Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Skład Samorządu Szkolnego

SKŁAD SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO SZKOŁY PODSTWOWEJNR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W LUBANIU W ROKU SZKOLNYM 2017/2018

 

PRZEWODNICZĄCA: Martyna Mazur zklasy 3 a GIM

ZASTĘPCA: Karolina Durowicz z klasy VII a

    oraz Julia Parcej z klasy II a GIM

SEKRETARZ: Krystian Gryglewicz z klasy III d GIM

SKARBNIK: Kornelia Orlik z klasy VII a oraz

    Katarzyna Cybulska z klasy VI c

 

 

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI

Z ODDZIAŁAMI GIMNAZJALNYMI

W LUBANIU

 

I.      PRZEPISY OGÓLNE

 

1.      Samorząd Uczniowski tworzy ogół uczniów szkoły.

2.      Celem Samorządu Uczniowskiego jest stwarzanie możliwości rozwoju demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i wzajemnego wspierania i współodpowiedzialności za jednostki i grupę.

3.      Na podstawie art.55 ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz.  U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.), art. 6a ust. 5  ustawy – Karta Nauczyciela z dnia 26 stycznia 1982 r. (tekst  jednolity Dz. U. z 2006 r. Dz. U. Nr 97 poz. 674 ze zm.) oraz Statutu szkoły wprowadza się niniejszy Regulamin, uchwalony przez Samorząd Uczniowski 05.10.2017 r.

4.      Organami kierującymi bieżącą działalnością Samorządu Uczniowskiego jest Rada Uczniowska Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z klasy 6-7 oraz klasy 2-3 gimnazjum.

5.      Rada Uczniowska podlega bezpośrednio wszystkim uczniom szkoły, reprezentowanym przez Trójki  Klasowe.

6.      Spotkania  Rady Uczniowskiej i Trójek Klasowych odbywają się w zależności od potrzeb,  nie rzadziej niż jeden raz w roku szkolnym.

7.      Kadencja Rady Uczniowskiej trwa 1 rok. W skład każdej Rady wchodzi 6 członków.

 

 

 

 

 

 

II.    PRAWA I OBOWIĄZKI SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Do obowiązków Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy :

a) przedstawianie Dyrektorowi szkoły potrzeb uczniów oraz ich opinii w kwestiach

    dotyczących podstawowych praw uczniów

b) przedstawianie wniosków o pomoc materialną dla uczniów

c) rozstrzyganie konfliktów między uczniami

d) dbanie o dobre imię oraz o honor szkoły

e) dbanie o wystrój i dekorację szkoły

f) Rada Uczniowska przedstawia plan pracy Dyrektorowi szkoły i Radzie Rodziców, a

    następnie zapoznaje z nimi społeczność uczniowską

 

2. Do praw Samorządu Uczniowskiego w szczególności należy :

a) zapoznanie się z programem nauczania, jego treścią, celami i stawianymi wymaganiami

b) zgłaszanie propozycji do planu pracy dydaktycznej

c) prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

d) zgłaszanie uczniów do nagród i wyróżnień

e) opiniowanie spraw dotyczących problemów uczniów

f) występowanie o egzamin sprawdzający dla uczniów

g) udzielanie poręczeń za uczniów w celu wstrzymania udzielonej kary

h) gromadzenie i dysponowanie zgromadzonymi funduszami (w porozumieniu z

    nauczycielem – opiekunem)

i) udział Rady Samorządu Uczniowskiego w Radach Pedagogicznych poświęconych

   podsumowaniu pracy oraz w radach nadzwyczajnych poświęconych rozstrzyganiu spraw  

   uczniów

j) prawo wyboru dwóch nauczycieli pełniących rolę opiekunów Samorządu Uczniowskiego

k) organizowanie działalności kulturalnej, oświatowej i sportowej na terenie szkoły (w  

    porozumieniu z dyrektorem szkoły i nauczycielami – opiekunami)

l) korzystanie z pomieszczeń i urządzeń szkoły

ł) prawo do opieki ze strony nauczycieli podczas organizowanych imprez.

 

 

 

 

3. Do kompetencji Samorządu Uczniowskiego w szczególności należą:

a)      opieka i udzielanie pomocy w realizacji zadań Rady Samorządu Uczniowskiego

b)      prowadzenie spotkań Rady Samorządu Uczniowskiego

c)      prowadzenie ze skarbnikiem zeszytu rozliczeniowo-finansowego

d)      przekazywanie uczniom decyzji Dyrektora i Rady Pedagogicznej

e)      przyjmowanie uwag i pomysłów uczniów

f)       składanie sprawozdań z działalności Rady Samorządu Uczniowskiego i sekcji przed Radą Pedagogiczną

g)      informowanie społeczności uczniowskiej o wszelkich ustaleniach oraz wyników obrad na tablicy Samorządu Uczniowskiego lub przekazywanie w formie kurendy.

 

 

III.  ORDYNACJA WYBORCZA

 

1.      W wyborach do Rady Samorządu Uczniowskiego biorą udział wszyscy uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki oraz Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Lubaniu. Są one powszechne równe, tajne i bezpośrednie.

2.      Czteroosobową komisję wyborczą wyłania się spośród Trójek Klasowych. W jej skład wchodzi także opiekun Rady.

3.      Kandydatem do Rady Uczniowskiej może być każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr 1

z klas 6-7 oraz Gimnazjum nr 2 z klas 2-3. Kandydaturę może zgłosić sam zainteresowany lub uczniowie z jego klasy.

4.      Wybory odbywają się pod koniec każdego roku szkolnego na przełomie maja i czerwca. Przez 3 tygodnie kandydaci prowadzą działania przedwyborcze na terenie szkoły, forma jest dowolna. W dniu poprzedzającym wybory trwa cisza wyborcza.

5.      Nie wolno obrażać niczyich uczuć, niszczyć materiałów wyborczych kontrkandydatów ani uprawiać kampanii przeciw komuś.

6.      Głosowanie jest tajne. W dniu wyborów komisja zbiera głosy od poszczególnych klas do zabezpieczonej urny.

7.      Każdy uczeń otrzymuje kartę wyborczą z nazwiskami kandydatów, na których ma prawo oddać jeden głos na jednego kandydata stawiając  znak X przy jednym nazwisku.

8.      Nieważny jest głos, na którym postawiono więcej znaków X niż przy jednym nazwisku oraz nieważny jest głos pusty.

9.      Wybory są ważne, gdy frekwencja przekroczy 50%.

10.  Do wyboru wystarczy zwykła większość głosów oddanych na kandydata. Jeżeli kandydaci otrzymają identyczną liczbę głosów, to o ich funkcji decydować będzie nowa Rada wraz z opiekunami.

11.  Rada Uczniowska wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę, sekretarza, skarbnika i członków. Tworzą oni kierownictwo Samorządu Uczniowskiego.

12.   Spośród kandydatów, którym nie udało się dostać do Rady Samorządu Uczniowskiego i tych, którzy są chętni do pracy na rzecz szkoły, tworzą się w sekcje.

13.  Ilość członków w sekcji nie może przekroczyć 6-ciu osób.

14.  Odwołanie od wyników głosowania przyjmuje opiekun Samorządu Uczniowskiego do 5 dni od daty głosowania.

15.  Rada Samorządu Uczniowskiego może zostać odwołana przed upływem kadencji na własny wniosek, wniosek Trójek klasowych lub opiekuna. Decyzję o odwołaniu podejmują uczniowie reprezentowani przez Trójki Klasowe w obecności opiekuna.

W przypadku odwołania Rady Uczniowskiej przeprowadza się ponowne wybory.

 

 

IV. OBWIĄZKI NAUCZYCIELI – OPIKUNÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

a)      zapewnienie uczniom niezbędnych warunków organizacyjnych do samorządnej działalności

b)       udzielanie pomocy w realizowaniu planu pracy Samorządu Uczniowskiego i prowadzeniu zeszytu operacji finansowych

c)      przekazywanie uczniom decyzji Dyrektora i Rady Pedagogicznej dotyczących spraw uczniów

d)      składanie sprawozdań z działalności Samorządu Uczniowskiego przez Radę Pedagogiczną.

 

 

 

 

V.   TRYB ZATWIERDZENIA REGULAMINU SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO ORAZ

JEGO ZMIAN

 

a)      zmiany w regulaminie zatwierdza Rada Samorządu Uczniowskiego poprzez głosowanie przy obecności 2/3 składu

b)      zmian w regulaminie można dokonać na wniosek:

- co najmniej 1/3 liczby uczniów szkoły

- Rady Pedagogicznej

c)    regulamin oraz zmiany zatwierdza również Rada Pedagogiczna na wniosek

       przewodniczącego Rady Samorządu Uczniowskiego i opiekunów SU.

 

VI. PRZEPISY KOŃCOWE

 

a)      Dokumentację Samorządu Uczniowskiego stanowią :

- plan pracy Rady Samorządu Uczniowskiego i sekcji

- zeszyt protokołów i zebrań

- zeszyt komunikatów i kurend

- zeszyt rozliczeń finansowych 

b)    Fundusze z prowizji np. za bilety do kina, teatru, filharmonii gromadzone są na koncie

Rady Rodziców. Mogą być one przekazywane na działalność Samorządu Uczniowskiego po akceptacji Dyrektora szkoły. Wszystkie wydatki rozlicza opiekun Samorządu Uczniowskiego i Rada Uczniowska, przekazując opisane rachunki i rozliczenia Radzie Rodziców.

b)      Samorząd Uczniowski po uzyskaniu zgody od Dyrektora szkoły może przeprowadzić zbiórkę pieniędzy na rzecz Samorządu Uczniowskiego poprzez organizowanie kiermaszów, sprzedaż ciast, biletów itp.

d)    Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zatwierdzenia przez ogół uczniów i Radę

       Pedagogiczną.

 

Metadane

Źródło informacji:Krzysztof Arbaczewski
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Krzysztof Arbaczewski
Data wprowadzenia:2007-10-19 14:28:53
Opublikował:Krzysztof Arbaczewski
Data publikacji:2007-10-19 14:34:30
Ostatnia zmiana:2017-10-19 11:41:38
Ilość wyświetleń:6642
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu
Mickiewicza 1, 59-800 Lubań

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij