naruszanie powyżej sformułowanych czynników pozytywnych,

2)       postawa egoistyczna, samolubna,

3)       lekceważący stosunek do zespołu klasowego, nauczycieli i innych pracowników Szkoły,

4)       agresja, akty wandalizmu.

 

 1. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą rady pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.
 2. Dokumentację trybu oceniania stanowi poniższy wzór indywidualnej karty ucznia.

 

 

 

 

 

kl…

 

 

 

 

 

Imię i nazwisko ucznia

 

 

 

 

Ocena z zachowania proponowana przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów

 

 

 

S

A

M

O

C

E

N

A

 

 

 

Ocena

klasy

 

 

 

Ocena

wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ocena

Końcowa nauczycieli

 

nr

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

§ 160

Przepisy dla sprawdzianu.

Sprawdzian przeprowadzany jest w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

§ 161

 W klasie VI szkoły podstawowej jest przeprowadzany sprawdzian poziomu opanowania umiejętności, ustalonych               w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, określonych w odrębnych przepisach, zwany dalej "sprawdzianem".

 § 162

 1. Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu odpowiednio sprawdzianu  oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania sprawdzianu, a także przykładowe zadania, jest ogłaszany nie później niż do dnia 31 sierpnia roku poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 2. Informator, o którym mowa w ust. 1, jest ogłaszany również w językach mniejszości narodowych nauczanych w szkołach lub oddziałach z językiem nauczania mniejszości narodowych. 

                                                                                                         § 163                                 

Sprawdzian przeprowadza się w kwietniu, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej, zwanej dalej "Komisją Centralną". 

§ 164

 1. Uczniowie  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do sprawdzianu   w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 2. W przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, dostosowanie warunków                i formy przeprowadzania sprawdzianu do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
 3. Opinia, o której mowa w pkt 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno - pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian, z tym że w przypadku uczniów  przystępujących do sprawdzianu - nie wcześniej niż po ukończeniu klasy III szkoły podstawowej.
 4. Opinię, o której mowa w pkt 1, rodzice (prawni opiekunowie) ucznia  przedkładają Dyrektorowi Szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian.
 5. Uczniowie chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do sprawdzianu w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
 6. Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania sprawdzianu  do potrzeb uczniów,  o których mowa w pkt 1             i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego

§ 165

Uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu.

 § 166

 1. Za organizację i przebieg sprawdzianu w Szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest Dyrektor Szkoły.
 2. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem sprawdzianu, może powołać zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego spośród nauczycieli zatrudnionych   w danej szkole.
 3. Jeżeli przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w sprawdzianie  dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
 4. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, jego zastępca oraz nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji sprawdzianu  organizowane przez komisję okręgową. 

§ 167

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego w  Szkole w szczególności: 

a.       przygotowuje listę uczniów przystępujących do sprawdzianu,  przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie ustalonym przez dyrektora komisji okręgowej, nie później jednak niż do dnia 30 listopada roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany sprawdzian;

b.       nadzoruje przygotowanie sal, w których ma być przeprowadzony sprawdzian zgodnie z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy;

c.        powołuje pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na miesiąc przed terminem sprawdzianu;

d.       powołuje, spośród członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu lub, o których mowa w § 169 pkt 1,  wyznacza przewodniczących tych zespołów;

e.        informuje uczniów  o warunkach przebiegu sprawdzianu  - przed rozpoczęciem sprawdzianu;

f.        nadzoruje przebieg sprawdzianu ;

g.        przedłuża czas trwania sprawdzianu dla uczniów, o których mowa w § 164 pkt 1;

h.       sporządza wykaz uczniów, którzy nie przystąpili do sprawdzianu  albo przerwali sprawdzian oraz niezwłocznie po zakończeniu sprawdzianu przekazuje ten wykaz dyrektorowi komisji okręgowej;

i.         zabezpiecza, po zakończeniu sprawdzianu,  zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniów  i niezwłocznie dostarcza je do miejsca wskazanego przez dyrektora komisji okręgowej;

j.         nadzoruje prawidłowe zabezpieczenie pozostałej dokumentacji, dotyczącej przygotowania i przebiegu sprawdzianu.

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego odbiera przesyłki, zawierające pakiety z zestawami zadań                              i kartami odpowiedzi oraz inne materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego przechowuje i  zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne   do przeprowadzenia sprawdzianu.
 2. W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w pkt 2, zostały naruszone, lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia sprawdzianu, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.

 § 168

 1. Sprawdzian trwa 60 minut, z zastrzeżeniem pkt 3.
 2. Dla uczniów, o których mowa w § 164  pkt 1, czas trwania sprawdzianu  może być przedłużony, nie więcej jednak niż o 30 minut.

§ 169

 1. W przypadku, gdy sprawdzian  ma być przeprowadzony w kilku salach, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego powołuje zespoły nadzorujące przebieg sprawdzianu w poszczególnych salach. Zadaniem zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów.
 2. W skład zespołu nadzorującego wchodzą co najmniej 3 osoby, w tym:

a.       przewodniczący;

b.       co najmniej dwóch nauczycieli, z których co najmniej jeden jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.

 1. Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg sprawdzianu  w danej sali.
 2. W przypadku, gdy w sali jest więcej niż 30 uczniów, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 uczniów.
 3. Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego                             w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki. 

§ 170

 1. Przed rozpoczęciem sprawdzianu przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające zestawy zadań i karty odpowiedzi, oraz inne materiały, niezbędne do przeprowadzenia sprawdzianu, nie zostały naruszone.
 2. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt 1, zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego zawiesza sprawdzian i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
 3. W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w pkt 1, nie zostały naruszone, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli uczniów, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących zestawy zadań i karty odpowiedzi                   do przeprowadzenia sprawdzianu  w liczbie odpowiadającej liczbie uczniów w poszczególnych salach.
 4. Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zestawy zadań i karty odpowiedzi uczniom, polecając sprawdzenie, czy zestaw zadań i karta odpowiedzi są kompletne.
 5. Uczeń  zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy zestaw zadań lub nową kartę odpowiedzi. 
 6. Informację o wymianie zestawu zadań lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza                w protokole, o którym mowa w § 178 pkt 1. Protokół czytelnie podpisuje uczeń, który zgłosił braki w zestawie zadań lub karcie odpowiedzi.
 7. Na zestawie zadań i karcie odpowiedzi, przed rozpoczęciem sprawdzianu, wpisuje się kod ucznia  nadany przez komisję okręgową. Uczniowie nie podpisują zestawów zadań i kart odpowiedzi. 

§ 171

 1. W czasie trwania sprawdzianu każdy uczeń pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy uczniów.
 2. W sali, w której jest przeprowadzany sprawdzian, nie można korzystać z żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.

 

 

§ 172

 

 1. Sprawdzian rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
 2. W czasie trwania sprawdzianu uczniowie nie powinni opuszczać sali. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić uczniowi na opuszczenie sali, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się ucznia  z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
 3. W czasie trwania sprawdzianu w sali mogą przebywać wyłącznie uczniowie, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 179.
 4. W czasie trwania sprawdzianu uczniom nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań ani ich nie komentuje. 

§ 173

W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia lub jeżeli uczeń zakłóca prawidłowy przebieg sprawdzianu w sposób utrudniający pracę pozostałym uczniom, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego unieważnia pracę tego ucznia i przerywa jego sprawdzian. Informację o unieważnieniu pracy ucznia                i  przerwaniu sprawdzianu zamieszcza się w protokole, o którym mowa w § 178 pkt 1.

 

§ 174

 

 1. Uczeń może uzyskać na sprawdzianie maksymalnie 40 punktów.
 2. Prace uczniów sprawdzają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 Ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Wynik sprawdzianu ustala komisja okręgowa na podstawie liczby punktów przyznanych przez egzaminatorów.
 3. Wynik sprawdzianu ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny. 

§ 175

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, w ustalonym terminie, albo przerwał sprawdzian, przystępuje do sprawdzianu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku, w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
 2. Uczeń, który nie przystąpił do sprawdzianu w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę szkoły podstawowej oraz przystępuje do sprawdzianu w następnym roku,  z zastrzeżeniem pkt. 3.
 3. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu                     w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek Dyrektora Szkoły, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu. Dyrektor Szkoły składa wniosek                            w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami) ucznia. 

§ 176

Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzona i oceniona praca ucznia  jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej. 

§ 177

 

 1. Wynik sprawdzianu nie wpływa na ukończenie szkoły. Wyniku sprawdzaniu nie odnotowuje się na świadectwie ukończenia szkoły.
 2. Wyniki sprawdzianu oraz zaświadczenia o szczegółowych wynikach sprawdzianu dla każdego ucznia komisja okręgowa przekazuje do szkoły nie później niż na 7 dni przed zakończeniem zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a   w przypadku, o którym mowa w § 175 pkt 1 - do dnia 31 sierpnia danego roku.
 3. Zaświadczenie, o którym mowa w pkt. 2, Dyrektor Szkoły przekazuje uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).

 

 § 178

 1. Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza protokół przebiegu sprawdzianu. Protokół podpisują przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz przewodniczący zespołów nadzorujących.
 2. Protokół, o którym mowa w  pkt. 1, przekazuje się niezwłocznie do komisji okręgowej.
 3. Dokumentację sprawdzianu przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
 4. Dokumentację sprawdzianu przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.

 § 179

 1. Obserwatorami sprawdzianu mogą być:

a)       delegowani pracownicy ministerstwa obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania;

b)       delegowani pracownicy Komisji Centralnej i komisji okręgowych;

c)       delegowani pracownicy ministerstw obsługujących ministrów właściwych dla zawodów.

 1. Dyrektor komisji okręgowej może powołać, w szczególności spośród nauczycieli, ekspertów sprawdzających prawidłowość przebiegu sprawdzianu  Szkole. 

§ 180

Osoby, o których mowa w § 179, nie uczestniczą w przeprowadzaniu sprawdzianu. 

§ 181

Uczeń lub absolwent, który jest chory, w czasie trwania sprawdzianu, może korzystać ze sprzętu medycznego i leków koniecznych ze względu na chorobę. 

§ 182

 1. Uczeń lub absolwent może, w terminie 2 dni od daty sprawdzianu zgłosić zastrzeżenia do dyrektora komisji okręgowej, jeżeli uzna, że w trakcie sprawdzianu zostały naruszone przepisy dotyczące jego przeprowadzania.
 2. Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje zgłoszone zastrzeżenia w terminie 7 dni od daty ich otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
 3. W razie stwierdzenia naruszenia przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu, zastrzeżeń, o których mowa w pkt. 1, lub z urzędu, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, może unieważnić dany sprawdzian i zarządzić jego ponowne przeprowadzenie, jeżeli to naruszenie mogło wpłynąć na wynik danego sprawdzianu. Unieważnienie może nastąpić w stosunku do wszystkich uczniów albo absolwentów w poszczególnych szkołach, a także w stosunku do poszczególnych uczniów albo absolwentów.
 4. W przypadku niemożności ustalenia wyników sprawdzianu, z powodu zaginięcia lub zniszczenia arkuszy egzaminacyjnych, kart odpowiedzi lub kart obserwacji, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian danych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 5. W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia sprawdzian tych uczniów i zarządza jego ponowne przeprowadzenie.
 6. Termin ponownego sprawdzianu, o którym mowa w pkt. 3 - 5, ustala dyrektor Komisji Centralnej. 

§ 183

 1. Zestawy zadań do przeprowadzenia sprawdzianu są przygotowywane, przechowywane i przekazywane w warunkach uniemożliwiających ich nieuprawnione ujawnienie.
 2. W przypadku nieuprawnionego ujawnienia zestawów zadań, arkuszy egzaminacyjnych lub arkuszy obserwacji decyzje co do dalszego przebiegu sprawdzianu podejmuje dyrektor Komisji Centralnej.
 3.  

§ 184

Czynności związane z przeprowadzaniem sprawdzianu w szkołach publicznych, podjęte przed dniem wejścia                               w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy

 

§ 185

Promowanie i ukończenie Szkoły.

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej,  jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 157 pkt  13 oraz § 155 pkt 14.
 2. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w pkt 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej   i powtarza klasę.
 3. Uczeń kończy Szkołę:

a.       jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole, z uwzględnieniem  § 150 pkt 1 uzyskał oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem  § 157 pkt  13;

b.       ponadto przystąpił odpowiednio do sprawdzianu, o którym mowa w § 160, z zastrzeżeniem §175 pkt 3

 1. Uczeń  kończy  Szkołę  z  wyróżnieniem,  jeżeli  w  wyniku  klasyfikacji  końcowej  uzyskał  z obowiązkowych  zajęć edukacyjnych średnia ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  z zachowania.
 2. Rada  pedagogiczna  podejmuje  decyzje  w  sprawie  przyznania  uczniom nagród  ustanowionych  w statucie Szkoły.

 

§ 186

 

 Świadectwa szkolne

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji końcoworocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne, potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej.
 2. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się:

a.       uzyskanie tytułu laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej;

b.       osiągnięcia w zawodach sportowych co najmniej na szczeblu powiatowym;

c.        osiągnięcia artystyczne co najmniej na szczeblu powiatowym;

d.       przewodniczenie samorządowi uczniowskiemu;

e.        osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego;

f.        udział w konkursach i turniejach organizowanych przez kuratora oświaty, co najmniej na szczeblu wojewódzkim;

g.        uzyskanie stypendium Prezesa Rady Ministrów lub Ministra Edukacji Narodowej i Sportu.

 

 

 

ROZDZIAŁ  XI.

 

SZKOLNY  SYSTEM  WYCHOWANIA

 

  

§ 187

 

 Na początku każdego roku szkolnego Rada Pedagogiczna opracowuje i zatwierdza szczegółowy Program

wychowawczy szkoły na dany rok szkolny z uwzględnieniem aktualnych potrzeb.

 

§ 188

 

Działania wychowawcze Szkoły mają charakter systemowy i podejmują  je wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole,  wspomagani przez Dyrektora oraz pozostałych pracowników Szkoły. Program wychowawczy Szkoły jest całościowy                     i obejmuje rozwój ucznia w wymiarze: intelektualnym, emocjonalnym, społecznym i zdrowotnym.

 

§ 189

 

Kluczem do działalności wychowawczej Szkoły jest oferta skierowana do uczniów oraz rodziców zawarta  w § 6  Misja Szkoły.  Podstawą odniesienia sukcesu w realizacji  działań wychowawczych Szkoły jest zgodne współdziałanie uczniów, rodziców i nauczycieli.

 

 

 

§ 190

 

 1. Podjęte działania wychowawcze w bezpiecznym i przyjaznym środowisku szkolnym mają na celu przygotować ucznia do:

a.       pracy nad sobą;

b.       bycia użytecznym członkiem społeczeństwa;

c.        bycia osobą wyróżniającą się takimi cechami, jak :  odpowiedzialność, samodzielność, odwaga, kultura osobista, uczciwość, dobroć, patriotyzm, pracowitość, poszanowanie godności  innych, wrażliwość na krzywdę ludzką, szacunek dla starszych, tolerancja;

d.       rozwoju samorządności;

e.        dbałości o wypracowane tradycje: klasy, Szkoły i środowiska;

f.        budowania poczucia przynależności i więzi ze Szkołą;

g.        tworzenia środowiska szkolnego, w którym obowiązują jasne i jednoznaczne reguły gry akceptowane                               i   respektowane przez wszystkich członków społeczności szkolnej.

 

 

§ 191

 

1.       Uczeń jest podstawowym podmiotem w systemie wychowawczym Szkoły.

2.        Preferuje się następujące postawy, będące kanonem zachowań ucznia.  Uczeń:

a.       zna i akceptuje działania wychowawcze Szkoły,

b.       szanuje oraz akceptuje siebie i innych,

c.        umie prawidłowo funkcjonować w rodzinie, klasie, społeczności szkolnej, lokalnej, demokratycznym  państwie oraz świecie,

d.       zna i respektuje obowiązki, wynikające z tytułu bycia: uczniem, dzieckiem, kolegą, członkiem społeczeństwa, Polakiem i Europejczykiem,

e.        posiada wiedzę i umiejętności potrzebne dla samodzielnego poszukiwania ważnych dla siebie wartości, określania celów i dokonywania wyborów,

f.        jest zdolny do autorefleksji, nieustannie nad sobą pracuje,

g.        zna, rozumie i realizuje w życiu:

1)       zasady kultury bycia;

2)       zasady skutecznego komunikowania się;

3)       zasady bezpieczeństwa oraz higieny życia i pracy;

4)       akceptowany społecznie system wartości,

h.       chce i umie dążyć do  realizacji własnych zamierzeń,

i.         umie diagnozować zagrożenia w realizacji celów życiowych,

j.         jest otwarty na zdobywanie wiedzy.

 

§ 192

 

1.       W oparciu o Program wychowawczy szkoły zespoły wychowawców (wychowawcy klas) opracowują klasowe programy wychowawcze na dany rok szkolny.

2.       Program wychowawczy w klasie powinien uwzględniać następujące zagadnienia:

a.       poznanie ucznia, jego potrzeb i możliwości.

b.       przygotowanie ucznia do poznania własnej osoby.

c.        wdrażanie uczniów do pracy nad własnym rozwojem.

d.       pomoc w tworzeniu systemu wartości.

e.       strategie działań, których celem jest budowanie satysfakcjonujących relacji w klasie:

1)       adaptacja;

2)       integracja;

3)       przydział ról w klasie;

4)       wewnątrzklasowy system norm postępowania;

5)       określenie praw i obowiązków w klasie, szkole;

f.        budowanie wizerunku klasy i więzi pomiędzy wychowankami:

1)       wspólne uroczystości klasowe, szkolne, sportowe;

2)       edukacja zdrowotna, regionalna, kulturalna;

3)       kierowanie zespołem klasowym na zasadzie włączania do udziału w podejmowaniu decyzji rodziców  uczniów;

4)       wspólne narady wychowawcze.

g.        tematykę godzin wychowawczych z uwzględnieniem zainteresowań klasy;

h.       aktywny udział klasy w pracach na rzecz Szkoły i środowiska ;

i.         szukanie, pielęgnowanie i rozwijanie tzw. „mocnych stron klasy” ;

j.         strategie działań, których celem jest wychowanie obywatelskie i patriotyczne;

k.       promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych i związanych z ochroną zdrowia.

 

 

 

ROZDZIAŁ XII

 NAUCZYCIELE  I  INNI  PRACOWNICY SZKOŁY    

 

§ 193

Zadania nauczycieli

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:
 1. odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć szkolnych;
 2. prawidłowa organizacja procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy  merytorycznej                   i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów,
 3. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie                            z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie dyrekcji
 4. zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny, 
 5. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności uczniów, ujawnianie                   i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu oceną niedostateczną według formy ustalonej                                        w  wewnątrzszkolnym  ocenianiu
 6. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc                         w  rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań, przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach,
 7. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą,
 8. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym, 
 9. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów,
 10. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział                 we wszystkich posiedzeniach rady pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo                            w  konferencjach metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez DODN, OKE  lub  inne instytucje w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN ,
 11. aktywny udział w życiu Szkoły,
 12. uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych przez Szkołę,
 13. opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole zainteresowań lub innej formie organizacyjnej, 
 14. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, 
 15. natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów,
 16. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej lekcji lub koła zainteresowań,
 17. opracowanie właściwego rozkładu materiału, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy  ocen  i innych dokumentów, 
 18. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej ucznia,
 19. przestrzeganie tajemnicy służbowej,
 20. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze,
 21. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania oraz zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców,
 22. indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do jego potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych,
 23. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub indywidualnego nauczania, opinie poradni psychologiczno –pedagogicznej, a także nieposiadającego wymienionego orzeczenia lub opinii- w zależności od jego specyficznych trudności lub uzdolnień zdiagnozowanych na poziomie Szkoły
 24. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych, możliwości psychofizycznych oraz zainteresowań i uzdolnień uczniów,
 25. przeprowadzanie obserwacji i pomiarów pedagogicznych w celu  rozpoznania u uczniów ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się (nauczyciele kl.I-III),
 26.  prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;
 27. zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;
 28. przestrzeganie zapisów „Systemu pomocy  psychologiczno - pedagogicznej oraz  wspierania uczniów  Szkoły   Podstawowej nr 1 w Lubaniu”.
 29.  udział w zebraniach organizowanych przez wychowawcę oddziału celem omawia spraw związanych  z organizacją, koordynacją i świadczeniem pomocy psychologiczno –pedagogicznej jego wychowankom.

 

 1. Informacje o konkursach planowanych w danym roku szkolnym i osobach za nie odpowiedzialnych przekazywane są  uczniom na początku roku szkolnego przez wychowawców klasy bądź nauczycieli przedmiotów. W przypadku konkursów nieuwzględnionych w planie pracy szkoły, informacje przekazywane są uczniowi natychmiast po wpłynięciu oferty, po wcześniejszym uzgodnieniu z Dyrektorem Szkoły.
 2. Nauczyciel odpowiedzialny za konkurs zobowiązany jest do zapoznania nauczycieli i uczniów z terminem                     i regulaminem konkursu.
 3. Uczeń biorący udział w konkursie ma możliwość korzystania z pomocy nauczyciela.
 4. Za przygotowanie ucznia do konkursu (zakres materiału, źródła informacji i konsultacje) odpowiedzialni są nauczyciele uczący z  poszczególnych przedmiotów.

 

 

§ 194

 

Zadania wychowawców klas

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowani