Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu

Kolorowy pasek

Uchwała Nr 4/15/16 Rady Pedagogicznej Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu z dnia 8 września 2015 r. w sprawie przyjęcia Statutu

 Statut

 

 

 

<>

Spis treści

 

 

ROZDZIAŁ I         INFORMACJE  OGÓLNE  …………..2

ROZDZIAŁ II       GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY  3

ROZDZIAŁ III      SPOSOBY REALIZACJI  ZADAŃ OPIEKUŃCZYCH  I WYCH.  SZKOŁY  ............5

ROZDZIAŁ IV       ORGANA  SZKOŁY...........................................................................................................10

 

ROZDZIAŁ V        KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY ......................................................................11

 

ROZDZIAŁ VI      ORGANIZACJA SZKOŁY ..............................................................................................19

ROZDZIAŁ VII    ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-

                              PEDAGOGICZNEJ…..……………………………………………………………...29

ROZDZIAŁ VIII   ORGANIZACJA NAUCZANIA, ORGANIZACJA ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH                    UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM……..……………………………………………………………...…..34

ROZDZIAŁ IX      PODSTAWOWE PRAWA I  OBOWIAZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI    SZKOLNEJ……………………………………………...………………………………………………………38

ROZDZIAŁ X       WEWNĄTRZSZKOLNE  OCENIANIE………    ...................................................... …42

ROZDZIAŁ XI      SZKOLNY SYSTEM WYCHOWANIA ..........................................................................61

ROZDZIAŁ XII     NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY .....................................................63 

ROZDZIAŁ XIII   UCZNIOWIE SZKOŁY  ...................................................................................................69

ROZDZIAŁ XIV   GOSPODARKA FINANSOWA SZKOŁY  .....................................................................75

ROZDZIAŁ XV   PRZEPISY PRZEJSCIOWE I KOŃCOWE .....................................................................76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

ROZDZIAŁ I

 

INFORMACJE  OGÓLNE

 

Przepisy wprowadzające

§ 1

Statut Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu to wewnętrzny akt prawny, który zapewnia realizację celów i zadań nałożonych na szkołę przez Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r. (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Ustawy z dnia 06 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r. poz. 7 z późn. zm),

Rozporządzenie Prezesa Rady ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie Zasad techniki prawodawczej (Dz. U.  z 2002 r. Nr 100, poz. 908),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm),

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych,

 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno- pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2013, poz. 532),

 

Statut szkoły obowiązuje wszystkich członków społeczności szkolnej tj. uczniów, rodziców, nauczycieli,

pracowników administracji i obsługi.

 

Ilekroć w statucie jest mowa o:

-        Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę o Systemie Oświaty z dnia 7 września 1991 r.

        (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.),

-        Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Dyrektorze - należy przez to rozumieć dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Wicedyrektorze - należy przez to rozumieć wicedyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Nauczycielu - należy przez to rozumieć nauczyciela- funkcjonariusza publicznego, wychowawcę i innego pracownika pedagogicznego zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Radzie Pedagogicznej - należy przez to rozumieć Radę Pedagogiczną Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Uczniu - należy przez to rozumieć ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Rodzicu - należy przez to rozumieć rodzica lub prawnego opiekuna ucznia Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki    w Lubaniu,

-        Pracowniku administracji lub obsługi - należy przez to rozumieć pracownika administracji lub obsługi zatrudnionego w Szkole Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  w Lubaniu,

-        Radzie Rodziców – należy rozumieć przedstawicieli rodziców uczniów Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki  wybranych  spośród Rad Oddziałowych,

-        Samorządzie Uczniowskim – należy przez to rozumieć przedstawicieli uczniów wybranych w wyborach szkolnych.

 

Informacja o szkole

§ 2

1.                           Szkoła Podstawowa nr 1 w Lubaniu jest szkołą publiczną.

2.                           Szkoła nosi imię Tadeusza Kościuszki.

3.                           Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Adama Mickiewicza 1.

4.                           Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Miejska Lubań.

5.                           Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Dolnośląski Kurator Oświaty we Wrocławiu.

6.                           Szkoła Podstawowa nr 1 jest jednostką budżetową finansowaną z budżetu Gminy Miejskiej Lubań.

§ 3

  1. Czas trwania nauki w szkole podstawowej zgodnie z ustawą i przepisami w sprawie ramowych planów nauczania wynosi sześć lat i obejmuje klasy  / I – VI/.
  2. Świadectwo ukończenia szkoły podstawowej wraz z zaświadczeniem o wynikach sprawdzianu po klasie szóstej uprawnia absolwentów do ubiegania się o przyjęcie do gimnazjum.
  3. Szkoła może organizować klasy z zajęciami dodatkowymi wg programów opracowanych przez nauczycieli  i zatwierdzonych przez Dyrektora.
  4. Za zgodą organu prowadzącego, Dyrektor szkoły podstawowej może przydzielić dodatkowe godziny                             na prowadzenie zajęć indywidualnych z uczniami, którym Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna wydała stosowne orzeczenia.

 

ROZDZIAŁ II

 

GŁÓWNE CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

§ 4

 

  Szkoła  realizuje cele i zadania określone w Ustawie oraz w przepisach wydanych  na jej podstawie.

 

§ 5

 

 Szkoła opracowała Misję Szkoły i Wizję Szkoły. Stanowią one integralną część oferty edukacyjnej, 

a osiągnięcie zawartych w nich założeń jest jednym z głównych celów Szkoły.

 

§ 6

Misja szkoły

      Misją Szkoły Podstawowej nr 1 im. Tadeusza Kościuszki w Lubaniu jest stworzenie przyjaznego uczniowi   i jego rodzicom  środowiska wychowawczego, w którym uczniowie będą dorastali w poczuciu bezpieczeństwa, poszanowania godności i akceptacji. Stanowi społeczność kreatywną, zintegrowaną wobec celów, problemów i potrzeb. Szkoła Podstawowa nr 1 jest przyjazna dziecku:

1.       dba o rozwój moralny ucznia w duchu wartości chrześcijańskich,

2.       kształtuje postawę patriotyczną,

3.       uczy zasad demokracji i umiejętności korzystania z wolności,

4.       budzi i rozwija zainteresowania ucznia,

5.       uczy radości życia,

6.       dba o jego zdrowie i bezpieczeństwo,

7.       współpracuje z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

 

§ 7

 

Cel i wizja szkoły

  Pragniemy nauczyć młodych ludzi lepszego rozumienia świata i samego siebie, lepszego sterowania własnym życiem, tak, aby było ono duchowo bogate, godne i wierne wartościom ponadczasowym. Rozwijać będziemy: UCZCIWOŚĆ, RZETELNOŚĆ, PRAWDOMÓWNOŚĆ, WRAŻLIWOŚĆ, SPRAWIEDLIWOŚĆ, PRACOWITOŚĆ, SAMODOSKONALENIE. Cechy te będą podstawą, na której młody człowiek zbuduje  swoje życie osobiste i społeczne. Uznajemy, że rozwój sfery poznawczej powinien być zharmonizowany z wychowaniem oraz  kreowaniem  umiejętności. Uczyć będziemy poszanowania dobra społecznego oraz szacunku wobec dziedzictwa kulturowego. Pragniemy, aby nasz absolwent  potrafił funkcjonować w rodzinie, w sąsiedztwie, w regionie, województwie, państwie.  Celem, do którego dążymy, jest stworzenie w naszej szkole atmosfery wzajemnej życzliwości i przyjaźni połączonej jednocześnie z konsekwencją wymagań.

§ 8

 

Głównym celem i zadaniem Szkoły jest dbałość o wszechstronny rozwój dzieci.. 

       Cele i zadania Szkoły wynikają z przepisów prawa oraz uwzględniają Program Wychowawczy i Program Profilaktyki dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, o których mowa             w odrębnych przepisach

            W szczególności Szkoła:

1.       umożliwia zdobycie wiedzy ogólnej, zgodnie z aktualnym stanem nauki,  na wysokim poziomie merytorycznym określonym w dokumentacji programowej Szkoły;

2.       zapewnia uczniom bogaty, autorski  program wychowawczy i stwarza środowisko wychowawcze sprzyjające rozwojowi własnych zainteresowań;

3.       z należytą troską dba o rozwój umysłowy,  moralno - emocjonalny i fizyczny uczniów, miedzy innymi poprzez:

1)       organizowanie różnorodnych imprez kulturalnych, artystycznych, bogatej działalności  turystyczno-  krajoznawczej;

2)        stawianie wysokich wymagań dotyczących kultury bycia;

3)        przekazywanie wiedzy i kształcenie umiejętności funkcjonowania w rodzinie i środowisku,  państwie, narodzie i społeczeństwie;

4)        zapewnianie poszanowania uczniom ich godności osobistej, wolności światopoglądowej                 i  wyznaniowej;

5)       umożliwianie podtrzymania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej i językowej.

4.       kształci w duchu tolerancji, humanizmu i patriotyzmu; przekazuje wiedzę o społeczeństwie, problemach społecznych, ekonomicznych kraju, świata, kulturze i środowisku naturalnym,

5.       kształtuje i rozwija wśród uczniów cechy osobowości: przedsiębiorczość, kreatywność, samodzielność, a także umiejętności samokształcenia i doskonalenia się, skutecznego komunikowania się oraz nawiązywania kontaktów interpersonalnych,

6.       dostosowuje treści kształcenia do standardów i wymagań sprawdzianu,

7.       upowszechnia wiedzę ekologiczną wśród uczniów oraz kształtuje właściwe postawy wobec problemów ochrony środowiska,

8.       umożliwia rozwijanie szczególnych zainteresowań uczniów w zakresie wybranych przedmiotów nauczania,

9.       w miarę możliwości tworzy warunki umożliwiające nauczanie uczniom niepełnosprawnym,

10.    umożliwia uczniom podtrzymanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej,                               w szczególności naukę języka polskiego oraz własnej historii i kultury,

11.    zapewnia pomoc w nauce uczniom słabszym.

 

 

 

 

§ 9

 

 Szkoła szczególną opieką otacza uczniów zdolnych.

             W szczególności:

1.       umożliwia uczniom wybitnie zdolnym realizację indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie               z odrębnymi  przepisami.

2.       organizuje zajęcia wspierające przygotowanie uczniów do konkursów i olimpiad;

3.       organizuje wewnętrzne konkursy wiedzy dla uczniów Szkoły;

4.       stosuje motywacyjny system nagradzania uczniów osiągających wybitne sukcesy.

 

§ 10

 

Szkoła kładzie bardzo duży nacisk na współpracę ze środowiskiem, systematycznie diagnozuje oczekiwania  wobec Szkoły, stwarza mechanizmy zapewniające możliwość realizacji tych oczekiwań.

 

 

§ 11

 

Szkoła systematycznie diagnozuje osiągnięcia uczniów i wyciąga wnioski z realizacji celów i zadań Szkoły. 

 

§ 12

 

Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor Szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organizacjami i instytucjami społecznymi, gospodarczymi i kulturalnymi regionu.

 

§ 13

 

Za bezpieczeństwo ucznia odpowiada Szkoła- od momentu jego przyjścia do szkoły do momentu wyjścia ze szkoły (zgodnie z obowiązującym tygodniowym rozkładem zajęć).

 

 

§ 14

 

Szkoła zapewnia uczniom rozwój ich talentów i zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych.

 

 

 

ROZDZIAŁ III

 

SPOSOBY  REALIZACJI   ZADAŃ  OPIEKUŃCZYCH  I WYCHOWAWCZYCH  SZKOŁY

 

§ 15

 

 Każdy nauczyciel czynnie uczestniczy w podejmowanych przez Szkołę działaniach wychowawczych.

 

 

§ 16

 

 Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece jednego lub dwojga nauczycieli, zwanych dalej

 Wychowawcą oddziału.  Dyrektor Szkoły zapewnia zachowanie ciągłości pracy  wychowawczej przez cały okres nauki.     

    

 

 

 

§ 17

 

 Uczniowie i rodzice Szkoły Podstawowej nr 1  mają wpływ na dobór i ewentualną zmianę wychowawcy klasy                      z zastrzeżeniem   § 55 ust. 4.

 

§ 18

 

  Szkoła sprawuje opiekę pedagogiczną i zdrowotną nad uczniami w  formach:

1.       realizowanych przez wychowawcę oddziału, określonych w zadaniach wychowawcy oddziału; 

2.       określonych w obowiązkach nauczycieli,  m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu uzdolnień i 

zainteresowań, w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych oraz indywidualizację procesu kształcenia;

3.       przewidzianych w zakresie obowiązków Dyrektora Szkoły;

4.       zawartych w szkolnym Programie Profilaktyki.

 

§ 19

 

Szkoła zapewnia uczniom bezpieczeństwo podczas trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych na  terenie jej podległym oraz podczas zajęć organizowanych poza Szkołą, poprzez:

1.       realizację przez nauczycieli zadań nauczycieli zapisanych w § 176  niniejszego statutu.

2.       opracowanie tygodniowego rozkładu zajęć dydaktycznych , który uwzględnia :

1)         równomierne rozłożenie zajęć w poszczególnych dniach,

2)          różnorodność zajęć w każdym dniu,

3)       niełączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyjątkiem przedmiotów których program nauczania tego wymaga,

3.       pełnienie dyżurów przez nauczycieli zgodnie z  zasadami zapisanymi w § 179  ust.  3-5.

4.       zasady  organizacyjno – porządkowe, harmonogram pełnienia dyżurów ustanawia wicedyrektor, dzieląc Szkołę na rejony:

1)       szkoła – korytarz II piętro,

2)       szkoła – korytarz I piętro,

3)        szkoła – korytarz parter,

4)       szkoła– korytarz piwnica,

5)       boisko szkolne.

5.       dyżury nauczycieli, które rozpoczynają się o godz. 750, a kończą po ostatniej przerwie lekcyjnej.

6.       przestrzeganie liczebności grup uczniowskich na zajęciach praktycznych, w pracowniach i innych na przedmiotach wymagających podziału na grupy.

7.       odpowiednie oświetlenie, wentylację i  ogrzewanie pomieszczeń szkolnych .

8.       oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami.

9.       obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny:

1)       zadanie domowe powinno być dostosowane do możliwości uczniów i powinno  utrwalać                                    treści poznane na lekcji.

2)       zadanie domowe nie może być kontynuacją niezrealizowanych na lekcji treści.

3)       prac pisemnych nie zadaje się na dni wolne od nauki z wyjątkiem zajęć realizowanych tylko              w piątek.

10.    prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego. Współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym.

11.    uświadamianie uczniom zagrożeń (agresja, przemoc, uzależnienia) oraz konieczności dbania o własne zdrowie.

12.    kontrolę obiektów należących do szkoły pod kątem zapewniania bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania  z tych obiektów, jeżeli przerwa w działalności oświatowej szkoły trwa co najmniej 2 tygodnie.

13.    umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji szkoły w sposób zapewniający łatwy do niego dostęp.

14.    oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały.

15.    ogrodzenie terenu szkoły.

16.    zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień.

17.    zabezpieczenia szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię.

18.    dostosowanie sprzętu szkolnego do wymagań ergonomii.

19.    odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed swobodnym dostępem do miejsca pracy oraz pomieszczeń,  do których jest wzbroniony dostęp osób nieuprawnionych.

20.    wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich.

21.    wyposażenie pomieszczeń szkoły, w szczególności pokoju nauczycielskiego, pokoju nauczycieli wychowania fizycznego, pracowni technicznej oraz sekretariatu w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję  o zasadach udzielania tej pomocy.

22.    zapewnienie bezpiecznych warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego poprzez mocowanie na stałe bramek i koszy do gry oraz innych urządzeń, których przemieszczanie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących.

23.    zapewnienie odpowiedniej liczby opiekunów nad uczniami uczestniczącymi w imprezach  i wycieczkach poza teren szkoły.

24.    przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

25.    wprowadzenie monitoringu wizyjnego, mającego na celu zapewnienie bezpieczeństwa uczniom, pracownikom i wszystkim pozostałym osobom przebywającym na terenie szkoły oraz zabezpieczenie budynku szkoły przed innymi zagrożeniami.

1)       Kamery wizyjne obejmują następujące obszary :

- wejście główne szkoły (2),

- piwnica (2),

- parter (3),

-I piętro (3),

-II piętro (5),

- wejścia boczne (3).

-plac zabaw (1)

-wejście główne do sali gimnastycznej (1)

 

2)       Rejestrator i podgląd kamer znajduje się w pokoju nauczycielskim.

3)       Zapis obrazu wizyjnego obejmuje 10 dni, zasady wykorzystania zapisów monitoringu są określone w odrębnych przepisach.

 

§ 20

 

 

 Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną, psychologiczną i materialną:

 

1.       nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:

 

1)       organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;

2)        rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu  rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych            i materialnych;

3)       pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowaną przez pedagoga ;

4)       udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez pielęgniarkę szkolną, wychowawcę lub  przedstawiciela   dyrekcji;

5)        respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej;

6)       organizowanie w porozumieniu z organem prowadzącym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji. 

 

2.       nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych   i   losowych  poprzez:

1)       udzielanie pomocy materialnej w formach określonych w Regulaminie udzielania uczniom pomocy materialnej,

2)       występowanie o pomoc dla uczniów wybitnie uzdolnionych do Rady Rodziców i sponsorów.

 

 

 

 

 

 

 

§ 21

 

Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

1.       realizację przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;

2.       rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;

3.        realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami             i psychologami;

4.       działania opiekuńcze wychowawcy klasy; 

5.       działania pedagoga ;

6.       współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, m. in. organizowanie zajęć integracyjnych,   spotkań  z psychologami.

7.       współpracę  z Referatem Edukacji i Sportu Wydziału Infrastruktury Społecznej Urzędu Miasta Lubań.

 

§ 22

 

 

 Szkolny Program  Profilaktyki opracowuje na początku każdego roku szkolnego specjalny zespół  nauczycieli zwany dalej Zespołem Profilaktycznym, powoływany przez Dyrektora Szkoły. Szkolny Program Profilaktyki  uwzględnia potrzeby rozwojowe uczniów i potrzeby środowiska. 

 

§ 23

 

Szkolny Program  Profilaktyki zatwierdza na początku każdego roku szkolnego plenarna rada pedagogiczna                            po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego. Po zatwierdzeniu przez radę  pedagogiczną wychowawcy klas przedstawiają program uczniom i ich rodzicom na wrześniowym spotkaniu.

 

 

§ 24

 

 Kompetencje i zadania pedagoga szkolnego

 

1.       W zakresie zadań ogólnowychowawczych:

1)       dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w Szkole;

2)       udzielanie rodzicom porad ułatwiających rozwiązywanie przez nich trudności                                 w wychowywaniu własnych  dzieci;

3)       współudział w opracowywaniu planu dydaktyczno-wychowawczego Szkoły.

2.       W zakresie profilaktyki wychowawczej:

1)       rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających trudności w realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego;

2)       opracowywanie wniosków dotyczących uczniów wymagających szczególnej opieki i trosk  wychowawczej;

3)       rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki  i troski wychowawczej;

4)       udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami sprawiającymi trudności   wychowawcze.

3.       W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:

1)       udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;

2)       udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;

3)       udzielanie porad i pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach rówieśniczych ;

4.       W zakresie pomocy materialnej:

1)       współtworzenie szkolnego Regulaminu udzielania uczniom pomocy  materialnej;

2)       organizowanie opieki i pomocy materialnej na wniosek uczniów, rodziców, wychowawców klas  i Dyrektora Szkoły ;

3)       dbanie o zapewnienie dożywiania uczniom z rodzin znajdujących się w szczególnie trudnej    sytuacji  materialnej (w miarę możliwości organizacyjnych Szkoły).

 

 

§ 25

 

Organizacja pracy pedagoga :

 

      W celu realizacji zadań zawartych w § 24  pedagog  między innymi:

1.       jest członkiem Komisji Profilaktyki Szkolnej;  

2.       posiada roczny plan pracy wynikający z niniejszych wytycznych i uwzględniający konkretne potrzeby opiekuńczo-wychowawcze Szkoły i środowiska;

3.       zapewnia w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwość kontaktowania się z nim zarówno uczniów,                       jak i  ich rodziców;

4.       współpracuje na bieżąco z władzami Szkoły, wychowawcami klas, nauczycielami, służbą zdrowia, radą rodziców w rozwiązywaniu pojawiających się problemów opiekuńczo-wychowawczych;

5.       współdziała z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi i innymi organizacjami i instytucjami w środowisku, zainteresowanymi problemami opieki i wychowania;

6.       składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdanie dotyczące trudności wychowawczych   występujących wśród uczniów Szkoły oraz podjętych działań;

7.       prowadzi następującą dokumentację:

1)        dziennik pracy, w którym rejestruje podjęte działania;

2)        ewidencję uczniów wymagających szczególnej opieki wychowawczej;

3)       ewidencję uczniów z opiniami poradni psychologiczno-pedagogicznej dotyczącymi  dysortografii  i dysleksji.

 

 

§ 26

 

 

Uczniom uczęszczającym do Szkoły, ich rodzicom oraz nauczycielom szkoła zapewnia pomoc pedagogiczno-psychologiczną.

 

§ 27

 

 

 Szkoła wspiera wszystkie akcje charytatywne, które zostały podjęte z inicjatywy samorządu uczniowskiego. 

 

 

§ 28

 

 

Każdy uczeń ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych

 wypadków.  

 

1.       Szkoła pomaga uczniom w zawieraniu umów na początku każdego roku szkolnego, przedstawiając

możliwość ubezpieczenia zbiorowego w jednym, wybranym towarzystwie;

2.       W uzasadnionych przypadkach na wniosek ucznia lub rodzica Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję                           o sfinansowaniu kosztów ubezpieczenia ze środków Szkoły.

 

 

§ 29

 

 Obowiązkiem wszystkich uczniów i nauczycieli Szkoły jest posiadanie ubezpieczenia od kosztów leczenia  podczas wyjazdów zagranicznych.

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ORGANA SZKOŁY

 

 

 

§ 30

Organami Szkoły są:

 

1.       Dyrektor Szkoły

2.       Rada Pedagogiczna (RP) ,

3.       Rada Rodziców (RR),

4.       Samorząd Uczniowski ( SU).

 

 

§ 31

W Szkole Podstawowej nr 1 powołuje się:

   

1.       Oddziałowe  Rady Rodziców;

2.       Wicedyrektora.

 

 

§ 32

 

Każdy z wymienionych w Art. 31 organów działa zgodnie z Ustawą, a nadto organy kolegialne funkcjonują  

według odrębnych regulaminów uchwalanych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze  statutem Szkoły.

 

§ 33

 

Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych  organów Szkoły organizuje Dyrektor Szkoły.

 

§ 34

 

Kompetencje poszczególnych organów Szkoły zawarte zostały w rozdziale Kompetencje organów Szkoły.

 

 

§ 35

 

1.       Dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania  Szkoły, tworzy się następujące stanowiska kierownicze:

 

1)       wicedyrektor ds. kształcenia ogólnego i wychowania,

2)       główny księgowy.

 

2.       Dyrektor Szkoły powołuje i odwołuje wicedyrektora, po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego szkołę i rady pedagogicznej.

3.       Dla stanowisk kierowniczych wymienionych w ust. 1 Dyrektor Szkoły opracowuje szczegółowe przydział czynności   (zadań,  uprawnień i odpowiedzialności)  zgodnie z potrzebami i organizacją  Szkoły.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

KOMPETENCJE  ORGANÓW SZKOŁY

 

 

§ 36

 

 Dyrektor Szkoły:

1.       kieruje Szkołą jako jednostką organizacyjną samorządu gminnego;

2.       jest osobą działająca w imieniu pracodawcy;

3.       jest organem nadzoru pedagogicznego;

4.       jest przewodniczącym rady pedagogicznej;

5.       wykonuje zadania administracji publicznej w zakresie określonym przez ustawę.

6.       ustala szkolny plan nauczania, w którym określa dla poszczególnych klas wymiar godzin odpowiednio:

1)        poszczególnych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć                 z wychowawcą;

2)        zajęć rewalidacyjnych dla uczniów niepełnosprawnych;

3)        dodatkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli takie zajęcia są prowadzone;

4)        zajęć religii lub etyki;

5)        zajęć wychowania do życia w rodzinie;

7.       ustala w każdym roku szkolnym wymiar godzin do dyspozycji dyrektora z uwzględnieniem art. 42 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. -Karta Nauczyciela;

8.       może wystąpić z wnioskiem do organu prowadzącego o przyznanie nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału ( grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na okresowe lub roczne zwiększenie liczby godzin wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych lub na realizację dodatkowych zajęć edukacyjnych rozwijających zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

9.       po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej i rady rodziców może wprowadzić dodatkowe zajęcia, dla których nie jest ustalona podstawa programowa;

10.    powołuje Zespół Wspierający na potrzeby organizacji, planowania, dokonania wielospecjalistycznej oceny  poziomu funkcjonowania  ucznia posiadającego orzeczenie o niepełnosprawności lub niedostosowaniu społecznym;

11.    ustala wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

12.    w szczególnych przypadkach (długotrwała choroba nauczyciela, sprawowanie wychowawstwa w ramach zastępstwa za nieobecnego nauczyciela, pełnienia funkcji wychowawcy przez nauczyciela uzupełniającego etat, itp.), Dyrektor Szkoły może wyznaczyć inną osobę niż osobę sprawującą funkcję wychowawcy  do planowania  i koordynowania pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom danej klasy.

 

§ 37

 

 

W przypadku powierzenia funkcji Dyrektora Szkoły osobie nie będącej nauczycielem sprawowanie zadań  wynikających z nadzoru pedagogicznego powierza się  wicedyrektorowi.

 

§ 38

 

 

Kompetencje i zadania Dyrektora Szkoły.

 Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora Szkoły określa Ustawa i inne przepisy szczegółowe.

 

           Dyrektor Szkoły w szczególności:

1.       Kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą w Szkole:

1)                  kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza właściwe warunki sprzyjające podnoszeniu dydaktycznego  i wychowawczego poziomu Szkoły;

2)       przewodniczy radzie pedagogicznej, prowadzi i przygotowuje posiedzenia rady pedagogicznej oraz  jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków  o terminie i porządku zebrania zgodnie                  z Regulaminem Rady,

3)       realizuje uchwały  rady pedagogicznej i  rady  rodziców podjęte w  ramach ich kompetencji stanowiących; 

4)       udziela pomocy przedstawicielom rady pedagogicznej w opracowaniu rocznego planu pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, kieruje jego realizacją, składa radzie pedagogicznej okresowe sprawozdania z jego realizacji.

5)       sprawuje nadzór pedagogiczny nad wicedyrektorem oraz zatrudnionymi w Szkole nauczycielami                                      w  celu systematycznego doskonalenia ich pracy poprzez :

a.       opracowanie planu nadzoru pedagogicznego do 15 września każdego roku szkolnego, zgodnie  z wymogami prawa oświatowego oraz przedstawienie go radzie pedagogicznej i radzie rodziców,

b.       badanie, diagnozowanie i ocenianie działalności dydaktycznej, profilaktycznej,  wychowawczo-opiekuńczej Szkoły w zakresie określonym w art. 33 pkt 1 i 2 Ustawy                      o systemie oświaty,

c.          badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów z uwzględnieniem wyników uzyskiwanych przez nich na poszczególnych poziomach kształcenia, a także na podstawie porównywania tych wyników z wynikami uzyskiwanymi na sprawdzianach i testach zewnętrznych,

d.       dokonywanie oceny sytuacji wychowawczej oraz stanu opieki nad uczniami,

e.         kontrolowanie przestrzegania przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej  i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły przez wszystkich pracowników pedagogicznych,

f.          prowadzenie obserwacji, w tym obserwacji diagnozujących,

g.        ocenianie przydatności i skuteczności podejmowanych działań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych przez nauczycieli Szkoły w odniesieniu do założonych celów określonych w statucie Szkoły, Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki Szkoły i poszczególnych klas, służące doskonaleniu tych działań,

h.         upowszechnianie i wdrażanie działań służących skutecznej realizacji zadań Szkoły zapisanych w Rozdziale II  niniejszego statutu,

i.          zorganizowanie i systematyczne monitorowanie osiąganej jakości pracy szkoły we wszystkich obszarach jej działalności,

j.         wskazywanie właściwego trybu postępowania nauczycieli w konkretnych sprawach,

k.         organizowanie współpracy między nauczycielami poprzez powoływanie komisji, zespołów zadaniowych, zespołów wychowawczych,

l.          wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli, w szczególności przez organizowanie szkoleń, narad oraz systematyczną współpracę z placówkami doskonalenia nauczycieli, OKE, jednostkami samorządowymi, terenowymi organizacjami  i stowarzyszeniami,

m.     wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz inspirowanie ich do podejmowania innowacji pedagogicznych,

n.        gromadzenie niezbędnych informacji o pracy nauczycieli, celem dokonywania oceny ich pracy,

o.         przekazywanie informacji o aktualnych problemach oświatowych i przepisach prawa dotyczących działalności szkoły,

p.          przedstawianie radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólnych wniosków wynikających ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacji                    o działalności Szkoły.

 

6)       dba o autorytet rady pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczycieli;

7)       podaje do publicznej wiadomości do 15 czerwca szkolny  zestaw podręczników, który będzie obowiązywać od początku następnego roku szkolnego,

8)       odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia,

9)       współpracuje z radą rodziców, radą pedagogiczną i samorządem uczniowskim,

10)   stwarza warunki do działania w Szkole : wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji,                           w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły,

11)   współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych,

12)   dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania i podręczniki.

 

 

2. Sprawuje opiekę nad uczniami:

1)    tworzy warunki do rozwijania samorządnej i samodzielnej pracy uczniów, współpracuje z samorządem  uczniowskim;

2)      w miarę możliwości przyjmuje uczniów do Szkoły w przypadku zmiany przez nich szkoły; organizuje nabór uczniów do Szkoły;

3)     udziela zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki — na wniosek lub za zgodą rodziców, po zasięgnięciu  opinii rady pedagogicznej i poradni psychologiczno-pedagogicznej;

4)      egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu;

5)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez  aktywne działania prozdrowotne.

 

3. Współpracuje z rodzicami uczniów, radą rodziców. Informuje rodziców o działalności dydaktycznej,  

    wychowawczej i opiekuńczej Szkoły. Zasady współpracy opisane są w  § 67  niniejszego statutu.

 

 

4. Organizuje działalność Szkoły:

1)       sporządza przydział  czynności nauczycielom w uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną; 

2)        zatwierdza wewnętrzny Regulamin Pracy i zakres obowiązków wicedyrektora oraz pracowników  nie będących nauczycielami;

3)       zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych: należyty stan higieniczno-sanitarny Szkoły, warunki  bezpieczeństwa uczniów,  nauczycieli, pracowników nie będących nauczycielami na terenie Szkoły oraz w czasie zajęć  organizowanych przez Szkołę poza terenem szkolnym;

4)       dba o właściwe wyposażenie Szkoły w środki dydaktyczne i sprzęt;

5)       egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i pracowników Szkoły ustalonych w Szkole zasad dotyczących porządku oraz  dbałości o czystość i estetykę;

6)         organizuje i nadzoruje pracę Sekretariatu Szkoły;

7)        sprawuje nadzór nad działalnością administracyjno-gospodarczą Szkoły;

8)       dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Szkoły, ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;

9)       organizuje przeglądy stanu technicznego obiektu, prace konserwacyjno-remontowe oraz powołuje komisje w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkolnego;

10)   opracowuje w porozumieniu z  radą pedagogiczną plan  Wewnątrzszkolnego Doskonalenia Nauczycieli.

 

5. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne: 

1)       nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami oraz innymi pracownikami Szkoły;

2)       powierza funkcję wicedyrektora Szkoły i innych stanowisk kierowniczych w Szkole, po zasięgnięciu   opinii   rady pedagogicznej i organu prowadzącego Szkołę;

3)       dokonuje oceny pracy nauczycieli i oceny dorobku zawodowego za okres stażu;

4)        przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i innym pracownikom  Szkoły;

5)       występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i innych  pracowników  Szkoły po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej;

6)        udziela nauczycielom urlopów zgodnie z Kartą  Nauczyciela;

7)        załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;

8)       wydaje świadectwa pracy i opinie związane z awansem zawodowym nauczycieli;

9)       wydaje decyzje o nadaniu stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego;

10)      w porozumieniu z radą pedagogiczną i związkami zawodowymi ustala kryteria przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego;

11)   dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;

12)    występuje z urzędu w obronie nauczyciela, gdy ustalone dla nauczyciela uprawnienia zostały naruszone;

13)   podaje w arkuszu organizacji szkoły liczbę nauczycieli- w podziale na stopnie awansu zawodowego -przystępujących do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych w roku szkolnym, którego dotyczy dany arkusz, a także wskazuje najbliższe terminy wszczęcia tych postępowań.

 

6. Ponadto Dyrektor Szkoły prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora Szkoły, współpracuje z organem prowadzącym Szkołę, reprezentuje Szkołę na zewnętrz, wykonuje inne zadania wynikające z bieżącej  działalności Szkoły.

 

 

 

§ 39

 

 

Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 

 

§ 40

 

W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole oraz pracownicy innych zakładów pracy pełniący funkcję instruktorów, dla których praca dydaktyczna i wychowawcza stanowi podstawowe zajęcie.

 

 

§ 41

 

 

W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział, z głosem doradczym, osoby zapraszane przez jej przewodniczącego za zgodą lub na wniosek rady pedagogicznej, przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

 

 

§ 42

 

Kompetencje rady pedagogicznej

 

1.       Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w  Lubaniu w ramach kompetencji stanowiących:

                                    

1)       planuje i organizuje pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą, zatwierdza Plan Pracy Szkoły na każdy rok szkolny po zaopiniowaniu go przez radę rodziców,

2)       zatwierdza wyniki klasyfikacji i promocji uczniów,

3)        podejmuje uchwały w sprawach innowacji i eksperymentów pedagogicznych w Szkole, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców,

4)        podejmuje uchwały w sprawach wniosków o przeniesienie ucznia do innej szkoły,

5)         ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli Szkoły i zatwierdza plan WDN,

6)       uchwala Program Wychowawczy i Program Profilaktyki, po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego,

7)        uchwala statut Szkoły i inne regulaminy,

8)       podejmuje decyzje, po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu;

9)       ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego w celu doskonalenia pracy szkoły.

 

2.       Rada Pedagogiczna Szkoły Podstawowej nr 1 w  ramach kompetencji opiniujących:

 

1)         opiniuje organizację pracy Szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;

2)         opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;

3)         opiniuje propozycje Dyrektora Szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;

4)         wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

5)         opiniuje wniosek do poradni psychologiczno – pedagogicznej o zdiagnozowanie przyczyn trudności w nauce u uczniów, którzy nie posiadają wcześniej wydanej opinii  w trakcie nauki               w szkole podstawowej;

6)         opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;

7)         opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

8)         opiniuje projekt finansowy Szkoły;

9)         opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;

10)      opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna,  wychowawcza i opiekuńcza;

11)      wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora;

12)      opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;

13)      opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;

14)      opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze.

 

3.      Ponadto Rada Pedagogiczna :

 

1)       przygotowuje projekt statutu albo jego zmian oraz nowelizacji i przedstawia do zaopiniowania radzie rodziców,

2)        może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub z innego stanowiska kierowniczego w Szkole. Organ uprawniony do odwołania jest zobowiązany przeprowadzić postępowanie wyjaśniające i powiadomić o jego wyniku Radę Pedagogiczną                   w ciągu 14 dni od otrzymania wniosku,

3)        uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły,

4)        głosuje nad wotum nieufności dla Dyrektora Szkoły,

5)       ocenia z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły lub organu prowadzącego Szkołę, w szczególności może to dotyczyć organizacji zajęć pozalekcyjnych i przedmiotów nadobowiązkowych,

6)       uczestniczy w tworzeniu WDN- Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli,

7)        występuje z wnioskami do Dyrektora Szkoły w sprawach doskonalenia organizacji nauczania                  i wychowania,

8)         w uzasadnionych przypadkach, na wniosek nauczyciela lub rady rodziców, może dokonać zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i lub szkolnym zestawie podręczników;  zmiana                  w tych zestawach nie może  nastąpić w trakcie roku szkolnego.

 

 

§ 43

 

Zebrania plenarne Rady pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, w każdym semestrze w związku z zatwierdzeniem wyników klasyfikacji i promowania uczniów, po zakończeniu rocznych zajęć oraz w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z inicjatywy przewodniczącego, organu prowadzącego Szkołę albo co najmniej  1/3 członków Rady Pedagogicznej.

 

§ 44

 

Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w postaci uchwał. Uchwały Rady Pedagogicznej  są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

 

§ 45

 

Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonani uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący Szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa. Rozstrzygniecie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

 

§ 46

 

Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu rady pedagogicznej, które mogą  naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.

 

§ 47

 

W szkole działa rada rodziców. Rada rodziców jest organem Szkoły. Rada rodziców reprezentuje ogół rodziców  uczniów przed innymi organami Szkoły.

 

§ 48

 

W skład rady rodziców wchodzi jeden przedstawiciel rad oddziałowych (klasowych). Przedstawiciele rad oddziałowych powołują Prezydium Rady Rodziców.

 

§ 49

 

Wybory reprezentantów oddziałowych rad rodziców do Rady Rodziców Szkoły przeprowadza się w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym.

 

§ 50

 

W wyborach, o których mowa w § 49, jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic (prawny opiekun).

 

§ 51

 

1.       Rada rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:

1)                  wewnętrzną strukturę i tryb pracy rady,

2)                  szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do oddziałowych rad rodziców, wyborów reprezentantów  do Rady Rodziców Szkoły, 

3)                  zasady wydatkowania funduszy rady rodziców.

2.       Regulamin rady rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.

 

§ 52

 

Rada rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy rady rodziców określa  Regulamin Rady Rodziców.

 

 

 

§ 53

 

Kompetencje rady rodziców

1. Rada rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego w porozumieniu z Radą Pedagogiczną :

1)       Program Wychowawczy Szkoły, obejmujący wszystkie realizowane przez nauczycieli treści                     i działania   o charakterze wychowawczym kierowane do uczniów,

2)       Program Profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania  o charakterze profilaktycznym kierowane do uczniów, rodziców  i nauczycieli.

 

2.         Jeżeli rada rodziców w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z radą pedagogiczną  w sprawie programów, o których mowa w punkcie 1 . lub 2. programy ten ustala Dyrektor Szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny. Program ustalony przez Dyrektora Szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez radę rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 

 

3.         Rada rodziców opiniuje :

1)       projekt planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły,

2)       program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania w Szkole,

3)       podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń, o których mowa w § 38 ust 1,  pkt  10,

4)       wzór jednolitego stroju, w przypadku jego wprowadzenia.

3.  Rada rodziców może wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny pracy nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty.

4. Rada Rodziców ma prawo wyrażać swoją opinię o pracy nauczycieli podczas dokonywania przez Dyrektora Szkoły oceny dorobku zawodowego za staż. Rada rodziców powinna przedstawić swoją opinię w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nieprzedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania. Opinie powinny być wyrażone na piśmie.

5. Przedstawiciel rady rodziców ma prawo brać udział w pracach Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

   § 54

 

 

Rada rodziców może wnioskować do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania i szkolnym zestawie podręczników z tym, że zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego. Wniosek o dokonanie zmian ma mieć formę pisemną i złożony w terminie do końca lutego.

                                                                                                                        

 

§ 55

 

Kompetencje oddziałowych rad rodziców

Oddziałowe rady rodziców :

1.       zatwierdzają plan pracy wychowawczej dla danego oddziału na pierwszym zebraniu rodziców,

2.       wspierają wychowawców oddziału w realizacji programu wychowawczego i w rozwiązywaniu problemów danego oddziału,

3.       reprezentują wszystkich rodziców danego oddziału przed innymi organami Szkoły,

4.       występują z pisemnym wnioskiem do Dyrektora Szkoły o zmianę wychowawcy oddziału w przypadku jednomyślności wśród wszystkich rodziców uczniów danego oddziału,

5.       występują do Dyrektora Szkoły z wnioskami o wzbogacenie lub zmianę organizacji procesu dydaktycznego    w danym oddziale,

6.       uczestniczą w walnych zebraniach wszystkich oddziałowych rad rodziców.

 

§ 56

 

Rada rodziców współpracuje z pozostałymi organami Szkoły zgodnie z Zasadami Współpracy Organów Szkoły, opisanymi w § 60  niniejszego statutu. 

 

 

§ 57

 

W Szkole Podstawowej nr 1 w Lubaniu działa samorząd uczniowski, zwany dalej SU. SU tworzą wszyscy uczniowie  danej Szkoły.

 

§ 58

 

 

Zasady wybierania i działania organów SU określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym. Regulamin SU nie może być sprzeczny ze statutem Szkoły. Organy SU są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów. Jednym z organów SU jest przewodniczący SU.

 

 

 

 

§ 59

 

Kompetencje samorządu uczniowskiego:

Samorząd  uczniowski Szkoły ma prawo do:

1.       przedstawienia  Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach Szkoły,

2.       zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

3.       organizacji życia szkolnego, z zachowaniem właściwych proporcji miedzy wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspakajania zainteresowań i potrzeb uczniów,

4.        redagowania i wydawania gazety szkolnej, prowadzenia radiowęzła,

5.       organizowania apeli szkolnych w celu informowania ogółu uczniów o swojej działalności,

6.       organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły,

7.       wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu,

8.       występowania z wnioskami o pomoc materialną uczniom,

9.       udziału przedstawicieli samorządu z głosem doradczym w posiedzeniach rady pedagogicznej i rady rodziców dotyczących spraw wychowania i opieki.

 

§ 60

 

Zasady współpracy organów Szkoły

1.       Wszystkie organy Szkoły  współpracują w duchu  porozumienia i wzajemnego szacunku umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji w granicach swoich kompetencji .

2.       Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone nie później niż do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi Szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi Szkoły.

3.       Każdy organ, po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do rozwiązywania konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.

4.       Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.

5.       Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w szkole w formie pisemnych tekstów uchwał.

6.       Rodzice i uczniowie przedstawiają wnioski i opinie organom Szkoły poprzez swoje reprezentacje : radę rodziców i samorząd uczniowski.

7.       Rada rodziców i samorząd uczniowski przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi Szkoły i radzie pedagogicznej w formie pisemnej lub ustnej na protokołowanych posiedzeniach tych organów.

8.       Wnioski i opinie są rozpatrywane na najbliższym posiedzeniu plenarnym, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wymagających podjęcia szybkiej decyzji w terminie 7 dni.

9.       Rodzice i nauczyciele współdziałają  ze sobą w sprawach wychowania i kształcenia dzieci. Współpraca nauczycieli z rodzicami odbywa się zgodnie z zasadami opisanymi w § 67 .

10.    Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz Szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad  ujętych  w § 61 niniejszego statutu.

 

§ 61

 

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły

1.       Spory pomiędzy organami Szkoły rozstrzyga Komisja mediacyjna. Komisja w pierwszej kolejności powinna prowadzić postępowanie mediacyjne.

2.       W skład komisji wchodzi jeden przedstawiciel każdego organu.

3.       Organy Szkoły wybierają swego przedstawiciela do Komisji mediacyjnej.

4.       Dyrektor Szkoły wyznacza swego przedstawiciela do pracy komisji, jeśli jest stroną sporu.

5.       Powołana komisja wybiera ze swojego grona przewodniczącego na kadencję roczną .

6.       Komisja mediacyjna wydaje swoje rozstrzygnięcie w drodze uchwały podjętej zwykłą większością głosów,  przy obecności wszystkich jej członków.

7.       W przypadku nierozstrzygnięcia sporu w głosowaniu decyzję podejmuje jej przewodniczący.

8.       Rozstrzygnięcia komisji są ostateczne.

9.       Sprawy pod obrady komisji wnoszone są w formie pisemnej.

10.    O swojej decyzji komisja zawiadamia strony konfliktu w formie pisemnej z pełnym uzasadnieniem.

 

ROZDZIAŁ VI

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

 

§ 62

 

 Forma organizacyjna Szkoły

 Szkoła Podstawowa nr1 w Lubaniu jest jednostką budżetową. Zasady finansowania działań  Szkoły uregulowane zostały w rozdziale Gospodarka finansowa

 

§ 63

 

 Formy pracy dydaktycznej i wychowawczej

 1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

1)               obowiązkowe zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie z ramowym planem   nauczania;

2)               zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów;

3)               zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym:

a.       zajęcia dydaktyczno –wyrównawcze;

b.       zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających szczególnego wsparcia                            w    rozwoju lub pomocy psychologiczno –pedagogicznej;

4)           zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;

5)         zajęcia edukacyjne, które organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej  i rady rodziców;

6)              dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:

a.       zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany                 w  ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

b.       zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;

2.       Zajęcia w szkole prowadzone są:

1)  w systemie klasowo - lekcyjnym, godzina lekcyjna trwa 45 min. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć, o ile będzie to wynikać z założeń prowadzonego eksperymentu lub innowacji pedagogicznej;

2)    w grupach  tworzonych z poszczególnych oddziałów, z zachowaniem zasad podziału na grupy, opisanych w niniejszym statucie;

3)    w strukturach międzyoddziałowych, tworzonych z uczniów z tego samego etapu edukacyjnego:  zajęcia z języków obcych, religii, etyki, zajęcia WF-u, zajęcia artystyczne, techniczne;

4)    w toku nauczania indywidualnego;

5)    w formie realizacji indywidualnego toku nauczania lub programu nauczania;

6)    w formach realizacji obowiązku nauki lub obowiązku szkolnego poza szkołą;

7)    w formie zblokowanych zajęć dla oddziału lub grupy międzyoddziałowej w wymiarze wynikającym z ramowego planu nauczania, ustalonego dla danej klasy w cyklu kształcenia. Dopuszcza się prowadzenie zblokowanych zajęć z wychowania fizycznego   ( 2 godz.);

8)    w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej: obozy naukowe, wycieczki  turystyczne i krajoznawcze, białe i zielone szkoły, wymiany międzynarodowe, obozy szkoleniowo- wypoczynkowe w okresie ferii letnich;

3.     Dyrektor szkoły na wniosek Rady Rodziców i Rady Pedagogicznej może wzbogacić proces dydaktyczny o inne formy zajęć, niewymienione w ust.2.

4.     Godzin zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela przeznaczane są na zajęcia wpływające na zwiększenie szans edukacyjnych, rozwijanie uzdolnień     i umiejętności uczniów, zajęcia opieki świetlicowej. Przydział godzin następuje w terminie do 15 września każdego roku szkolnego, po rozpatrzeniu potrzeb uczniów i szkoły   z uwzględnieniem deklaracji nauczycieli.

5.     Zasady podziału na grupy i tworzenia struktur międzyddziałowych i międzyklasowych:

1)             zajęcia, o których mowa w ust 4 mogą być realizowane jako zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne lub pozaszkolne w formach:

a.       zajęć sportowych;

b.       zajęć rekreacyjno-zdrowotnych;

c.        zajęć tanecznych;

d.       aktywnych form turystyki.

6.      Zajęcia edukacyjne w klasach I-III szkoły podstawowej są prowadzone w  oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

7.     Liczba uczniów w klasach I - III może być zwiększona do 27, w przypadku konieczności przyjęcia w trakcie roku szkolnego uczniów zamieszkałych w obwodzie szkoły.

8.     W przypadkach zwiększenia liczby uczniów ponad liczbę 25 w klasach I -III dyrektor szkoły jest obowiązany:

1)       dokonać podziału oddziału, po uprzednim poinformowaniu Oddziałowej Rady Rodziców lub

2)       zatrudnić asystenta nauczyciela, który wspiera nauczyciela prowadzącego zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze w danym oddziale.

 

9.     W przypadkach, jak w pkt. 1 dyrektor szkoły może odstąpić od podziału oddziału, gdy Oddziałowa Rada Rodziców wystąpi z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły z prośbą o niedokonywanie dzielenia grupy, po uzyskaniu zgody organu prowadzącego.

10.  Zwiększony oddział może funkcjonować do zakończenia I etapu edukacyjnego.

11. Na zajęciach edukacyjnych z zajęć komputerowych dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących powyżej 24 uczniów.

12. Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach liczących od 12 do 26 uczniów. Dopuszcza się tworzenie grup międzyoddziałowych lub międzyklasowych.

13. Zajęcia wychowania fizycznego w mogą być prowadzone łącznie dla dziewcząt chłopców.

 

§ 64

 

W Szkole mogą działać stowarzyszenia, organizacje i fundacje, których celem statutowym jest działalność  wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej   i opiekuńczej Szkoły. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej  opinii rady rodziców.

 

 

§ 65

 

 

1.       Uczniom danego oddziału lub grupie międzyoddziałowej organizuje się zajęcia z zakresu wiedzy o życiu seksualnym,  o zasadach świadomego i odpowiedzialnego rodzicielstwa w ramach godzin do dyspozycji dyrektora w wymiarze 14 godzin  w każdej klasie,  w tym po 5 godzin z podziałem na grupy chłopców i dziewcząt.

2.       Uczeń niepełnoletni nie bierze udziału  w zajęciach, o których mowa w ust.1, jeżeli jego rodzice (prawni opiekunowie) zgłoszą dyrektorowi szkoły w formie pisemnej sprzeciw wobec udziału ucznia w zajęciach.

3.       Zajęcia nie podlegają ocenie i nie mają wpływu na promocję ucznia do klasy programowo wyższej ani na ukończenie szkoły przez ucznia.

 

§ 66

 

 

W Szkole mogą działać, zgodnie ze swoimi statutami i obowiązującymi w tym względzie przepisami prawnymi, związki zawodowe zrzeszające nauczycieli lub innych pracowników Szkoły.

 

 

§ 67

 

 

 Formy współpracy Szkoły z rodzicami

1.       Współpraca Dyrektora Szkoły z rodzicami polega m.in.  na :

 

1)      zapoznaniu rodziców z głównymi założeniami zawartymi w Statucie Szkoły, m.in. organizacją Szkoły,   zadaniami i zamierzeniami dydaktyczno- wychowawczymi i  opiekuńczymi na  zebraniach   informacyjnych organizowanych dla rodziców  i uczniów przyjętych do klas I,

2)      udziale Dyrektora Szkoły w zebraniach Rady Rodziców — informowanie o bieżących problemach Szkoły,  zasięganie opinii rodziców o pracy Szkoły,

3)    przekazywaniu informacji za pośrednictwem wychowawców klas o wynikach pracy dydaktycznej,  wychowawczej i opiekuńczej podczas śródrocznych spotkań z rodzicami,

4)    rozpatrywaniu wspólnie z rodzicami indywidualnych spraw uczniowskich,

5)    współdziałaniu w zakresie:

a.    doskonalenia organizacji pracy Szkoły, procesu dydaktycznego i wychowawczego,

b.    poprawy warunków pracy i nauki oraz wyposażenia Szkoły,

c.    zapewnienia pomocy materialnej dla uczniów.

6)    wyjaśnianie problemów wychowawczych, przyjmowanie wniosków, wskazówek dotyczących pracy Szkoły :

a.    za pośrednictwem oddziałowych  rad rodziców,

b.      za pośrednictwem rady rodziców.

         2. Formy współdziałania rodziców i nauczycieli:

1)    rozmowy indywidualne z rodzicami uczniów klas pierwszych na początku roku szkolnego w celu nawiązania ścisłych kontaktów, poznania środowiska  rodzinnego,   zasięgniecie dokładnych informacji o stanie zdrowia dziecka,  jego możliwościach i problemach,

2)          spotkania  nauczycieli z rodzicami na indywidualnych konsultacjach .

        3. Spotkania z rodzicami (według harmonogramu opracowanego przez Dyrektora Szkoły) maja na celu:

1)    przekazanie informacji o ocenach uczniów i problemach wychowawczych,

2)        ustalenie form pomocy,

3)       wprowadzenie rodziców w system pracy wychowawczej w klasie i szkole,  wspólne rozwiązywanie występujących problemów, uwzględnianie propozycji rodziców, współtworzenie zadań wychowawczych do realizacji w danej klasie,

4)        omówienie czytelnictwa uczniów i innych spraw dotyczących uczniów i Szkoły,

5)           zaproszenie rodziców do udziału w spotkaniach okolicznościowych (np. z okazji rozpoczęcia roku szkolnego, imprezy klasowej, zakończenia roku szkolnego, pożegnania absolwentów, finału projektów edukacyjnych itp.),

6)        udział rodziców w zajęciach pozalekcyjnych: wycieczkach, rajdach, biwakach, imprezach  sportowych,

7)       zapoznanie z procedurą oceniania i klasyfikowania uczniów oraz zasadami usprawiedliwiania nieobecności przez uczniów.

         4.Formy  indywidualnych kontaktów:

1)       wywiad środowiskowy (wizyty wychowawcy i pedagoga  w domu ucznia) przeprowadza się, gdy :

a.       uczeń stwarza problemy wychowawcze,

b.      rodzic nie stawia się na wezwania do szkoły a kontakt z rodzicem/opiekunem jest utrudniony;

c.       uczeń jest  nieobecny  w szkole w  wybrane, pojedyncze dni tygodnia.

d.      podana przyczyna nieobecności dziecka w szkole przez rodzica budzi wątpliwości;

e.       rodzic/opiekun   nie informuje  szkoły o przyczynie  nieobecności dziecka.

f.       dziecko ma niezaspokojone podstawowe potrzeby;.

a.       kontakty wychowawcy i nauczycieli z rodzicami uczniów osiągających bardzo słabe wyniki w nauce, poprzez rozmowy telefoniczne, korespondencję, przekazywanie informacji w zeszytach  korespondencji  ucznia  przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów, kontakty osobiste,

2)       udział  rodziców w wychowawczych lekcjach otwartych,

3)       udzielanie rodzicom pomocy pedagogicznej,

4)       obowiązkowe informowanie rodziców przez  nauczyciela uczącego o przewidywanej dla ucznia ocenie niedostatecznej z zajęć edukacyjnych  według warunków określonych w  Wewnątrzszkolnym  Ocenianiu

 

 

 

§ 68

 

 

1.       Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych  i letnich określają  przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.       Semestry, na które dzieli się rok szkolny w poszczególnych szkołach, opisane są w rozdziale Wewnątrzszkolne  Ocenianie.

 

§ 69

 

 

1.       Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny  szkoły opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie planu nauczania oraz planu finansowego. Arkusz organizacji podlega zatwierdzeniu przez organ prowadzący Szkołę. 

2.       W arkuszu organizacyjnym Szkoły zamieszcza się w szczególności liczbę pracowników Szkoły łącznie   liczbą stanowisk kierowniczych, ogólną liczbę godzin przedmiotów i zajęć obowiązkowych oraz liczbę godzin przedmiotów nadobowiązkowych, w tym kół zainteresowań pracowni otwartych i innych zajęć pozalekcyjnych finansowanych   ze środków przydzielonych przez organ prowadzący Szkołę.

 

 

 

§ 70

 

 

1.       Dyrektor Szkoły opracowuje wieloletni plan WDN  - Wewnątrzszkolnego Doskonalenia  Nauczycieli .

2.       W celu zapewnienia poprawnej realizacji założeń WDN  Dyrektor Szkoły powołuje szkolnego lidera WDN .

 

 

§ 71

 

 

Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych, zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa  tygodniowy rozkład zajęć ustalany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza   organizacyjnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

 

 

 

§ 72

 

 

  Dyrektor Szkoły odpowiada za przestrzeganie przepisów dotyczących ilości uczniów odbywających zajęcia 

  w salach lekcyjnych. Arkusz organizacyjny Szkoły powinien być tworzony z uwzględnieniem tych przepisów.

 

 

§ 73

 

Nauczanie w zespołach międzyoddziałowych i zajęcia o strukturze ponadklasowej.

1.       Dyrektor Szkoły może podjąć decyzję o prowadzeniu zajęć dydaktyczno - wychowawczych o strukturze  międzyoddziałowej.

2.       Zajęcia, o których mowa w punkcie ust. 1., mogą mieć różne formy - w szczególności mogą dotyczyć  przeprowadzenia zajęć edukacyjnych z jednego przedmiotu w strukturze ponadklasowej lub mogą dotyczyć np. organizacji wyjazdu o takiej strukturze.

3.       W każdym przypadku organizacji zajęć o strukturze międzyklasowej Dyrektor Szkoły lub upoważniony wicedyrektor powołują koordynatora zajęć.

4.       Zadaniem koordynatora jest w szczególności:

1)       opracowanie szczegółowych zasad funkcjonowania danej formy zajęć międzyoddziałowych             w  warunkach organizacyjnych Szkoły;

2)       bieżąca kontrola realizacji zajęć;

3)       prowadzenie poprawnej dokumentacji zajęć w ramach danej formy zajęć;

4)       współpraca z wychowawcami klas biorących udział w zajęciach międzyoddziałowych.

5.       W przypadku organizacji międzyoddziałowych zajęć z języka angielskiego, języka niemieckiego w zakresie  rozszerzonym koordynatorem tej formy jest przewodniczący przedmiotowego zespołu nauczycieli 

6.       W przypadku wyjazdów o strukturze ponadklasowej koordynatorem jest kierownik wycieczki.

7.       Na zajęciach edukacyjnych  informatyki dokonuje się podziału na grupy w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów, z tym, że liczba uczniów w grupie nie może przekraczać liczby stanowisk komputerowych              w pracowni komputerowej

8.       Na obowiązkowych zajęciach edukacyjnych  z języków obcych, w grupach o różnym stopniu zaawansowania znajomości języka, zajęcia prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych           i międzyklasowych liczących nie więcej niż 24 uczniów.

9.       Zajęcia wychowania fizycznego prowadzone są w grupach oddziałowych, międzyoddziałowych lub międzyklasowych liczących nie więcej niż 26.

10.    Zajęcia wychowania fizycznego mogą być prowadzone oddzielnie dla dziewcząt   i chłopców.

 

 

 

§ 74

 

 Organizacja specjalistycznych zajęć w zakresie rozszerzonym w strukturze międzyoddziałowej w Szkole Podstawowej  nr1 w Lubaniu .

1.       Udział dziecka w zajęciach  w zajęciach jest możliwy na podstawie  deklaracji podpisanej przez rodziców (prawnych opiekunów).

2.       Podręcznik i program nauczania.

Nauczyciel  prowadzący  zajęcia  w  danej  grupie  decyduje  o  doborze  podręcznika  oraz  materiałów uzupełniających  do prowadzenia zajęć.  Jeżeli  zajęcia  prowadzone    przez  więcej  niż  jednego nauczyciela,  dobór  materiałów  jest  wynikiem  konsultacji  pomiędzy  tymi  nauczycielami.  W  sprawach spornych  nauczyciele  mogą  zgłosić się  do  Przewodniczącego Zespołu Przedmiotowego  o  pomoc w  ich  rozwiązaniu. 

3.       Ocenianie i kontrola postępów uczniów. 

Nauczyciele  prowadzący  zajęcia  w  programie  rozszerzonym  kontrolują  i  oceniają  postępy  uczniów   w różnych formach zgodnych z Wewnątrzszkolnym   Ocenianiem Szkoły Podstawowej nr1 w Lubaniu Jeżeli zajęcia prowadzone są przez więcej niż jednego nauczyciela, oceny śródroczne są wynikiem konsultacji pomiędzy tymi  nauczycielami

4.       Uczeń zostaje wcześniej poinformowany o sposobie realizacji zajęć podczas nieobecności nauczyciela danego przedmiotu.

 

§ 75

 

1.       Działalność innowacyjna i eksperymentalna

1)    W Szkole mogą być wprowadzane innowacje pedagogiczne i prowadzone zajęcia eksperymentalne.

2)    Uchwałę  w  sprawie  wprowadzenia  innowacji  w  Szkole  podejmuje  rada  pedagogiczna  po   uzyskaniu  zgody nauczycieli, którzy będą uczestniczyć w innowacji,  oraz opinii rady rodziców.

3)    Przed  rozpoczęciem  prowadzenia  zajęć,  o  których  mowa  w  pkt . 1,  nauczyciel  przedstawia Dyrektorowi Szkoły program zajęć zaopiniowany przez dwóch nauczycieli mianowanych lub dyplomowanych.

4)    W  szczególności  w  Szkole  mogą  być  prowadzone  zajęcia  w  ramach  indywidualnego  toku  nauki i indywidualnego programu nauki.  Szczegóły organizacji zajęć zawiera Regulamin ITN  zatwierdzany   przez plenarną radę pedagogiczną.

2.       Indywidualny tok nauki

1)       Szkoła umożliwia, zgodnie z rozporządzeniem MENiS z dnia 19 grudnia 2001 r. (Dz.U. Nr 3, poz. 28 ) w sprawie warunków i trybu udzielania zezwoleń na indywidualny program lub tok nauki oraz organizacji indywidualnego programu lub toku nauki, realizację indywidualnego toku nauki –ITN.

2)       Uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

a.       wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów,

b.      oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.

3.       Przyznanie ITN uczeń może ubiegać się po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.

4.       Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.

5.       Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:

1)       uczeń za zgodą rodziców (prawnych opiekunów),

2)       rodzice (prawni opiekunowie) ucznia,

3)       wychowawca oddziału lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek –  za zgodą rodziców (prawnych opiekunów).

6.       Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.

7.       Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.

8.       W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony        w Szkole oraz zainteresowany uczeń.

9.       Dyrektor Szkoły zezwala na ITN po uzyskaniu pozytywnej opinii rady pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.

10.    Zezwolenie na ITN, umożliwiający realizację w ciągu jednego roku szkolnego programu nauczania              z zakresu więcej niż dwóch klas, wymaga pozytywnej opinii organu nadzoru pedagogicznego.

11.    Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.

12.    Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.

13.    Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, Dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. miesięcznie.

14.    Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej, w tej lub w innej szkole, na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.

15.    Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:

1)       uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych,

2)       zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.

16.    Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub 2 godziny co dwa tygodnie.

17.    Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.

18.    Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego                       w terminie ustalonym z uczniem.

19.    Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego  na ocenę co najmniej bardzo dobrą.

20.    Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.

21.    Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.

22.    Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy  odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

 

 

 

§ 76

 

W Szkole Podstawowej  nr 1 w Lubaniu działa biblioteka.

1.       Biblioteka jest :

1)       pracownią ogólnoszkolną, w której uczniowie uczestniczą w zajęciach prowadzonych przez bibliotekarzy pracują nad zdobywaniem i poszerzaniem wiedzy,

2)       ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli i rodziców,

3)       ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej.

 

2.       Zadaniem  biblioteki jest :

1)       gromadzenie, opracowanie, przechowywanie i udostępnianie materiałów bibliotecznych,

2)       obsługa użytkowników poprzez udostępnianie zbiorów biblioteki szkolnej,

3)       prowadzenie działalności informacyjnej,

4)       zaspokajanie zgłaszanych przez użytkowników potrzeb czytelniczych i informacyjnych,

5)       podejmowanie różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej,

6)       wspieranie nauczycieli w realizacji ich programów nauczania,

7)       przysposabianie  uczniów  do  samokształcenia, działanie na  rzecz  przygotowania  uczniów

do korzystania z różnych mediów, źródeł informacji i bibliotek,

8)       rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów,

9)       kształtowanie ich kultury czytelniczej, zaspokajanie potrzeb kulturalnych,

10)   organizacja wystaw okolicznościowych.

 

3.       Do zadań nauczycieli bibliotekarzy  należy:

1)       w zakresie pracy pedagogicznej:

a.       udostępnianie zbiorów zgodnie z Regulaminem  biblioteki,

b.       prowadzenie działalności informacyjnej i czytelniczej,

c.        prowadzenie różnych form pracy w zakresie upowszechniania czytelnictwa,

d.       udział  w  realizacji  zadań  dydaktyczno-wychowawczych  Szkoły  poprzez  współpracę                                                   z wychowawcami  klas,  nauczycielami  przedmiotów,  rodzicami  uczniów,  bibliotekarzami innymi instytucjami  pozaszkolnymi;

2)       w zakresie prac organizacyjno- technicznych:

a.       gromadzenie zbiorów,

b.       ewidencjonowanie i opracowywanie zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c.        selekcjonowanie zbiorów,

d.       opracowywanie profesjonalnego warsztatu pracy dla nauczycieli i uczniów,

e.        prowadzenie dokumentacji pracy. 

4.       Nauczyciele  bibliotekarze  zobowiązani    prowadzić  politykę  gromadzenia  zbiorów,  kierując  się zapotrzebowaniem  nauczycieli  i  uczniów,  analizą  obowiązujący w  Szkole  programów  i  ofertą  rynkową oraz możliwościami finansowymi Szkoły. 

5.       Godziny otwarcia biblioteki, zasady korzystania z jej zbiorów, tryb i warunki przeprowadzania zajęć dydaktycznych w bibliotece oraz zamawiania przez nauczycieli określonych usług bibliotecznych określa Regulamin biblioteki.

6.       Bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły.

7.       Szczegółowe zadania poszczególnych pracowników ujęte są w przydziale czynności i planie pracy biblioteki.

8.       Wydatki biblioteki pokrywane są z budżetu Szkoły lub dotowane przez radę rodziców i innych ofiarodawców.

 

 

§ 77

 

Zespoły pracujące w szkole i zasady ich pracy. 

1.       W Szkole mogą być tworzone następujące zespoły nauczycielskie: oddziałowe, wychowawcze, przedmiotowe,  problemowo – zadaniowe.

2.       Wszystkie zebrania zespołów powinny być protokołowane wraz z końcowymi wnioskami. 

3.       Plany działania wszystkich zespołów powinny być opracowane do końca września, a dokumenty  przekazane Dyrektorowi Szkoły.

 

§ 78

 

Zespoły oddziałowe.

1.       Liczba zespołów oddziałowych jest równa ilości oddziałów w danym roku szkolnym. Zespół tworzą nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale.

2.       Zadania zespołu to:

1)       ustalenie sposobów realizacji programów nauczania dla danego oddziału oraz ewentualnego ich modyfikowania w razie potrzeby,

2)       korelowanie treści programowych przedmiotów  w trakcie realizacji i porozumiewanie się co do wymagań oraz organizowanie mierzenia osiągnięć uczniów,

3)       uzgodnienie terminów prac kontrolnych z poszczególnych przedmiotów  (nie więcej niż dwie prace                           w tygodniu),

4)       wnioskowanie do Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej w sprawach pedagogicznych, opiekuńczych  i profilaktycznych.

  1. Pracą zespołu kieruje wychowawca oddziału.   

 

 

 

§ 79

 

Zespoły wychowawcze. 

1.       W skład zespołów wychowawczych wchodzą wychowawcy oddziałów danego rocznika. Członkowie   zespołu wychowawczego wybierają spośród siebie przewodniczącego.

2.       Zadania zespołu to:

1)       analizowanie i ocena realizacji programów wychowawczych, które powinny być zgodne                          z  oczekiwaniami i potrzebami zarówno nauczycieli, uczniów jak i rodziców oraz uwzględniać założenia Programu  Wychowawczego Szkoły;

2)       ocenianie efektów pracy wychowawczej;

3)       ustalenie ramowych kryteriów oceny zachowania uczniów na danym poziomie klas.

3.       Zespoły spotykają się jeden raz w semestrze lub częściej (w razie zaistniałych problemów wychowawczych).

 

§ 80

 

Komisja wychowawcza jest stałym zadaniowym zespołem, wspierającym działalność dyrektora                                   i wychowawców w sferze wychowawczej i dyscyplinarnej.

 

1.       Cele pracy komisji :

1)       rozpoznawanie problemów osobistych, społecznych, edukacyjnych dzieci ;

2)       rozwiązywanie problemów wychowawczych: indywidualnych, klasowych i szkolnych;

3)       podejmowanie problemów dyscyplinarnych uczniów.

2.       Sposoby realizacji celów :

1)       diagnozowanie problemów młodzieży;

2)       opracowywanie i wdrażanie standardów postępowania w sferze  wychowawczej i dyscyplinarnej;

3)       monitorowanie realizacji postanowień, zaleceń lub wniosków komisji;

4)       ustalenie i wdrażanie programów indywidualnej lub grupowej pomocy dzieciom;

5)       organizowanie posiedzeń rozpatrujących (podejmujących) konkretne problemy (sprawy).

 

3.       Organizacja i zasady pracy komisji :

1)       działalność komisji ma charakter zadaniowy i podejmowana jest w zależności od potrzeb;

2)       działania komisji mogą być podejmowane na wniosek pedagoga, wychowawcy lub Dyrektora Szkoły;

3)       dokumentację pracy komisji przygotowuje, prowadzi i przechowuje pedagog;

4)       termin spotkania komisji ustala pedagog w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

4.       Komisja pracuje w składzie co najmniej trzyosobowym.

5.       W zależności od potrzeb (sprawy), propozycję składu danego zespołu przygotowuje pedagog szkolny, a zatwierdza z-ca Dyrektora.

6.       W pracach komisji rozpatrujących sprawę danego ucznia uczestniczą :

1)       z-ca dyrektora jako przewodniczący komisji;

2)       pedagog szkolny;

3)       wychowawca oddziału jako członek komisji;

4)       uczeń (uczniowie), którego dotyczy podejmowana sprawa;

5)       rodzice (opiekunowie prawni) ucznia;

7.        W pracach komisji mogą brać udział:

1)       nauczyciele uczący w danej klasie (danego ucznia);

2)       wychowawca (kierownik) świetlicy;

3)       opiekun samorządu uczniowskiego;

4)       inne, zaproszone osoby (policja, lekarze itd.)

8.       Postępowanie dyscyplinarne wobec ucznia podejmuje się w następujących sytuacjach:

1)       gdy uczniowi udzielono wcześniej pisemnej kary upomnienia wychowawcy oddziału
i upomnienia dyrektora szkoły, a uczeń w dalszym ciągu narusza postanowienia statutu szkoły;

2)       gdy uczeń rażąco naruszył normy postępowania szkolnego przez

a.       narażenie zdrowia lub życia innych osób,

b.       działanie na szkodę innych osób lub mienia szkolnego,

c.        zażywanie lub posiadanie narkotyków,

d.       nieprzestrzeganie zakazu spożywania alkoholu i palenia papierosów,

e.        opuszczenie, co najmniej, 10 godzin zajęć bez usprawiedliwienia,

f.        wulgarne lub agresywne zachowania wobec innych osób,

bez względu na to, czy uczeń był wcześniej ukarany karą statutową,

9.       W postępowaniu dyscyplinarnym komisja pracuje w składzie, co najmniej  trzyosobowym, tj.:

1)       z-cy Dyrektora jako przewodniczącego komisji;

2)       pedagoga szkolnego;

3)       wychowawcy oddziału  jako członka komisji;

4)       z udziałem:

a.       ucznia, którego dotyczy podejmowana sprawa;

b.       rodzica (opiekuna prawnego) ucznia.

 

10.    Na wniosek wychowawcy do pracy komisji mogą być włączone inne osoby wymienione w  ust. 6 i 7 niniejszego  paragrafu.

11.    Przed posiedzeniem komisji wychowawca klasy ma obowiązek poznać sytuację społeczną, rodzinną            i materialną ucznia, a na posiedzeniu komisji przedstawić ją.

12.    Na posiedzenie komisji wychowawca przygotowuje wszystkie niezbędne dokumenty, w tym dziennik lekcyjny.

13.    Komisja, rozpatrując przedstawioną sprawę, bierze pod uwagę sytuację ucznia, opinię wychowawcy klasy, postawę oraz wyjaśnienia ucznia, wyjaśnienia rodziców (opiekunów prawnych) i może podjąć jedno lub kilka z następujących postanowień:

1)       przyjęcie (pisemnego) zobowiązania ucznia do zmiany postępowania i (lub) naprawienia szkód,             i (lub) wykonania prac na rzecz Szkoły;

2)       udzielenie nagany dyrektora Szkoły;

3)       warunkowego odstąpienia od udzielenia kary z dokładnym określeniem:

a.       warunków odstąpienia od udzielenia kary,

b.       czasu trwania okresu warunkowego,

c.        skutków niedotrzymania przez ucznia postawionych warunków.

  1. Rodzice lub prawni opiekunowie potwierdzają podpisem zapoznanie się z postanowieniem komisji.
  2. Od ustaleń komisji rodzice (prawni opiekunowie) mogą się odwołać pisemnie  do Dyrektora w ciągu 7 dni.
  3. Dyrektor rozpatruje odwołanie i podejmuje decyzję w ciągu 7 dni od dnia wpłynięcia odwołania.
  4. Od decyzji Dyrektora nie przysługuje odwołanie.

 

§ 81

 

 Zespoły przedmiotowe

1.       W szkole działają następujące zespoły przedmiotowe:

1)       humanistyczny,

2)       matematyczno-przyrodniczy,

3)       bezpieczeństwa i profilaktyki,

4)       sportu i rekreacji,

5)       nauczycieli klas I-III .

6)       zespól nauczycieli świetlicy

2.       Zespół przedmiotowy tworzą nauczyciele danych przedmiotów, którzy wybierają przewodniczącego na bieżący rok szkolny.

3.       Każdy z nauczycieli należy do jednego zespołu przedmiotowego.

4.       Zadania zespołu to:

1)       ustalenie szkolnego programu nauczania danego przedmiotu oraz dobór podręczników,

2)       zaplanowanie przedsięwzięć pozalekcyjnych związanych z danym przedmiotem takich jak:

3)       ustalanie terminów, zakresu materiału i przeprowadzanie sprawdzianów porównawczych oraz opracowanie ich wyników;

4)       nadzorowanie przygotowań uczniów do konkursów i olimpiad;

5)       udział przedstawicieli zespołu w konferencjach metodycznych.

5.       Zespoły przedmiotowe spotykają się dwa razy w semestrze. Pierwsze zebranie zespołu odbywa się                      w sierpniu.  

6.       Ostatnie zebranie powinno w tematyce uwzględnić organizację pracy w przyszłym roku szkolnym.

 

 

 

§ 82

 

 Zespoły problemowe

 

1.       Zespoły te zostają powołane w razie zaistniałych potrzeb przez Dyrektora Szkoły.

2.       Pracą zespołu kieruje przewodniczący wybrany przez zespół lub przez Dyrektora Szkoły.

3.       Przewodniczący ustala harmonogram spotkań i przydziela członkom zespołu opracowanie poszczególnych   zadań.

 

§ 83

 

Wicedyrektor.

 

1.       Po zasięgnięciu opinii plenarnej rady pedagogicznej Dyrektor Szkoły powołuje wicedyrektora Szkoły. 

2.       Liczba wicedyrektorów uzależniona jest od możliwości organizacyjnych szkoły i zależy od decyzji organu prowadzącego Szkołę.

3.       Zakres obowiązków wicedyrektora opisany został w  § 84  Zakres obowiązków wicedyrektora. Podział zadań pomiędzy poszczególnych wicedyrektorów w przypadku utworzenia więcej niż jednego stanowiska określa Dyrektor Szkoły.

 

§ 84

 

Zakres obowiązków wicedyrektora.

1.       Sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad powierzonymi nauczycielami, m. in.:

1)       udzielanie instruktażu młodym nauczycielom,

2)       obserwowanie lekcji i innych form zajęć dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych                      ze  szczególnym  uwzględnieniem problematyki obserwacji w danym roku szkolnym,

3)       kontrola pracowni przedmiotowych,

4)       formułowanie zaleceń i kontrola ich realizacji,

5)       przedstawianie spostrzeżeń z obserwacji na posiedzeniach Rady Pedagogicznej.

6)       gromadzenie informacji o pracy pedagogicznej nauczycieli.

2.       Sporządzanie tygodniowego planu lekcji.

3.       Planowanie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.

4.       Nadzorowanie spraw dotyczących:

1)       zaopatrzenia Szkoły w pomoce naukowe,

2)       prenumeraty czasopism,

3)       olimpiad, konkursów i zawodów, wycieczek

4)       współpracy z towarzystwem ubezpieczeniowym i organizowania ubezpieczenia dla uczniów i nauczycieli Szkoły,

5)       praktyk studenckich.

5.       Prowadzenie ewidencji nieobecności nauczycieli.

6.       Organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli.

7.       Sprawdzanie wykazów godzin ponadwymiarowych i zajęć dodatkowo płatnych. Sporządzanie wykazów płatnych zastępstw i ich akceptowanie do wypłaty — współpraca  z komórką finansową Szkoły.

8.       Nadzorowanie, koordynowanie i analizowanie pracy wychowawczej w Szkole:

1)       analiza pracy wychowawców,

2)       profilaktyka niedostosowania społecznego i resocjalizacja,

3)       wycieczki szkolne i turystyka,

4)       nadzór nad działalnością samorządu szkolnego i innych organizacji młodzieżowych,

5)       koordynowanie przebiegu imprez szkolnych — apeli, akademii i innych,

6)       dokonywanie oceny pracy wychowawczej na zakończenie roku szkolnego.

9.       Udostępnianie materiałów do kroniki szkolnej.

10.    Ustalanie tematyki zebrań z rodzicami.

11.    Sporządzanie harmonogramu prac do sprawdzianu .

12.    Organizacja i udział w spotkaniach z rodzicami.

13.    Egzekwowanie przestrzegania porządku i dyscypliny pracy oraz dbałość o czystość i estetykę Szkoły, m. in. nadzorowanie dyżurów międzylekcyjnych.

14.    Kontrola dokumentacji szkolnej:

1)       dzienników lekcyjnych i arkuszy ocen,

2)       rozliczeń godzin ponadwymiarowych, zajęć dodatkowo płatnych oraz godzin nieprzepracowanych,

3)       planów pracy i sprawozdań organizacji młodzieżowych oraz komisji przedmiotowych,

a.       dotyczącej spraw wychowawczych,

b.      dotyczącej wycieczek szkolnych,

c.       doraźnych zmian planu lekcji z powodu nieobecności nauczycieli.

15.    Prowadzenie zajęć dydaktycznych w wymiarze określonym przepisami.

16.    Zastępowanie Dyrektora w czasie jego nieobecności.

17.    Wykonywanie innych zadań bieżących, zleconych przez Dyrektora Szkoły. 

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ

 

§ 85

 

W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom                               i nauczycielom.

§ 86

 

Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

 

§ 87

 

1.       Pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega na :

1)       diagnozowaniu środowiska ucznia;

2)       rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia                                i umożliwianiu ich zaspokojenia;

3)       rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;

4)       wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;

5)        opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym;

6)       prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów i rodziców;

7)       podejmowaniu działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających  z programu wychowawczego Szkoły i programu profilaktyki oraz wspieraniu nauczycieli w tym zakresie;

8)       wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;

9)       udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających           z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia  i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności              w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;

10)   wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

11)   umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;

12)   podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

§ 88

 

1.       Celem pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych   i edukacyjnych uczniów, wynikających z :

1)       wybitnych uzdolnień;

2)       niepełnosprawności;

3)       niedostosowania społecznego;

4)       zagrożenia niedostosowaniem społecznym;

5)       specyficznych trudności w uczeniu się;

6)       zaburzeń komunikacji językowej;

7)       przewlekłej choroby;

8)       zaburzeń psychicznych;

9)       sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;

10)   rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;

11)   zaniedbań środowiskowych;

12)   trudności adaptacyjnych;

13)   odmienności kulturowej.

§ 89

 

1.       Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

1)       nauczyciele w bieżącej pracy z uczniem;

2)       specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej, w szczególności:

a.       terapeuta,

b.      logopeda.

§ 90

 

1.       Każdy nauczyciel oraz specjalista zatrudniony w szkole ma obowiązek prowadzić działania pedagogiczne, których celem jest:

 

1)       rozpoznanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych;

2)       świadczenie adekwatnej pomocy w bieżącej pracy w uczniem;

3)       realizacja zaleceń i ustaleń zespołu wspierającego;

4)       dokonywanie bieżących obserwacji efektywności świadczonej pomocy.

 

 

2.        Do obowiązków każdego nauczyciela w zakresie wspierania uczniów i świadczenia pomocy psychologiczno –pedagogicznej uczniom należy:

1)       prowadzenie obserwacji w celu zdiagnozowania trudności lub uzdolnień uczniów;

2)       zgłaszanie zauważonych specjalnych potrzeb uczniów wychowawcy klasy;

3)       świadczenie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w bieżącej pracy z uczniem;

4)       dostosowanie wymagań edukacyjnych uczniom do indywidualnych potrzeb rozwojowych            i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia: 

a.       posiadającego orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym, opracowanym dla ucznia na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach             i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych albo przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w specjalnych przedszkolach, szkołach i oddziałach oraz w ośrodkach;

b.       posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania - na podstawie tego orzeczenia;

c.        posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii; 

d.       nieposiadającego orzeczenia lub opinii wymienionych w pkt 4 lit a – c, który objęty jest pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole - na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów, o którym mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach;

e.        posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

Sposób dostosowania wymagań edukacyjnych dla uczniów, o których mowa w ust. 1 pkt 4 nauczyciel odnotowuje w opracowanych wymaganiach edukacyjnych dla oddziału /grupy.

5)       indywidualizowanie pracy z uczniem na obowiązkowych   i  dodatkowych zajęciach edukacyjnych, odpowiednio do potrzeb rozwojowych

i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

6)       dostosowywanie metod i form pracy do sposobów uczenia się ucznia;

7)       komunikowanie rodzicom postępów ucznia oraz efektywności świadczonej pomocy;

8)       prowadzenie dokumentacji na potrzeby zajęć dodatkowych (dydaktyczno –wyrównawczych, rewalidacyjno – kompensacyjnych, pracy z uczniem zdolnym i innych specjalistycznych);

9)       współdziałanie  z innymi nauczycielami uczącymi w klasie w celu zintegrowania i ujednolicenia oddziaływań na ucznia oraz wymiany doświadczeń i komunikowania postępów ucznia;

10)   prowadzenie działań służących wszechstronnemu rozwojowi ucznia w sferze emocjonalnej                     i behawioralnej;

11)   udzielanie doraźnej pomocy uczniom w sytuacjach kryzysowych z wykorzystaniem zasobów ucznia, jego rodziny, otoczenia społecznego i instytucji pomocowych;

12)   stosowanie oceniania wspierającego ucznia z zachowaniem przede wszystkim charakteru motywującego oceny, w tym przekazywanie podczas różnych form oceniania informacji zwrotnej zawierającej 4 elementy:

a.       wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia,

b.       odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia, aby uzupełnić braki w wiedzy oraz opanować wymagane umiejętności,

c.        przekazanie uczniowi wskazówek, w jaki sposób powinien poprawić pracę,

d.       wskazanie uczniowi sposobu w jaki powinien pracować dalej;

13)   obowiązkowe uzasadnianie wystawionych ocen uczniowi;

14)   udostępnianie uczniowi i rodzicom ucznia pisemnych prac do wglądu na zasadach określonych            w statucie Szkoły.

 

 § 91

 

1.       W przypadku stwierdzenia, że uczeń/ uczniowie  ze względu na potrzeby rozwojowe lub edukacyjne wymagają pomocy psychologiczno -pedagogicznej nauczyciel/ specjalista informuje o tym niezwłocznie wychowawcę oddziału.

2.       O pomoc psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować także, na zasadach, jak w ust. 1:

1)       rodzice ucznia/prawni opiekunowie;

2)       uczeń;

3)       poradnia psychologiczno –pedagogiczna;

4)       Dyrektor Szkoły

5)       pielęgniarka szkolna;

6)       asystent edukacji romskiej

7)       pracownik socjalny;

8)       asystent rodziny;

9)       kurator sądowy.

§ 92

 

 

1.       Wychowawca oddziału, o ile uzna za zasadne, informuje innych nauczycieli o konieczności objęcia ucznia pomocą  psychologiczno – pedagogiczną.

2.       W celu organizacji pomocy psychologiczno –pedagogicznej dla  uczniów  posiadających orzeczenie Dyrektor Szkoły powołuje zespół wspierający.

 

§ 93

 

Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno - pedagogicznej               w Szkole.

 

 

§ 94

 

 

1.       Koordynatorem pracy zespołów, o których mowa w  §93   jest pedagog szkolny.

2.       Do zadań koordynatora należy:

1)       ustalanie terminów spotkań zespołu;

2)       zawiadomienie o terminie spotkania zespołu: Dyrektora Szkoły i wszystkich członków                    (z tygodniowym wyprzedzeniem);

3)       prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;

4)       nawiązywanie  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustalenie rozwiązań organizacyjnych, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustalenie czasu, miejsca zajęć, ilości osób w grupie itp).

 

§ 95

 

                 

Na podstawie zaleceń zespołu Dyrektor Szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane,  biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku mogą być przeznaczone na realizację tych form.

 

§ 96

 

O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej Dyrektor Szkoły informuje pisemnie rodziców lub opiekunów prawnych.

 

§ 97

 

1.       Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

1)       systemowych działań, mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych,  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;

2)       działań pedagogicznych, mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych  i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;

3)       zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych;

4)       zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

5)       zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;

6)       zajęć socjoterapeutycznych;

7)       porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

8)       działań na rzecz zorganizowania pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.

 

§ 98

 

1.       Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

2.       W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do wychowawcy o objęcie ucznia opieką psychologiczno-pedagogiczną.

3.       W Szkole organizuje się kółka zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami  i uzdolnieniami uczniów.

4.       Dyrektor Szkoły, po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach po śródrocznej klasyfikacji udziela uczniowi zdolnemu zgody na indywidualny tok nauki lub indywidualny program nauki, zgodnie z zasadami opisanym w statucie Szkoły.

5.       Organizowane w Szkole konkursy, olimpiady, turnieje, zawody stanowią formę rozwoju uzdolnień i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

§ 99

 

W szkole działa Zespół ds. Wspierania Uzdolnień, który realizuje zadania według opracowanego planu pracy.

 

§ 100

 

 

1.       Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

1)       dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;

2)       dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych            i fizycznych ucznia;

3)       przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;

4)       umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia             i środków dydaktycznych;

5)       różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych.

 

 

§ 101

 

1.       Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności                       w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

2.       Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi  i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

3.       Zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze prowadzi się w grupach międzyoddziałowych  i oddziałowych. Dyrektor Szkoły wskazuje nauczyciela do prowadzenia zajęć dydaktyczno-wyrównawczych spośród nauczycieli danej edukacji przedmiotowych.

4.       Za zgodą organu prowadzącego liczba dzieci biorących udział w zajęciach dydaktyczno –wyrównawczych może być niższa, niż określona w ust.1

5.       Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy    i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

 

 

§ 102

 

1.       Zajęcia specjalistyczne organizowane są w miarę potrzeby. Są to zajęcia:

1)       korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;

2)       logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;

3)        socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów.

2.       Zajęcia specjalistyczne i korekcyjno-kompensacyjne prowadzą nauczyciele   i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć.

 

 

§ 103

 

Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

§ 104

 

O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje Dyrektor Szkoły.

 

§ 105

 

O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje Dyrektor Szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

§ 106

 

Porad dla rodziców i nauczycieli udzielają, w zależności od potrzeb, pedagog, psycholog, logopeda oraz inni nauczyciele posiadający przygotowanie do prowadzenia zajęć specjalistycznych, w terminach podawanych na tablicy ogłoszeń dla rodziców.

 

 

§ 107

 

W szkole dwa razy w roku prowadzone są pedagogizacje dla rodziców w celu doskonalenia umiejętności                     z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych.

 

 

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

ORGANIZACJA NAUCZANIA I ORGANIZACJA  ZAJĘĆ REWALIDACYJNYCH                                         UCZNIOM NIEPEŁNOSPRAWNYM

 

§ 108

 

 

1. W szkole kształceniem specjalnym obejmuje się uczniów posiadających orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej lub orzeczenie powiatowych zespołów ds. orzekania inwalidztwa. Nauczanie specjalne prowadzone jest w oddziale ogólnodostępnym.

 

 

 

§ 109

 

 

       1. Szkoła zapewnia uczniom z orzeczoną niepełnosprawnością lub niedostosowaniem społecznym:

1)       realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;

2)       odpowiednie warunki do pobytu w szkole oraz w miarę możliwości  sprzęt specjalistyczny                    i środki dydaktyczne;

3)       realizację programów nauczania dostosowanych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych
i możliwości psychofizycznych ucznia;

4)       zajęcia rewalidacyjne, stosownie do potrzeb;

5)       integrację ze środowiskiem rówieśniczym.

6)       dla uczniów niesłyszących, z afazją lub z autyzmem w ramach zajęć rewalidacyjnych naukę języka migowego lub zajęcia z innych alternatywnych metod komunikacji. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

2. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 110

 

1.       Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

2.        Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu Wspierającego, o którym mowa        w § 92 statutu oraz zgody rodziców.

3.       Opinię, o której mowa w ust. 3  sporządza się na piśmie.

4.       Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

5.       Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w ostatnim roku nauki w szkole.

6.       Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

1)       braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;

2)       psychoemocjonalnej niegotowości ucznia do zmiany szkoły.

 

 

§ 111

 

1.       Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców oraz na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno – pedagogicznej, w tym specjalistycznej, zwalnia ucznia z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową,           z afazją ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

2.       Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego z nauki drugiego języka obcego na podstawie tego orzeczenia do zakończenia cyklu edukacyjnego.

 

 

 

§ 112

 

 

Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 21 rok życia.

 

 

§ 113

 

 

1.       Uczniowi niepełnosprawnemu Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie  z zaleceniami poradni psychologiczno – pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym po 2 godziny na ucznia.

2.       Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych Dyrektor Szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

3.       Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

 

§ 114

 

 

1.       W Szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

1)       korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);

2)       korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne );

3)       korekcyjno –kompensacyjne.

 

     § 115

 

1.       W Szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

2.       Nauczyciele, o których mowa w ust. 1 :

1)       prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami  i ze specjalistami realizują zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie;

2)       prowadzą wspólnie z innymi nauczycielami i ze specjalistami pracę wychowawczą            z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym;

3)       uczestniczą, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz  w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;

4)       udzielają pomocy nauczycielom prowadzącym zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom           i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie,                 w doborze form i metod pracy z uczniami niepełnosprawnymi, niedostosowanymi społecznie oraz zagrożonymi niedostosowaniem społecznym.

3.       Dyrektor Szkoły, uwzględniając indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, wyznacza zajęcia edukacyjne oraz zintegrowane działania i zajęcia, określone w programie, realizowane wspólnie z innymi nauczycielami przez nauczycieli, o których mowa     w ust. 1 lub w których nauczyciele ci uczestniczą.

 

§ 116

 

1.       Uczniowie lub absolwenci niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", przeprowadzanego zgodnie z przepisami             w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności, a uczniowie lub absolwenci niedostosowani społecznie lub zagrożeni niedostosowaniem społecznym - w warunkach dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

2.       Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 

1) zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

2)       odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu ;

3)       zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

 

§ 117

 

 Uczeń niepełnosprawny ma prawo do korzystania z wszelkich form pomocy psychologiczno –pedagogicznej organizowanej w Szkole w formach i na zasadach określonych w statucie Szkoły.

 

 § 118

 

1. W szkole powołuje się Zespół ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej uczniom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o niedostosowaniu społecznym lub zagrożeniem niedostosowania społecznego, zwany dalej Zespołem Wspierającym.

  2. W skład zespołu wchodzą: wychowawca oddziału jako przewodniczący zespołu, pedagog szkolny oraz nauczyciele specjaliści, zatrudnieni w szkole.

 3. Zebrania zespołu odbywają się w miarę potrzeb. Zebrania zwołuje wychowawca oddziału, co najmniej                   z jednotygodniowym wyprzedzeniem.

 4.  W spotkaniach zespołu mogą uczestniczyć:

1)       na wniosek dyrektora szkoły – przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej;

2)       na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia – lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

 5. Osoby zaproszone do udziału w posiedzeniu zespołu, a niezatrudnione w szkole są zobowiązane udokumentować swoje kwalifikacje zawodowe oraz złożyć oświadczenie o obowiązku ochrony danych osobowych ucznia, w tym danych wrażliwych. W przypadku braków w powyższych dokumentach, osoba zgłoszona do udziału w posiedzeniu zespołu przez rodziców ucznia nie może uczestniczyć w pracach zespołu.

    6. Dla uczniów, o których mowa w ust. 1, zespół na podstawie orzeczenia opracowuje indywidualny program edukacyjno – terapeutyczny na okres wskazany w orzeczeniu. Zespół opracowuje program po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, we współpracy, w zależności od potrzeb,               z poradnią psychologiczno-pedagogiczną.

  7. Program opracowuje się w terminie 30 dni od dnia złożenia w szkole orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub w terminie 30 dni przed upływem okresu, na jaki został opracowany poprzedni program.

8.       Indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) zawiera:

1)       zakres i sposób dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia wraz z określeniem   metod i formy pracy z uczniem;

 

2)       rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia                  z uczniem, z tym, że  w przypadku:

 

a.       ucznia niepełnosprawnego — zakres działań o charakterze rewalidacyjnym,

b.       ucznia niedostosowanego społecznie — zakres działań o charakterze resocjalizacyjnym,

c.       ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym — zakres działań  o charakterze socjoterapeutycznym,

 

1)       formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, ustalone przez dyrektora szkoły zgodnie z przepisami;

2)       działania wspierające rodziców ucznia oraz, w zależności od potrzeb, zakres współdziałania                 z poradniami psychologiczno – pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół wymieniony w ust. 1, zgodnie z przepisami (zajęcia specjalistyczne, o których mowa w przepisach w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach);

3)       zajęcia rewalidacyjne, resocjalizacyjne i socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia);

4)      zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań             

9.       Rodzice ucznia mogą uczestniczyć w opracowaniu indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego oraz dokonywania okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia oraz na własny wniosek otrzymać kopię programu. W przypadku nieobecności rodziców na posiedzeniu Zespołu Wspierającego, rodzice są niezwłocznie zawiadamiani w formie pisemnej   o ustalonych dla dziecka formach, okresie udzielania pomocy psychologiczno –pedagogicznej oraz wymiarze godzin, w których poszczególne formy będą realizowane.

10.    Wymiar godzin poszczególnych form udzielania uczniom pomocy psychologiczno –pedagogicznej ustala dyrektor szkoły, biorąc pod uwagę wszystkie godziny, które w danym roku szkolnym mogą być przeznaczone na realizację tych form.

11.    Nauczyciele pracujący z uczniem, dla którego został opracowany Indywidualny Program edukacyjno – terapeutyczny mają obowiązek znać jego treść oraz stosować się do zaleceń zawartych w nim.

 

 

 

ROZDZIAŁ IX

 

PODSTAWOWE  PRAWA I  OBOWIĄZKI CZŁONKA SPOŁECZNOŚCI SZKOLNEJ

 

 

§ 119

 

 Członek społeczności szkolnej

1.       Członkiem społeczności Szkoły staje się każdy, kto został przyjęty do Szkoły w określony przez zasady przyjmowania sposób.

2.       Wraz z zakończeniem nauki lub pracy w szkole traci się członkostwo społeczności szkolnej.

 

§ 120

 

Żadne prawa obowiązujące w Szkole nie mogą być sprzeczne z międzynarodowymi prawami człowieka i  dziecka.  

 

 

§ 121

 

Wszyscy członkowie społeczności szkolnej są równi wobec prawa bez względu na różnice rasy, płci, religii, poglądów  politycznych  czy  innych  przekonań,  narodowości,  pochodzenia  społecznego,  majątku,  urodzenia  lub  jakiekolwiek inne.

 

§ 122

 Traktowanie członków. 

1.       Nikt nie może być poddawany okrutnemu, nieludzkiemu, upokarzającemu traktowaniu lub karaniu.

2.       Żaden członek społeczności Szkoły nie może podlegać arbitralnej i bezprawnej ingerencji w sferę jego życia prywatnego.

3.       Szerzenie nienawiści lub pogardy, wywoływanie waśni lub poniżanie członka społeczności Szkoły ze względu na różnice  narodowości, rasy, wyznania jest zakazane i karane.

4.       Nikogo nie wolno zmuszać do uczestniczenia lub nie uczestniczenia w czynnościach, obrzędach religijnych lub  nauce religii.

 

§ 123

 

 Każdy uczeń Szkoły Podstawowej nr1 w Lubaniu  ma prawo do:

 

1.       opieki zarówno podczas lekcji jak i podczas przerw międzylekcyjnych,

2.       maksymalnie efektywnego wykorzystania czasu spędzanego w Szkole,

3.       konsultacji ze wszystkimi nauczycielami,

4.       pomocy w przygotowaniu do konkursów i olimpiad przedmiotowych,

5.       zapoznania z programem nauczania, zakresem wymagań na poszczególne oceny,

6.       jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu, zgodnie z zasadami WO ,

7.       życzliwego, podmiotowego traktowania ze strony wszystkich członków społeczności szkolnej,

8.       reprezentowania Szkoły w konkursach, olimpiadach, przeglądach i zawodach zgodnie ze swoimi  możliwościami i umiejętnościami,

9.       realizacji autorskiego programu wychowawczego opracowanego przez wychowawcę klasy,

10.    indywidualnego toku nauki, po spełnieniu wymagań określonych w odrębnych przepisach,

11.    korzystania z poradnictwa pedagogicznego,

12.    korzystania z bazy Szkoły podczas zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych według zasad określonych przez Dyrektora Szkoły,

13.    wpływania na życie Szkoły poprzez działalność samorządową,

14.    zwracania się do Dyrektora, wychowawcy klasy i nauczycieli w sprawach osobistych oraz oczekiwania pomocy, odpowiedzi i wyjaśnień,

15.    swobodnego wyrażania swoich myśli i przekonań, jeżeli nie naruszają one praw innych,

16.    wypoczynku podczas przerw świątecznych i ferii szkolnych bez konieczności odrabiania pisemnej  pracy domowej.

17.    do zwolnienia z ćwiczeń na lekcjach wychowania fizycznego i z pracy przy komputerze na zajęciach komputerowych po otrzymaniu decyzji Dyrektora Szkoły, wydanej na podstawie zaświadczenia lekarskiego stanowiącego wniosek o takie zwolnienie.

18.    bycia wybieranym i brać udział w wyborach do SU

 

 

§ 124

 

 Zasady zwalniania ucznia na zajęciach wychowania fizycznego:

1.       W  przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych, dyrektor szkoły, na wniosek rodzica  zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na lekcjach wychowania fizycznego na czas określony w tej opinii.  Uczeń jest obowiązany uczestniczyć w  zajęciach wychowania fizycznego.  Nauczyciel prowadzący zajęcia                     z wychowania fizycznego dostosowuje wymagania edukacyjne do możliwości ucznia.  Zasady oceniania określają przepisy zawarte w  statucie szkoły -Rozdział X– Wewnątrzszkolne zasady oceniania.

2.       W przypadku posiadania przez ucznia opinii lekarza o braku możliwości uczestniczenia ucznia na zajęciach wychowania fizycznego, dyrektor szkoły zwalania ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego. Uczeń jest obowiązany przebywać na zajęciach pod opieką nauczyciela, chyba, że rodzice ucznia złożą oświadczenie o zapewnieniu dziecku opieki na czas trwania lekcji wychowania fizycznego ( zwolnienia            z pierwszych i ostatnich lekcji w planie zajęć).  W dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony” albo „ zwolniona”.

3.       Uczeń nabiera prawo do zwolnienia z określonych ćwiczeń fizycznych lub zwolnienia z zajęć wychowania fizycznego po otrzymaniu decyzji Dyrektora szkoły  

 

 

§ 125