Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Remont łazienki szkolnej

Lubań, dn. 04.04.2018r.

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki

ul. Mickiewicza 1

59-800 Lubań

Znak sprawy: SP1.260.20

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

Zapraszamy Państwa/Firmę do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na :

REMONT ŁAZIENKI NA PARTERZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

ZAMAWIAJĄCY:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Ul. Mickiewicza 1

59-800 Lubań

Podstawa prawna: art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 poz. 1579)

I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest remont łazienki na parterze Szkoły Podstawowej nr 1 w Lubaniu.

2. Wykonawca wykona roboty zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa budowlanego, przepisami techniczno-budowlanymi oraz obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy budowlanej.

3. Szczegółowy zakres prac zawiera załącznik nr 3 do niniejszego zapytania – PRZEDMIAR ROBÓT

4. Wymagany okres gwarancji: 36 miesięcy.

5. Materiały, które zostaną zastosowane do wykonania przedmiotu zapytania ofertowego powinny odpowiadać:

- parametrom wskazanym z Przedmiarze robót,

- obowiązującym normom i przepisom techniczno-budowlanym,

- wymogom dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie,

6. Wykonawca przedłoży kosztorys ofertowy roboty budowlanej.

7. Wykonawca zabezpieczy przed zabrudzeniem i zniszczeniem w trakcie wykonywania prac wszelkich elementów budynku i terenów zielonych. W razie ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas prowadzenia prac, Wykonawca zobowiązuje się doprowadzić je do stanu pierwotnego.

8. Wykonawca zapewni we własnym zakresie wszystkie materiały i urządzenia niezbędne do wykonania zadania.

9. Wykonawca dysponuje lub będzie dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

10. Wykonawca posprząta po wykonaniu prac oraz wywiezie i zutylizuje odpady na swój koszt.

11. Wykonawca ma obowiązek wszelkie wątpliwości wyjaśnić na etapie przygotowywania oferty.

12. Należy przewidzieć organizację i technologię wykonywania robót w sposób umożliwiający niezakłóconą pracę w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu.

13. Wykonawca zobowiązuje się do wystawiania faktury VAT/ rachunku z terminem płatności min. 14 dni.

14. Termin związania Ofertą -14 dni od terminu składania Ofert.

KOD CPV: 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

2. TERMIN REALIZACJI USŁUGI

Od 25.06.2018 r. - 17.08.2018 r. odbiór 20.08.2018 r.

3. MIEJSCE I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Ofertę sporządzoną w języku polskim należy złożyć: w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na Formularzu ofertowym, w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu, ul. Mickiewicza 1, 59-800 Lubań lub na adres e-mail: lubansp1@wp.pl do dnia 04.05.2018 r. do godz. 12:00. Otwarcie kopert 07.05.2018 r. o godzinie 13.00.

W przypadku przesłania oferty drogą elektroniczną proszę żądać potwierdzenia odebrania.

4. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy:

a. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

b. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

c. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia. Spełnienie warunku musi być potwierdzone poprzez złożenie podpisu na Oświadczeniu.

5. SPOSÓB OCENY I DOKONANIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY:

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zostaną zastosowane kryteria:

– cena oferty – 100 %

6. DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA, KTÓRE OFERENT WINIEN ZAŁĄCZYĆ DO SKŁADANEJ OFERTY:

1. Oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie niniejszego zamówienia (Załącznik nr 2).

2. Dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiednich uprawnień do wykonywania

określonej działalności lub czynności w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

3. Oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu niezbędnej wiedzy i doświadczenia oraz o dysponowaniu potencjałem technicznym, ekonomicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia (Załącznik nr 2).

4. Kosztorys ofertowy roboty budowlanej.

7. ZAMAWIAJĄCY NIE DOPUSZCZA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH

8. OSOBA UPOWAŻNIONA DO KONTAKTU Z OFERENTAMI:

Pytania dotyczące Zapytania ofertowego należy kierować w formie pisemnej na adres e-mail:

lubansp1@wp.pl.

Osobami upoważnionymi do kontaktu są:

a) w sprawie przedmiotu zamówienia: Pan Czesław Pikuła – sprawujący nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego, tel. 604 445 199

b) w sprawie procedury: Pani Anna Tchórz – starszy specjalista w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki nr 1 w Lubań, tel. 75 722 28 85

9. POZOSTAŁE INFORMACJE:

W przypadku przedstawienia oferty niezgodnej z niniejszym zapytaniem ofertowym lub nie spełnienia warunków udziału w postępowaniu oferta Wykonawcy zostanie odrzucona z niniejszego postępowania i nie będzie dalej uwzględniana przy ocenie.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- zmiany lub unieważnienia niniejszego ogłoszenia,

- zmiany warunków lub terminów prowadzonego postępowania ofertowego,

- unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny, a także do

pozostawienia postępowania bez wyboru oferty.

- wezwanie Wykonawcy do złożenia wyjaśnień i/lub uzupełnienia złożonej oferty.

Wybór najkorzystniejszej oferty jest ostateczny i nie podlega procedurze odwoławczej. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany warunków Zaproszenia do złożenia oferty bez podania przyczyny. W razie takiej zmiany Zamawiający zamieści modyfikacje na stronie internetowej i przedłuży termin składania ofert. Zamawiający może również unieważnić postępowanie, gdy cena najkorzystniejszej oferty przewyższy kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Jeśli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy, Zamawiający wybiera ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ich ponownej oceny.

ZAŁĄCZNIKI:

1. Formularz oferty

2. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału

3. Przedmiar robót

4. Projekt Umowy

Dyrektor

Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusz Kościuszki w Lubaniu

Beata Myśliwiec

Załącznik nr 1

FORMULARZ OFERTY

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Ul. Mickiewicza 1

59-800 Lubań

II. Nazwa przedmiotu zamówienia – zapytanie ofertowe na: REMONT ŁAZIENKI NA PARTERZE SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1

Załączniki

zapytanie ofertowe remont łazienki na parterze w SP1 (648.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
załącznik nr 3 do zaproszenia -przedmiar SPnr 1 łazienka parter (87.4kB) Zapisz dokument Pokaż dokument

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2018-04-04 11:59:35
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2018-04-04 12:02:27
Ostatnia zmiana:2018-04-04 12:11:29
Ilość wyświetleń:307

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij